MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Driftstyret

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

13.06.2006

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00 eller 98 28 90 64

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0085/06       00/00788                                                                                                         

BOLIG 51 - OTERBAKKEN- MIDLERTIDIG NEDSETTELSE AV FASTSATT HUSLEIE   

 

0086/06       06/00239                                                                                                         

FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI                  

 

0087/06       06/00656                                                                                                         

GANG-/SYKKELVEG PÅ OTEREN - MINIMUMSLØSNING               

 

0088/06       06/00657                                                                                                         

PRIORITERING AV VEGPROSJEKTER I STORFJORD KOMMUNE.           

 

0089/06       06/00659                                                                                                         

ASFALTERING BRENNAVEIEN - ANTAKELSE AV ANBUD.             

 

0090/06       06/00667                                                                                                         

HORSNES VANNVERK TEKNISK GODKJENNING AV UTBYGGINGSPLAN.       

 

 

 

 

Oteren, 06.06.06

 

 

Odd Geir Fagerli (s)                                                                           Aud Nystad

Leder                                                                                                 sekretær

 


BOLIG 51 - OTERBAKKEN- MIDLERTIDIG NEDSETTELSE

AV FASTSATT HUSLEIE

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

00/00788

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0085/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

I de siste årene har bolig 11 på Skolebakken vært benyttet til turnus og vikarleger.

Leiligheten er møbelert og husleien er pr. dato på kr. 2077,- eks. strøm og garasje.

Bruksarealet er på 37 m2.

Bolig 51 på Oterbakken blir ledig fra ca. 15.06.06. Husleien er pr. dato kr. 5448,- eks. strøm, inkl.garasje. Boligens bruksareal er på 107 m2, og boligen er ikke møbelert.

 

I forskrift for turnusleger § 19 gis det retningslinjer om boligforholdet. Boligens areal bør ikke være mindre en 70 m2, minimum 2 soverom, oppholdsrom, kjøkken, bad med dusj/badekar/håndvask og WC. Boligen skal være møbelert med komfyr, kjøleskap, dobbelseng, nattbord, klesskap og vaskemaskin med mer.

 

Nå ønsker nåværende turnuslege å benytte bolig 51 på Oterbakken ut sin turnusperiode dvs til 14.08.06.

Fra 15.08.06 kommer det en ny turnuslege som ikke disponerer bil. Denne vil da få et problem med å komme seg til og fra daglig arbeidet, og til de vaktene som turnuslegen har både uke og helgedager.

 

Da bolig 51 har en husleie som er over gjennomsnittlig høy, vil kommunen få store problemer med å leie den ut til andre leietakere. Boligens areal tilsier også at det koster en del i fyringsutgifter å ha den stående ubebodd vinterstid. Boligen egner seg til turnus og vikarleger, da den har rimelig gangavstand til legekontoret/Helsehuset.

En turnusperiode varer ca. 6 måneder, og kommunen har årlig 2 turnuskandidater.

 

VURDERING:

 

Etter en vurdering med rådmannen og kommunelege 1 om hvilken bolig som skal benyttes til turnuslegene, ser Driftsetaten det nødvendig å omdisponere turnuslegeboligen inntil videre.

Husleien for bolig 51 bør derfor reduseres slik at den ligger på omtrentlig nivå som for bolig 11, som er den opprinnnelige turnuslegeboligen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Husleien for bolig 51-Oterbakken settes midlertidig ned til kr. 3000,- pr. måned eks. strøm.

I leieprisen inngår kommunale avgifter. Husleien økes etter det som kommunestyret vedtar i generell årlig husleieøkning.

Depositumet settes til 1. g husleien, da en turnusperioden er 6 måneder.

Husleiekontrakt skal skrives med hver turnuslege, og prosedyrer ved inn og flytting er beskrevet i husleiekontrakten.

Denne nedsettelsen trer i kraft når nåværende leietaker flytter ut, og turnuslegen flytter inn.

Nedsettelsen gjelder kun så lenge bolig 51 benyttes av turnusleger, dog ikke lengre enn til 15.02.07

 

 


FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

L12 

Arkivsaksnr.:

06/00239

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0086/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Statskog Troms søker i brev av 24.05.06 om mindre vesentlig reguleringsendring av egengodkjent reguleringsplan for hyttefelt Skibotn kai nord. Endringen består i at man søker å endre reguleringsbestemmelsene vedr gesimshøyde fra 3,10 m til 3,40 m. Søknaden begrunnes med at det er ønske å føre opp fritidsboliger med gesimshøyde opptil 3,40 m.

