MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Administrasjonsutvalget

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

15.12.2006

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0007/06       06/01389                                                                                                         

SENIORPOLITISK PLAN, RETNINGSLINJER STILLINGSBANK     

 

0008/06       06/01386                                                                                                         

MIDLERTIDIG ENGASJEMENT AV IT-MEDARBEIDER - PROSJEKT        

 

0009/06       01/00451                                                                                                         

LÆRLINGKONTRAKT                                                                              

 

 

 

 

Oteren, 07.12.2006

 

 

 

Hanne Braathen (s)                                         Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 


SENIORPOLITISK PLAN, RETNINGSLINJER STILLINGSBANK

 

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01389

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0007/06     Administrasjonsutvalget                                                             15.12.2006

 

 

Vedlegg:         Forslag til retningslinjer

                        Registreringsskjema

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har utarbeidet Dokument seniorpolitiske retningslinjer, som er vedtatt i kommunestyret i sak 55/ 06, med virkning fra 01.07.06. I den forbindelse satte Rådmannen ned en ad hoc gruppe for å lage retningslinjer for Stillingsbank som er et virkemiddel i Seniorpolitisk plan.

Gruppa er Målfrid Lockert, HTV Henry Larsen, leder Anne Dalheim og sekretær Anne Mette Lind. Gruppa har kommet frem til et forslag som er bearbeidet i Vi ledermøter. Gruppa har også laget forslag til Registreringsskjema for ansatte som vil  stå i stillingsbanken.

 

VURDERING:

I VI-ledermøtet ble det bestemt at disse retningslinjene også måtte gjelde både omplasseringer, ønsker om stillingsbytte og omorganiseringer. Stillingsbanken omfatter personer og ikke stillinger. Stillinger skal lyses ut slik som før, men avdelingsledere, etatssjefer i samarbeid med Kontorsjefen skal ha ansvaret for å sjekke mulige kandidater i stillingsbanken ved nye stillinger og oppdrag.

Det må settes av økonomiske ressurser ved hvert årsbudsjett.

Stillingbanken er underlagt kontorsjefen som tillegges oppfølgingsansvaret.

Avtaleverk og Arbeidsmiljølovens bestemmelser er overordnet dette dokumentet.

Hensikten er å utøve en best mulig og forutsigbar personalpolitikk i Storfjord kommune.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

  1. Stillingsbanken. Retningslinjer for ansatte som ønsker ny stilling i Storfjord kommune godkjennes.
  2. Registreringsskjema for stillingsbanken godkjennes.
  3. Evaluering av Retningslinjer for stillingsbanken og Registreringsskjema skal gjennomføres en gang i året, før hvert årsbudsjett fastsettes.

 

 

 


MIDLERTIDIG ENGASJEMENT AV IT-MEDARBEIDER - PROSJEKT

 

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01386

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0008/06     Administrasjonsutvalget                                                             15.12.2006

 

 

Vedlegg:

Ingen.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kommunen er inne i en krevende it-utvikling med planlegging av interkommunale samarbeidsløsninger.  Samtidig er det også fornyingsbehov internt både på utstyrs- og programvaresiden.

Rådmannen vil også redegjøre for andre omstendigheter som begrunner behovet for midlertidig stillingssøkning på it-siden.

En antar at behovet vil være en it-medarbeider i 100%-stilling fra 01.01.-31.05.07.

 

Engasjementet er lagt inn i budsjettforutsetningene for 2007.

 

VURDERING:

Dersom k-styret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett, vil utgiftene til lønn være bevilget fullt ut. 

Hermund Marthinsen har vært engasjert som ekstra it-støtte/vikar i siste halvdel av 2006.  Det er naturlig at han tilbys å fortsette i dette engasjementet.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Hermund Marthinsen engasjeres i 100%-stilling som it-medarbeider fra 01.01.-31.05.07 i h.h.t. de behov nevnt ovenfor og redegjørelse fra rådmannen for øvrig.

Adm.utvalget forutsetter at kommunestyret bevilger nødvendige lønnsmidler til engasjementet.    

 

 

 


LÆRLINGKONTRAKT

 

 

Saksbehandler:

Anne Dalheim

Arkiv:

PERS 

 

Arkivsaksnr.:

01/00451

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0009/06     Administrasjonsutvalget                                                             15.12.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Saka ettersendes.

 

VURDERING:

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: