MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Klagenemnda

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

16.11.2005

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0005/05       05/01008                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN KLAGE FRA VIKTOR KOHT                                                                                                             

 

0006/05       05/01009                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE OTEREN KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS                                                                                                  

 

 

 

 

Oteren, 15.11.2005

 

 

 

Hanne Braathen (s)                                         Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 

 

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN

KLAGE FRA VIKTOR KOHT

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

Q03 

 

Arkivsaksnr.:

05/01008

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0005/05     Klagenemnda                                                                            16.11.2005

 

 

Vedlegg:

Samlet saksfremstilling sak 4/05 i klagenemndas møte 17.10.2005

Brev fra Viktor Koht & Sønner av 12.10.2005

Redegjørelse fra Odd Geir Fagerli av 12.10.2005

Klage fra Viktor Koht & Sønner AS i brev av 22.10.2005

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Klagenemnda har i sak 4/05 i møte 17.10.05 behandlet klage fra Ryeng Anlegg på tilbudsantakelse snøbrøyterote Skibotn.  Klagenemnda har i sitt vedtak omgjort anbudskomiteens tidligere vedtak om å anta tilbud fra Viktor Koht & Sønner på snøbrøyting Skibotn.

Rådmannens innstilling til vedtak i klagenemnda, ble sendt Viktor Koht med mulighet for å uttale seg til innstillingen før behandlingen i klagenemnda.  Denne uttalelsen – jfr. brev fra Viktor Koht av 12.10.05 ble forelagt klagenemnda før realitetsbehandling.

 

Da det fra oppdragsgivers side forelå en ny beslutning, ble vedtaket meddelt Viktor Koht med 7 dagers frist til å vurdere/bestride begrunnelsen for omgjøringen.   

 

Viktor Koht har innen fristen fremmet klage/innsigelse på klagenemndas vedtak, jfr. brev av 22.10.05.   Når det gjelder klager på Ryeng Anlegg, viser Koht til vedtak i Skibotn bygdeutvalg og brev fra driftsstyrets leder til klagenemnda.  Det vises også til hendelser i forrige kontraktsperiode.

Når det gjelder kontraktsforhold vises til driftsstyrets vedtak sak 28/05, noe som også fremgår i konkurransegrunnlagets pkt. 7 vedlegg 3 om standardkrav pkt. 2 og 3, om at tilbyderne skal ha materiell og mannskap stasjonert i umiddelbar nærhet av roten.  Det vises også til konkurransegrunnlagets pkt. 2.2 om at denne anskaffelsen følger prosedyren Åpen anbudskonkurranse som ikke tillater forhandlinger,  pkt. 4.6 Ikke anledning til å ta forbehold og pkt. 4.9 Det er bare anledning til å endre eller tilbakekalle tilbudet skriftlig innen anbudsfristens utløp.

 

Som følge av at Viktor Koht har innlevert klage på klagenemndas vedtak, er det ikke inngått kontrakt med Ryeng Anlegg AS.

 

VURDERING:

Kommunen har i tillegg til saksbehandlingsbestemmelsene i anskaffelsesforskriften, tidligere benyttet forvaltningslovens prinsipper for klagebehandling i denne saka.  Klagenemnda må således oppfattes å samtidig opptre som oppdragsgiver i denne sammenheng.  I prinsippet er vedtak om å anta tilbud ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og er dermed ikke hjemlet klagerett i loven.  Imidlertid gir Lov om offentlig anskaffelse øvrige tilbydere en mulighet for å bestride oppdragsgivers antakelse ved å få vurdert antakelsen med tanke på likebehandling og event. etterprøving i rettsvesenet.

Rådmannen legger derfor saken frem for klagenemnda for å avgjøre om klagen fra Viktor Koht gir saklig grunnlag for å ta opp saken påny.

 

Til klagen fra Viktor Koht vil rådmannen anføre:

1.      Så lenge Storfjord kommune som oppdragsgiver ikke kan vise til egne skriftlige henvendelser til Ryeng Anlegg AS om mislighold av brøytekontrakten i forrige brøyteperiode, vil argumentasjon nå om dårlig kvalitet på tidligere brøyting være usaklig fordi Ryeng Anlegg ikke har fått anledning til å imøtegå slike klager/henvendelser tidligere.  Klagenemnda har videre vurdert uttalelsen fra driftsstyrets leder i forrige behandling, uten å legge avgjørende vekt på klager utenfra – dvs. brukerne, herunder vedtak i  Skibotn bygdeutvalg.

2.      Det må være å forstå slik at Ryeng Anlegg har innlevert tilbud med de forpliktelser som følger av bestemmelsene i konkurransegrunnlaget.  Dette innebærer at kommunen i kontrakten må kunne anta at Ryeng Anlegg sørger for at ressursene til brøytingen til enhver tid er dimensjonert utfra brøytebehov.  Hvorvidt det er entreprenør Ryeng selv, eller andre tilsatte/avtalepartnere som til enhver tid utfører brøytingen, er i utgangspunktet kommunen uvedkommende.  Klager om mislighold av brøytekontakten vil uansett rettes til ansvarlig tilbyder Ryeng Anlegg AS.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda kan ikke se at det er innkommet nye momenter fra Viktor Koht som skulle bestride nemndas tidligere begrunnelse for omgjøring, jfr. Kohts tidligere uttalelse datert 12.10.05.

