MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

Utvalg:

Styret for helse og sosial

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

08.03.2006

Tid: 10.00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

SAKSLISTE

Saksnr.

Arkivsaksnr.

   
 

Tittel

 

0001/06 06/00036

REFERATSAKER SHS

0002/06 06/00180

MØTEPLAN SHS 2006

0003/06 05/00562

BYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER PÅ SKIBOTN

0004/06 06/00182

SØKNAD OM SERVERING- OG SKJENKEBEVILLING

0005/06 06/00183

PROSJEKTMIDLER

0006/06 06/00269

SAMISK PROSJEKT

0007/06 06/00252

SPILLEAUTOMATER

0008/06 06/00261

BEREGNING AV VEDERLAG FOR LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

0009/06 06/00268

REGNSKAPSRAPPORT

0010/06 06/00271 Unntatt offentlighet §5A

ØKT GODTGJØRING FOR ANSATTE I PU-TJENESTEN, ENGSTADJORDET

 

 

 

Oteren, 01.03.06

 

 

 

 

Idar Mikkelsen (s.) Inger E. Henriksen

leder sekretær

REFERATSAKER SHS

 

Saksbehandler:

Inger E. Henriksen

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00036

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0001/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

 

 1. Videredelegasjon av myndighet, DS 0018/05 avgjort av helse- og sosialsjefen
 2. Legekontoret, henvendelser fra pasienter, notat av 01.12.05 fra helse- og sosialsjefen
 3. Timebestilling legekontoert Storfjord, skriv av 07.12.05 fra kommuneoverlege/helseleder
 4. Søknad om midler til kompetansehevende tiltak av 02.12.05
 5. Storfjord kommune. Tilskudd konpetansehevende tiltak for sosialtjenesten, brev av 02.12.05 fra
 6. fylkesmannen

 7. Faglig fora for sosialtjenesten Storfjord/Lyngen/Baldfjord – tilskudd til kompetansehevende
 8. tiltak, brev av 12.12.05 fra fylkesmannen

 9. Disposisjon personell sosialavdelinga, jan. 06
 10. Støtteerklæring til pårørendegruppa til spilleavhengige PTS, brev fra Lyngen kommune datert 13.01.06
 11. Faktaark om NAV-reformen, fra KS datert 27.01.06
 12. Anmodning om samarbeid, brev fra Skibotnsenteret datert 25.01.06
 13. TRYGG! –Mot Grenseoverskridende Seskuell Adferd, brev fra Oteren Framlag datert 02.02.06, samt brev fra etatsleder helse og sosial datert 14.02.06
 14. Årsrapport for farmasøytisk tilsyn for Storfjord kommune, datert 31.01.05 fra Sykehusapoteket
 15. Vedr. personaldisponering sosialetaten, notatet datert 10.01.06 fra leder sosial
 16. Endring av kommunale retningslinjer – startlån, K.sak 003/06
 17. Kurdøgnpris, DS 0001/06
 18. Videredelegasjon av myndighet fra fagleder/avdelingsleder helse til psykiatrisk sykepleier, DS001/06
 19. Melding om delegert vedtak- Valmuen verksted, DS002/06
 20. Vedr. fotografering og offentliggjøring – Unntatt off. i h.h.t. § 5A.
 21. Tilbud om rehabilitering, skriv fra Skibotnsenteret av 02.12.05
 22. Brosjyrer Skibotn omsorgssenter

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene referert.

 

MØTEPLAN SHS 2006

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00180

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0002/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Forslag til møteplan: Alle møter starter kl. 10.00. Møtested fortrinnsvis Kommunehuset, se egen møteinnkalling hver gang.

Onsdag 01.03.06

Tirsdag 28.03.06

Onsdag 03.05.06

Onsdag 14.06.06

Onsdag 06.10.06

Onsdag 18.11.06

Onsdag 16.11.06

Forslag til datoer er satt opp utenom mandager, slik leder av utvalget ønsker, i forhold til kommunestyremøter og formannskapsmøter, og onsdager fordi det passer i plo.

