MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Klagenemnda

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

07.06.2006

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0001/06       06/00010                                                                                                         

EIENDOMMEN 45/2-153 - KRAV OM KOMMUNAL FEIEAVGIFT 2004 - KLAGE 

 

0002/06       06/00561                                                                                                         

SØKNAD OM Å FÅ SLÅTT SAMMEN OG KJØPT TOMT - KVALHAUGEN BOLIGFELT

 

 

 

 

Oteren, 07.06.2006

 

 

 

 

Hanne Braathen                                              Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 

 

 

EIENDOMMEN 45/2-153 - KRAV OM KOMMUNAL FEIEAVGIFT 2004 - KLAGE

 

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

231 

 

Arkivsaksnr.:

06/00010

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0001/06     Klagenemnda                                                                            07.06.2006

 

 

Vedlegg:

Brev fra Viggo Gustavsen av 04.01.05.

Delegasjonsvedtak sak 17/05 av 07.04.05.

Brev/klage fra Viggo Gustavsen av 22.04.05.

Sak 31/05 i Driftsstyret den 30.05.05.

K-sak 50/93 – forskrift vedr. feieavgift mv.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Viggo Gustavsen har i brev av 04.01.05 krevd å få tilbakebetalt feieavgift for 2004 på kr. 270,- med begrunnelse at dette har han gjort selv.  Han kan ikke se at han skal betale for en tjeneste kan ikke har mottatt.

 

Driftssjefen har ved delegasjonsvedtak den 07.04.05 avslått dette i henhold til gjeldende forskrifter.  Feietjenesten var ved boligen høsten 2004, men fikk beskjed av eier om at dette allerede var gjort av ham selv.  Boligen hadde på tidspunktet heller ikke godkjent takstige.

 

Viggo Gustavsen klager på delegasjonsvedtaket i sitt brev av 22.04.05.  Her bekrefter han at han har takket nei til kommunal feietjeneste fordi han utfører feiing selv.  Han etterlyser også kontroll av pipe/ildsted som inngår i avgiften.

 

Driftsstyret har i møte 30.05.05 opprettholdt driftssjefens delegasjonsvedtak i h.h.t. vedtatt forskrift § 2 og 3.  Dersom ovn demonteres og fjernes vil fritak bli innvilget.

 

VURDERING:

Kommunestyret innførte fra 01.01.94 tvungen kommunal feieordning av piper i bolighus.  Dette innebærer at huseiere ikke kan fritas fra kommunens feieordning eller avgift ved for eksempel å feie selv.

 

I kommunens forskrift vedr. feieavgift vedtatt i 1993 fremgår:

§ 2:  Forskriften omfatter alle bolighus med røykpipe og ildsted for fast og flytende brendsel.

§ 3:  Feieavgiften fastsettes årlig av kommunestyret – i 2004 kr. 270,-.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda viser til kommunestyrets vedtak om tvungen feietjeneste med tilhørende forskrifter, der det ikke gis unntak fra ordningen som følge av privat feiing.  Klagenemnda opprettholder driftstyrets vedtak i sak 31/05 .  Huseiers krav om å få tilbakebetalt feieavgift for 2004 avslås.

2.      Vedtaket er endelig.  Klagen har med dette ikke ført frem.

 

 

SØKNAD OM Å FÅ SLÅTT SAMMEN OG KJØPT TOMT - KVALHAUGEN BOLIGFELT

 

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

611 

 

Arkivsaksnr.:

06/00561

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0002/06     Klagenemnda                                                                            07.06.2006

 

 

Vedlegg:

Søknad fra Magne T. Andersen datert 21.06.04.

Brev fra Driftsetaten datert 03.08.04.

Brev/klage fra Magne T. Andersen datert 19.08.04. 

Sak 101/04 i Driftsstyret i møte 27.09.04.

Brev fra Magne T. Andersen datert 19.06.05.

Driftssjefens delegasjonsvedtak sak 126/05 av 03.11.05.

Brev/klage fra Magne T. Andersen datert 09.01.06.

Brev fra kontorsjefen til Magne T. Andersen datert 11.05.06.