2.      Klagen fra Viktor Koht har derfor ikke ført frem.

3.      Storfjord kommune vil inngå kontrakt med Ryeng Anlegg for brøyterote Skibotn uten ytterligere varsel.

 

 

 

 

 

 

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE OTEREN

KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

Q03 

 

Arkivsaksnr.:

05/01009

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0006/05     Klagenemnda                                                                            16.11.2005

 

 

Vedlegg:

Anbudskomiteen - delegert vedtak av 12.09.2005 sak 101/05

Klage fra Ryeng Anlegg AS av 19.09.05.

Brev fra Ryeng Anlegg AS av 05.10.05.

Samlet saksfremstilling fra Driftsstyret i møte 18.10.2005 sak 106/05

Konkurransegrunnlaget

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Ved fristens utløp var følgende anbud på snøbrøyting Oteren innkommet:

 

Tilbyder                     Beredskapsgodtgj.      Kilometergodtgj.      Timepris brøyting plasser

 

Ryeng Anlegg AS           24.000,-                           25,-                               350,-

BN Maskin AS               18.000,-                           28,-                               360,-

 

Anbudskomiteen har i møte 12.09.05 sak 101/05 vurdert de innkomne tilbud og antatt tilbud utfra antakelseskriteriene i konkurransegrunnlaget pkt. 6.2 – dvs. pris og kvalitet i uprioritert rekkefølge.

 

Følgende delegert vedtak ble fattet:

Anbudskomiteen antar tilbud fra BN Maskin AS, Oteren.

Reserve:  Ingen.

Begrunnelse:

Tilbudet er antatt på bakgrunn av at det anses å være rimeligste tilbud.  I tillegg bor tilbyder ved brøyteroden, og vil til enhver tid ha oversikt over værforholdene.  Tilbyder vil med dette kunne gi best brøytekvalitet.

 

Ryeng Anlegg har i brev av 19.09.05 klaget på anbudskomiteens vedtak.  Bedriften mener det er benyttet usaklige argumenter i begrunnelsen for avgjørelsen:

-         geografisk beliggenhet er direkte diskriminerende og kan ikke vektlegges.

-         med hensyn til brøyterode Oteren, bes det om at det fremlegges en beregning som viser hvordan tilbudene er rangert med hensyn til pris.

 

Klagen er behandlet i driftsstyrets møte 18.10.05.  Når det gjelder rangering mht. pris og kvalitet, har driftssjefen gitt slik vurdering:

 

Med pris menes vanligvis laveste tilbudspris som er oppgitt i tilbudsdokumentet. Ettersom Storfjord kommune ikke har fastsatt ens beredskapsgodtgjørelse for brøyterotene, kan man ikke få direkte sammenliknbare priser, men må gjøre antakelser for å finne hvilke priser som er rimeligst. I dette tilfelle har BN Maskin as lavest beredskapsgodtgjørelse og høyest bevegelig godtgjørelse. Dette gjør at man vil kunne beregne flere skjæringspunkter for hvilket tilbud som er rimeligst.

 

Eksempel på skjæringspunkt:

Bare brøyting av veger, ingen plasser: Skjæringspunkt 2000 km/år. Over dette er tilbudet fra Ryeng Anlegg as antakelig rimeligst.

Forutsatt 100 timer rydding av plasser: Skjæringspunkt 1666 km/år. Over dette er tilbudet fra Ryeng Anlegg as antakelig rimeligst

 

Eksempel, brøytesesongen 2004/2005:

Brøytesesongen høst 2004/vår 2005 er det mottatt regninger fra BN Maskin på til sammen 2377 brøytekilometer og 105 timer snørydding av plasser.

Tilbyder

Brøyting av veger

Brøyting  plasser

Fastgodtgjørelse

Sum

BN Maskin

66 556

37 800

18 000

122 356

Ryeng Anlegg as

59 425

36 750

24 000

120 175

 

For brøytesesongen 2004/2005 ville tilbudet fra Ryeng Anlegg as blitt noe rimeligere enn BN Maskins tilbud. Det forutsettes da at Ryeng Anlegg as har benyttet samme brøytefrekvens og samme forutsetninger ved utskriving av regninger. Dersom Ryeng Anlegg as ikke har brøytemateriell på brøyteroten, må det avklares hvilke forutsetninger som gjelder ved  tomkjøring til og fra Oteren. Det er ikke nevnt noe om dette i tilbudsdokumentet.

 

Vurdering av kvalitet.