VURDERING:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Møteplan 2006 for styret for helse og sosial:

Onsdag 01.03.06

Tirsdag 28.03.06

Onsdag 03.05.06

Onsdag 14.06.06

Onsdag 06.10.06

Onsdag 18.11.06

Onsdag 16.11.06

 

 

BYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER PÅ SKIBOTN

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

613

Arkivsaksnr.:

05/00562

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0003/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

 

Vedlegg: Henvendelse fra Skibotn pensjonistforening 07.06.05.

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Skibotn pensjonistforening henstiller kommunen om å bygge 2 parallell / hybelleliligheter i fb. med Skibotn Omsorgssenter. De viser til at mange eldre bor hjemme, er friske, men likevel føler seg utrygge pga forskjellige omstendigheter og at de derfor har uttrykt ønske om å kunne få bo nærmere omsorgsinstitusjonen.

Henvendelsen har vært behandlet i avdelingsledermøtet i helse- og sosial 27.01.06.

Kommunen har i dag to leiligheter i tilknytning til Omsorgssenteret på Skibotn. Disse har ikke vært bebodd av eldre siden desember 2004. Den ene leiligheta står fortsatt tom. Den andre leiligheta brukes av sosialkontoret ved behov.

Det har de siste årene vært stadige etterspørsel etter leiligheter på Åsen. Og de leilighetene som er der er i dag bosatt av eldre, og har vært bebodd av eldre de siste årene. Det er og en viss etterspørsel etter små boenheter ved omsorgssenteret i vinterhalvåret.

VURDERING:

Ut fra erfaringer med etterspørsel på Skibotn så ser ikke tjenesten at det er behov for nye boenheter til eldre i tilknytning til omsorgssenteret. Men det er stadig etterspørsel etter mindre boenheter for unge folk, og folk som har spesielle behov gjennom sosialetaten. Det er et behov for små kommunale leieligheter som kan brukes både til unge og gamle, gjerne i tilknytning til omsorgssenteret på Skibotn, og i sammenheng med bolig -sosialhandlingsplan.

Det er imidlertid stadig etterspørsel etter kommunale leiligheter i tilknytning til Åsen omsorgssenter. Det vil være hensiktsmessig å etablere små kommunale leiligheter som kan brukes til unge og gamle, i tilknytning til bolig-sosial handlingsplan i kommunen. På Åsen kan det være hensiktsmessig å lage en forlengelse av eksisterende boligbygg.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Saka sendes til sosialavdelinga til vurdering innenfor eksisterende Bolig-Sosialhandlingssplan, med kopi til drift.
 2. Det gis følgende anbefaling fra styret for helse og sosial :

 

SØKNAD OM SERVERING- OG SKJENKEBEVILLING

 

Saksbehandler:

Linda Rasmussen

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr.:

06/00182

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0004/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Det har kommet henvendelse fra Rådmannskontoret hvor bl.a Styret for helse og sosial er bedt om å uttale seg snarlig i forbindelse med søknad om skjenkebevillinga fra Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS.

Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin.

Styrer for skjenkebevillingen er Ewa Robertsen og stedfortreder er Olav Robertsen, begge med adresse Tromsø.

Skjenkeareal oppgis i søknaden til å være bar/restaurant med terasse, møterom, diskotek med vinkjeller, spaavdeling med terasse og minibar fra rom.

Terassene er åpen i sommersesongen og vinkjeller er kun åpen på bestilling.

Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7 så skal sosialtjenesten gi uttalelse til slike søknader. Denne uttalelsen skal basere seg på et sosialt og helsemessig perspektiv. I Storfjord har det vært praktisert slik at det er Styret for helse-og sosial som har uttalt seg.