Brev fra Magne T. Andersen datert 16.05.06.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Magne T. Andersen har i utgangspunktet søkt og fått tilsagn om tomt nr. 11 i Kvalhaugen boligfelt ved delegert vedtak 24.01.02.

 

I brev av 21.06.04 søker han om å få kjøpt/slått sammen tomt nr. 11 og 12.  Begrunnelsen er bl.a. at deler av tomt nr. 12 allerede er brukt til avkjøring til bebygd tomt nr. 13.  Da blir det liten plass til bolig på nr. 12 og veldig tett innpå nr. 11.  Han viser også til opplysninger fra Jan Lambela om at arealene tilsvarende store deler av tomt 12 og 11 egentlig var tenkt til lekeplass.

 

Etter befaring  03.08.04, konkluderer driftsjefen i brev av samme dato at tomt nr. 11 og 12 ikke skal slås sammen.

 

I brev/klage av 19.08.04 ber Magne T. Andersen om at saken behandles politisk. 

 

Driftstyret avslår hans søknad i møte 27.09.04 – sak 101/04.

 

I brev av 19.06.05 søkes det igjen om å slå sammen tomtene.  Det er ikke plass til hus og garasje på tomtene.

 

Driftssjefen har ved delegert vedtak sak 126/05 den 03.11.05 avslått søknaden.

 

I brev/klage av 09.01.06 ber Magne T. Andersen om folkevalgt behandling av saken.  Han mener at driftssjefen ikke kan behandle søknaden tre ganger.

 

Etter at rådmannen har mottatt saken som klagesak, har kontorsjefen den 11.05.06 vært på befaring i boligfeltet.  På befaringen kommer det frem fra tomteeier nr. 13 – Nyheim -  at han også har vært interessert i nr. 12.  Han er imidlertid interessert i å dele nr. 12 sammen med Magne T. Andersen slik at avkjørelsen kan opprettholdes som i dag.

 

I brev av 16.05.06 fra Magne T. Andersen fremlegges skisse til deling av tomt nr. 12.  Delingen tar hensyn til at boligeier på tomt nr. 13 kan beholde nåværende avkjøring.  Det kreves at eier på tomt nr. 13 ikke tillates å utvide boligen til generasjonsbolig.  Det søkes også – på bakgrunn av kommunestyrets vedtak om å boligfisere hyttefelt – å bygge hytte på tomta i boligfeltet.  

 

VURDERING:

I befaringen den 11.05.06 fremkommer det at opprinnelig boligeier av tomt nr. 13 har lagt sin avkjøring over tomt nr. 12 uten at kommunen den dag i dag har gjort noe med dette.  Tomt nr. 12 er egentlig uegnet å bygge på som følge av myr, fjell og vannsig.  Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at klagen tas til følge og at partene deler tomt nr. 12, gjerne som skissert av søker.

Søknad om å bygge hytte istedefor bolig på tomta kan ikke imøtekommes.  På dette punkt var kommunestyret tydelig hva gjelder å ikke tillate hyttefisering av boligområder.

Kommunen kan ikke stille vilkår om at boligeier nr. 13 skal avstå fra å utvide sin bolig, herunder til bruk som generasjonsbolig.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda har vurdert saken og vil etter en samlet vurdering tillate at Magne T. Andersen (tomt nr. 11) og nåværende eier av tomt nr. 13 i Kvalhaugen boligfelt deler tomt nr. 12 med en halvpart hver.  For klagenemndas vedkommende kan gjerne skissen fra Magne T. Andersen til deling være en aktuell løsning.

2.      Driftsetaten sørger for at det praktiske om delingen foretas i samarbeid med partene.  Gebyrer og avgifter som følge av delingen bæres av partene.

3.      Søknad fra Magne T. Andersen om å bygge hytte på tildelt tomt i Kvalhaugen boligfelt kan ikke imøtekommes, jfr. kommunestyrets prinsippielle behandling av hyttefisering av boligfelt.

4.      Kommunen vil ikke stille vilkår til boligeier nr. 13 om å ikke å utvide sin bolig i fremtiden, herunder event. til bruk som generasjonsbolig.

5.      Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.