 

VURDERING:

Søknaden anses å være en mindre vesentlig reguleringsendring som ikke krever høringsrunde da den foreslåtte økningen i høyde ikke vil sperre for utsikten til eksisterende bebyggelse. Økningen i gesimshøyde anses heller ikke å få negative konsekvenser av noe slag.

 

Kommunens planutvalg kan i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1.2 vedta mindre vesentlige reguleringsendringer når disse ikke medfører økte utgifter for kommunen. I dette tilfelle vil endringene ikke føre til økte utgifter for kommunen.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret, som planutvalg, godkjenner søknad om mindre vesentlig reguleringsendring fra Statskog Troms datert 24.05.2006.

Reguleringsbestemmelsenes § 2. Byggeområder (PBL § 25, 1.ledd, nr 1) endres til:

Fritidsbolig.

Gesimshøyden skal ikke være over 340 cm for hytte og 300 cm for uthus.

 

 

 

 


GANG-/SYKKELVEG PÅ OTEREN - MINIMUMSLØSNING

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00656

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0087/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Statens vegvesen og Storfjord kommune har drøftet gang/sykkelveg på Oteren i møte 16.05.2006. Storfjord kommune fremmet på nytt krav om snarlig utbygging av gang-/sykkelveg på Oteren på strekningen Skaidi bru – Otertun.

Statens vegvesen opplyste på møtet at de har små bevilgninger til gang-/sykkelveger. Prosjektet på Oteren vil koste flere millioner.

Partene ble enige om at Storfjord kommune skulle foreslå en minimumsløsning som man kunne arbeide videre med.

 

VURDERING:

Kommunens hovedsyn er at det må bygges gang-/sykkelveg på strekningen Skaidi bru – Otertun. Dersom vegvesenet har lite midler, kan prosjektet deles i 2 etapper, hvor man ser på de mest utsatte strekninger først og deretter bygger resten.

Minimumsløsning: Hansenskogen – gangveg til Engstadjordet boligfelt. Arm til Pingvinvask.

 

Alternativet vil gi en god midlertidig løsning. Man utløser bygging av boliger i Hansenskogen og man tar også hensyn til bevegelseshemmede i Engstadjordet boligfelt.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre vedtar følgende løsning for bygging av gang-/sykkelveger på Oteren:

  1. Hovedkrav: Gang-/sykkelveg på strekningen Skaidi bru – Otertun.
  2. Hovedalternativ minimumsløsning: Hansenskogen – boligfelt Engstadjordet boligfelt med arm til Pingvinvask.

Dersom Statens vegvesen bygger gang-/sykkelveg etter minimumsløsningen, krever kommunen at prosjektet skal videreføres innen rimelig tid etterpå.

 

 


PRIORITERING AV VEGPROSJEKTER I STORFJORD KOMMUNE.

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

Q1 

Arkivsaksnr.:

06/00657

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0088/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune og Statens vegvesen hadde samarbeidsmøte 16.05.06. På møtet ble trafikkforholdene langs E6/E8 gjennomgått. Status for de tettstedene som er berørt av E6 og E8 er:

 

Skibotn:

E6 går gjennom sentrum, og Statens vegvesen og kommunen har kommet til enighet om at dagens E6 skal gå gjennom sentrum i lang tid framover. Man er også enige om å samarbeide om å utarbeide en sentrumsplan for Skibotn som skal avklare framtidige trafikale forhold og skille av vegtrafikk og myke trafikanter.

Skibotn har gjennomgangstrafikk langs E6, men er lite preget av tungtrafikk ettersom det hittil har vært lite gods til/fra Nord Troms. Denne situasjonen vil kunne bli noe endret ved etablering av lakseslakteri osv i Nord Troms.

 

Oteren:

E6/E8 går gjennom sentrum. Det er vedtatt kommunedelplan for vegomlegging utenom sentrum, men denne er ikke fulgt opp med reguleringsplan. Statens vegvesen ønsker å opprettholde forslaget om vegomlegging på Oteren. Vegomleggingen er ikke med i Nasjonal Transportplan (NTP).

E8 gjennom Oteren er hovedferdselsåren for tungtrafikk fra Troms til EU-område. Denne tungtrafikken er økende. Trafikkforholdene på Oteren er derfor preget av stor gjennomgangstrafikk året rundt.

Bygdefolket har uttrykt ønske om å beholde dagens E6 gjennom sentrum forutsatt at det gjøres trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter.