Saka legges frem for Styret for helse og sosial uten forslag til vedtak:

VURDERING:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

PROSJEKTMIDLER

 

Saksbehandler:

Linda Rasmussen

Arkiv:

233

Arkivsaksnr.:

06/00183

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0005/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Helse- og sosialsjefen og leder for Styret for helse-og sosial har bedt om å få en oversikt over de ulike prosjekter som sosialkontoret har finansiert med midler fra Sametinget.

De siste årene har vi på sosialkontoret mottatt totalt kr. 1.080.000.- i prosjektmidler fra Sametinget.

Disse midlene er som følger:

* kr. 150.000.- i kulturforståelse. Brukt til kursing av ansatte i helse- og sosial.

* kr. 150.000.- i kulturforståelse. Brukt til kursing av ansatte i helse- og sosial samt oppvekst og kultur.

* kr. 350.000.- til forvern/behandling/ettervern rusmisbrukere. Utgangspunktet for denne søknaden var våre erfaringer med ganske mange tilbakefall til rus etter rusbehandling. I denne forbindelse stilte vi oss selv som sosialkontor kritiske spørsmål om vår arbeidsmetode. Vi hadde på det tidspunktet også personer som selv ville dra til en gård i Kirkesdalen istedenfor å dra til etablerte behandlingsinstitusjoner. Og dette avstedkom flere spørsmål til oss selv om kulturens betydning i det rusfaglige arbeidet.

Derfor søkte vi midler til faglig arbeid rundt et slikt tilbud samtidig som det ble søkt midler til å ruste opp gården i Kirkesdalen slik at brukere kunne få et tilbud der. Denne delen av søknaden som gikk på opprusting av gården ble ikke imøtekommet av Sametinget. Vi valgte likevel å sette i gang det faglige arbeidet og hadde håp om at det ble funnet annen finansiering til gården. Vi opprettet prosjektgruppe med bl.a brukerrepresentasjon, gårdseier og en forsker. Det ble bl.a foretatt institusjonsbesøk i de 3 nordligste fylkene for å finne ut hvilket fokus den samiske kulturen hadde i de ulike tilbudene til rusmisbrukere.

* kr.330.000.- til videreføring av ovenfornevnte prosjekt. Her fokuserte vi enda mer på det metodiske i arbeidet med rusmisbrukere og vi knyttet det i større grad opp mot sosialkontorvirksomheten (i noe vi kalte for Storfjordmodellen). Også i denne delen av prosjektet hadde vi prosjektgruppe med bl.a brukerrepresentasjon med oss. Det ble også brukt en del tid på å hjelpe til med å finne finansiering til gården.

Konkrete tiltak som vi har i gangsatt i Storfjord: Vi har 8 personer med misbruksbakgrunn i en kameratgruppe i kommunen og det holdes jevnlige møter i gruppa. Det planlegges ulike aktiviteter utover i 2006. Vi har også satt opp en lavvu som vi aktivt bruker til disse møtene i kameratgruppa (lavvokameratene) og også annen virksomhet. Denne lavvoen kan brukes av psykiatrien etc.

Kontoret er også i ferd med å gjøre erfaringer med arbeid med familie/pårørende rundt rusmisbrukere.

I tillegg har vi fått mange innspill på det daglige arbeidet som vi prøver å ta med oss videre.

* kr. 100.000.- (pr dato) til en intervju-undersøkelse blant rusmisbrukere. Denne delen er vi i gang med nå og det ser ut til at vi vil få faglig veiledning til undersøkelsen av Høgskolen i Finnmark. Erfaringene fra dette arbeidet vil bli lagt inn i Storfjordmodellen.

* vi har pr dato en søknad på kr. 50.000.- inne til behandling hos Sametinget. Dersom denne blir innvilget vil den gå til ferdigstillelse av Storfjordmodellen. Vi ser at vi trenger noe mer tid til å bearbeide og utdype en del før vi sender den fra oss.