Kvalitetsbegrepet er sammensatt av mange faktorer:

  • Brøytebil, ryddeutstyr og annet brøytemateriell
  • Tilstedeværelse, beredskap
  • Kapasitet, både mannskap og materiell

 

Ryeng Anlegg as har i tilbudet oppgitt at utgangspunktet for beredskapen er Ryeng. Dette betyr normalt sett at BN Maskin as har gunstigere forutsetninger for sin beredskap ettersom firmaet har utgangspunkt inne i brøyteroten. BN Maskin as har også bedre forutsetninger for å vurdere om det skal brøytes, eller om brøytingen kan utsettes noe.

 

Samlet vurdering av pris og kvalitet.

I et normalår er tilbudene på brøyting fra BN Maskin as og Ryeng Anlegg as omtrent likeverdige i pris. Et år vil Ryeng Anlegg as kunne ha gunstigst pris mens BN Maskin as vil kunne ha gunstigst pris et annet år med noe mindre brøytebehov. I ekstremår vil tilbudet fra Ryeng Anlegg as være rimeligst.

 

Når det gjelder vurdering av kvalitet anses det at BN Maskin as alltid vil ha bedre forutsetninger for å levere bedre brøytekvalitet på bakgrunn av sin nærhet til brøyteroten.

 

Etter en samlet vurdering av pris og kvalitet anses det at tilbudet fra BN Maskin er gunstigst både for kommunen og brukerne.

 

 

 

 

Driftsstyret fattet slikt vedtak sak 106/05:

Driftstyret er av den mening at brøytetilbudene fra Ryeng Anlegg as og BN Maskin as er omtrent likeverdige i pris i en normal brøytesesong.

 

BN Maskin as har bedre utgangspunkt for brøyteberedskapen ettersom firmaet er etablert  inne på brøyteroten mens Ryeng Anlegg as har utgangspunkt for beredskapen i Kitdal, ca 5 km fra brøyteroten. Utgangspunkt for beredskapen anses å være svært relevant for den brøytekvalitet som leveres, og er ikke diskriminerende slik Ryeng Anlegg as hevder. Det firmaet som har utgangspunkt for beredskapen inne i brøyteroten vil alltid kunne fange opp endringer i værforholdene på kortere tid enn firmaer som har beredskapen utenfor brøyteroten.

 

Driftstyret anser at tilbudet fra BN Maskin as er det som samlet sett er mest fordelaktig for kommunen, jfr tildelingskriterienes pkt 6.2.

 

Driftstyret opprettholder anbudskomiteens vedtak om tildeling av brøytetilbud Oteren til

BN Maskin as.

 

Klagen oversendes til klageutvalget for endelig avgjørelse.

 

 

RÅDMANNENS VURDERING:

Ryeng Anlegg har i klagen lagt til grunn at kommunen har benyttet usaklig argument ved å vektlegge geografisk tilhørighet for antatte tilbyder.  Videre bes kommunen fremlegge en prisberegning som viser hvordan tilbudene er rangert.

 

Kvalitet - geografisk tilhørighet:

Tilbud på snøbrøyting ble utlyst i Norsk Lysningsblad (nettstedet DOFFIN) som i prinsippet ikke hindret at tilbydere fra hele landet kunne komme med tilbud, enten ved å bruke firmaet selv, stedlig representant eller ved bruk av underentreprenører.  Det ble ikke forutsatt i konkurransegrunnlaget at tilbyders bosted ville inngå i  kriteriene for god kvalitet, ei heller at bosted utenfor roten eller for den del - kommunen ville være kriterier for mindre tilfredsstillende kvalitet. 

Rådmannens vurdering er at vektlegging av tilbyderens bosted vil være utenforliggende hensyn å ta all den tid samtlige tilbydere ble oppfordret til å sende inn tilbud, og at konkurransen ellers har vært utlyst over det ganske land.

 

Pris:

Rådmannen viser til de skjæringspunkter som fremkommer i driftssjefens beregning av de to aktuelle tilbud for sesongen 2004/2005.  Rådmannen finner etter en samlet vurdering å ikke kunne utelukke at BN Maskins tilbud over hele tilbudsperioden frem til 2008 blir billigere.  Det ville være lite hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å beregne snørike eller snøfattige vintre i den sammenheng, noe tiden får vise.

 

Rådmannen vil utfra ovenstående tilrå at klagen fra Ryeng Anlegg ikke tas til følge.

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda vil etter en samlet vurdering opprettholde Anbudskomiteens vedtak sak 101/05.  Klagenemnda legger til grunn at man ikke kan utelukke at BN Maskins tilbud vil være billigere over hele tilbudsperioden frem til 2008. 

2.      Klagenemnda finner imidlertid å ikke støtte deler av begrunnelsen i anbudskomiteens vedtak, i og med at kvalitetskriteriet om bosted ikke var nevnt som et fortrinn i konkurransegrunnlaget. På tross av dette, er det klagenemndas syn at opprettholdelsen av anbudskomiteens vedtak ikke strider med bestemmelsene i anskaffelsesforskriftens § 10-2.

3.      Klagen fra Ryeng Anlegg AS er dermed ikke tatt til følge.