Med medhold i Plan- og bygningsloven § 12-10. Behandling av reguleringsforslag, har Storfjord kommune vedtatt å sende Reguleringsendring for Røykenesbukta hyttefelt til offentlig høring og ettersyn.

Reguleringsendringen er i hovedsak gjennomført for å oppdatere planen til dagens situasjon. Det er én avkjørsel samt internveger med P-plasser som er nye elementer i reguleringsendringen. Ny plantegning med bestemmelser vil erstatte Reguleringsplan Røykenes – Larsbergnes felt II, ny plan har samme ytre grenser som opprinnelig plan.

Reguleringsendringen med bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig for nedlasting i denne artikkel, kopi i papirformat er tilgjengelig på Storfjord Rådhus, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

Merknader til planforslaget sendes post@storfjord.kommune.no eller i brevform til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren. Merknader bes merket med Merknader til Reguleringsplan Røykenes Hyttefelt, Røykenesbukta. Frist for merknader 01.06.2015.

Dokumenter for nedlasting:
Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

 

Kontaktperson plansaker Storfjord kommune:

Joakim Stensrud Nilsen
Ingeniør
joakim.nilsen@storfjord.kommune.no / 77 21 28 29