 

VURDERING:

Vi ansatte på sosial har lært utrolig mye av de prosjektene vi har fått igangsatt med midler fra Sametinget. Både når kursinga i kulturforståelse ble avholdt men også når vi startet opp metodearbeidet. Det har gitt oss en mulighet til å sette fokus på kulturens betydning i det arbeidet vi gjør. I tillegg har det å jobbe så tett med brukerne vært svært verdifullt!

Uten prosjektmidler ville vi neppe hatt mulighet til å få gjort noe slikt i en travel hverdag og med en stram kommuneøkonomi.

Det at vi skal ende opp med en modell vil, slik vi ser det, gjøre at arbeidet vil kunne ha overføringsverdi til andre ansatte og andre sosialkontor, og kanskje også til andre avdelinger/etater som jobber med mennesker.

Vi er allerede blitt forespurt å dra til en annen kommune for å informere om vårt prosjektarbeid og dette må anses som positivt.

 

Saka legges frem for Styret for helse- og sosial med følgende forslag til vedtak:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saka ansees som referert.

 

 

SAMISK PROSJEKT

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00269

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0006/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg: Rapport fra Lokaltbehandlingstilbud, Linda R deltar på møtet.

Rapport fra Sjøsamisk prosjekt, prosjektbeskrivelse 2005, v Anne D.

Rapport fra Sjøsamisk prosjekt, prosjektbeskrivelse 2006 v Anne D.

Informasjon om Sjøsamisk prosjekt, 18.01.06. v Oddvar Ørnebakk.

Kort rapport fra arbeidet med Prosjektmidler 2005, datert 08.02.06

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune ved helse – og sosialetaten har de 4 siste årene arbeidet med prosjekt finansiert av Sametinget. Arbeidet har i hovedsak gått ut på å øke kompetansen hos de ansatte om samisk og kvensk kultur, og også noe språk opplæring. Hensikten er også å verdsette den iboende flerkulturelle kompetansen som er utviklet gjennom hundrevis av år her i kommunen, både hos brukere, pårørende og de ansatte.

Storfjord kommune hadde en stor konferranse 03.02.06 på Otertun, om arbeidet med å etablere kommunen innenfor samisk språkforvaltnings region.

På konferransen presenterte Kåfjord kommune noe av det de hadde gjennomført for tospråklighetsmidler. Det viser seg at mye av dette har Helse- og sosialeten arbeidet med gjennom prosjektmidler. I samarbeid med leder av styret for Helse og Sosial, gis denne orienteringa til styret.

Følgende prosjektmidler er motatt de siste 3 årene:

Soialavdelinga :

Lokalt behandlingstilbud

2003 kr. 350.000, samme

2004 kr 330.000, samme

2005 kr 100.000, samme og metodeutvikling

Plo avdelinga: Sjøsamisk prosjekt / Samisk virkelighetsoppfatning og Kulturforståelse som forutsetning for tjenesteyting i PLo-tjenesten.

  1. kr 320.000 , samme
  2. kr 100.000 , samme og metodeutvikling.
  3. Ny søknad er inne til behandling i Sametinget.

VURDERING:

Storfjord kommune har ved hjelp av prosjektmidler satt fokus på vår flerkulturelle bakgrunn. Nye medarbeidere har fått ny kunnskap og medarbeidere fra kommunen har fått ny kunnskap og oppdatert sin kulturoppdragelse i kommunen.

Det er vår oppfatning at tjenesten har blitt mye bedre og er nå på en annen måte preget av disse prosjektene.

Det er et vedtak fra Sjøsamisk gruppe om en henstilling til kommunen om å verdsette iboende samisk og kvensk språk og kulturkompetanse som en kvalifikasjon når det lyses ut stillinger i kommunen. Det vil gi et signal til kommunens egen ungdom om at det er en viktig kompetanse.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Orientering fra Lokalt behandlingstilbud og Sjøsamisk prosjekt tas til orientering.
 2. Styret for helse og sosial ber administrasjonsutvalget påse at samisk og kvensk kultur- og språk kompetanse verdsettes som en kvalitet blant søkerne, og settes som fast formular i utlysningsteksten i kommunen.