 

VURDERING:

Dersom de trafikale forhold i Skibotn og Oteren settes opp mot hverandre, er det uten tvil størst gjennomgangstrafikk på Oteren, både av mindre biler og særlig av tungtrafikk. E6/E8 på Oteren er dessuten mer uoversiktlig enn E6 i Skibotn sentrum. I tillegg til dette er det utbygd gang-/sykkelveg langs store deler av E6 i Skibotn fra Sommersethlia boligfelt til sentrum

 

Ut fra dette anser Storfjord kommune at det er størst behov for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på Oteren.

 

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Storfjord kommunestyre ønsker at Statens vegvesen utbedrer de trafikale forhold både på Oteren og i Skibotn. Dette gjelder særlig de trafikksikkerhetsmessige forhold for myke trafikanter.

 

Kommunestyret prioriterer utbedring av de trafikale forhold på Oteren framfor Skibotn. Dette gjelder særlig utbygging av gang-/sykkelveg på Oteren.

Prioriteringen begrunnes med at de trafikale forhold på Oteren er mer uoversiktlige en i Skibotn. Trafikkmengden langs E6/E8 på Oteren er større enn i Skibotn. Dette gjelder særlig andelen av trailertrafikk som er betydelig større på Oteren enn i Skibotn. Dessuten er det bygd gang-/sykkelveg langs deler av E6 i Skibotn mens det på Oteren kun er 30 m gangveg.

 

 

 

 


ASFALTERING BRENNAVEIEN - ANTAKELSE AV ANBUD.

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

Q04 

Arkivsaksnr.:

06/00659

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0089/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har kunngjort anbud på forarbeider og asfaltering av Brennaveien, Hatteng. Ved anbudsfristens utløp var følgende anbud mottatt:

1. Br. Karlsen Anleggsdrift as - kr 677.780 eks mva

2. Mesta as                                         - ”   942.323,64 eks mva

3. Sørreisa Asfalt as                             -  ”  614.406 eks mva.

 

Alle anbud er kontrollregnet. Anbud fra Sørreisa Asfalt as er korrigert for feil på kr 50.

 

I henhold til konkurransegrunnlagets pkt 6.2  skal anbud antas etter følgende kriterier:

1. Laveste pris.

 

VURDERING:

Alle innkomne anbud er komplette og tilfredsstiller anbudskravene.

På bakgrunn av antakelseskriteriene i konkurransegrunnlagets pkt 6.2: ”Laveste pris” anbefales det at anbud fra Sørreisa Asfalt as antas med forbehold om tilfredsstillende kontrakt.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Anbud fra Sørreisa Asfalt as på asfaltering av Brennaveien antas med forbehold om tilfredsstillende kontrakt. Anbudssum kr 614.406. Merverdiavgift beregnes i samsvar med merverdiavgiftsforskriftene.

Det gis 1 uke klagefrist på anbudsbehandlingen.

 

 


HORSNES VANNVERK

TEKNISK GODKJENNING AV UTBYGGINGSPLAN.

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

M1 

Arkivsaksnr.:

06/00667

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0090/06     Driftstyret                                                                                  13.06.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Sweco Grøner as har utarbeidet prosjektdokumenter, anbudstegninger og anbudsdokument vedr sjøledning fra Vestre Storfjord vannverk til Horsnes.

Hovedpunktene i plandokumentet består av:

  • Trykkøkningsstasjon på Tømmernes.
  • Sjøledning og tilhørende landledninger, Ø 160 millimeter PE  PN 10 til kote 80 på Horsnes
  • Høydebasseng på Horsnes, 290 m3

 

VURDERING:

Hovedtrekkene i anbudet er framkommet etter befaring av forsyningsområdet og etter samtaler mellom kommunen og konsulent. Planene vil sikre vannforsyningen til Horsnes med  desinfisert UV-bestrålt vann fra Vestre Storfjord vannverk. Dette vannverket er pr. dato ikke framlagt for godkjenning i Mattilsynet, men kommunen arbeider med å framskaffe nødvendige data slik at søknad om godkjenning kan sendes Mattilsynet i løpet av 2006 eller 2007.

 

Vannverksutbyggingen vil sikre Horsnesbygda god vannforsyning i årene som kommer.

 

Plandokumentene og anbudsdokumentene anbefales godkjent. Anbud kunngjøres før fellesferien.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune godkjenner plandokumenter og anbudsdokumenter vedr Horsnes vannverk utarbeidet av Sweco Grøner as. Driftstyret ber om at anbud kunngjøres før fellesferien med oppstart så snart som mulig.

Det må tas forbehold i anbudet om oppdeling av anbudet i to prosjekt:

  • Del 1. Trykkøkningsstasjon og overføringsledning til Horsnes.
  • Del 2. Høydebasseng med tilhørende ledninger.

 

Driftstyret ber om at planene forelegges berørte parter.