 

SPILLEAUTOMATER

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00252

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0007/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg: henvendelse fra ordfører

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Helse- og sosialetaten arbeider med saker som gjelder spilleavhengighet. Det er også kommet henvendelse fra publikum om hva kommunen gjør i denne saka. Det er ikke mange bedrifter eller lag som har spilleautomater i kommunen i dag. Jeg har tatt opp muntlig med en innehaver i kommunen og oppfordret til å stoppe virksomheten. Det ble argumentert med at et lag innenfor idretten hadde sin fortjeneste av denne spilleautomaten, at firma ville vurdere å stoppe aktiviteten, men slik er ikke gjort.

Automatene er likevel fjernet fra flere bedrifter i kommunen.

To hotell – kafevirksomheter er nå under reoppstart, en i Skibotn og en på Oteren. Begge hadde etter det jeg er blitt orientert om slike automater da de var i drift.

VURDERING:

Folk i Storfjord er under samme påvirkning for spilleavhengighet slik det er dokumentert gjennom media den siste tiden. Vi har også familier som har problemer med spilleavhengighet. Og vi har barn og ungdom som er i faresonen. Automatene et stort problem for mange av kommunens innbyggere. Storfjord har også mange tilreisende som bor i hytter og på camingplasser, og automater kan være et tilbud som frister unødvendig i ferie- og fritid også for besøkende.

Det bør også settes betingelser for nyetableringer av bedrifter i kommunen, slik at automatene kan renskes ut av kommunen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Styret for helse og sosial ønsker at alle spilleautomater fjernes fra virksomheter i kommunen, fra og med 05.04.06. ( kommunestyremøtet)
 2. Det skal påsees at nye bedrifter som etablerer seg ikke skal ha spilleautomater i sine lokaler.

 

BEREGNING AV VEDERLAG FOR LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00261

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0008/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg:

Deler av

Rutinehåndbok for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon.

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kommunen arbeider med å dokumentere rutinebeskrivelser i den hensikt å sikre kvalitet på tjenesten og gi presis informasjon til bruker.

Helse og sosialetaten legger frem administrative prosedyerer for vederlagsberegning for opphold i institusjon. Hensikten er å synliggjøre beregning av vederlag iht gjeldende forskrifter, dokumentere utregninga til den enkelte beboer, sikre oversikt og ajourhold over vederlag. Dokumentet beskriver også hvilke tjenester vederlaget dekker for beboer og dokumenterer saksbehdlingsrutiner og utregningsregler. Deler av Rutinehandboka, den beskrivende delen sendes ut til representantene. Fullstendige utgaver tas med på møtet.

VURDERING:

Det er fra tid til annen spørsmål fra bruker / pårørende om gjeldende retningslinjer og praksis, og denne Rutinehåndboka skal sikre at vederlaget blir riktig utregnet og synliggjort for bruker og pårørende. Det skal også dokumentere veiledning og informasjon om fradragsmuligheter, for eksempel boutgifter, og årsoppgave over for eksempel renteinntekter.

Vederlag for opphold i institusjon er fastsatt av lov / forskrifter :

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Fastsatt i medhold av lov : Lov om helsetjeneste i kommunen av 19.nov1982 nr 66 §§ 2 – 3 og 6-9 og Lov om sosiale tjenester av 13.des.1991 nr 81 § 11-2.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Rutinehåndbok for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon tas til orientering.

 

 

REGNSKAPSRAPPORT

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

Arkivsaksnr.:

06/00268

Gradering:

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0009/06 Styret for helse og sosial 08.03.2006

 

Vedlegg:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Dokumenter ettersendes!

VURDERING:

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: