MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Klagenemnda

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

17.10.2005

Tid: 1500

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0003/05                    05/00775            

ERSTATNINGSKRAV VEDR SKADET LECAPIPE PÅ EIENDOMMEN 61/42 KLAGE OVER AVGJØRELSE I D.SAK 0063/05

 

0004/05                    05/00901            

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN - KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS    

 

 

 

 

Oteren, 10.10.05

 

 

Hanne Braathen (s)                                                                             Aud Nystad

Ordfører                                                                                                          e.f

 

 

 

ERSTATNINGSKRAV VEDR SKADET LECAPIPE PÅ EIENDOMMEN 61/42

KLAGE OVER AVGJØRELSE I D.SAK 0063/05

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

05/00775

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0085/05                  Driftstyret                  13.09.2005

0003/05                  Klagenemnda                  17.10.2005

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune solgte bolig på tomt 61/42 til Anne-Lena Dreyer i 1998 for kr 300.000 pluss omkostninger. Eiendommens normale salgsverdi var i taksten satt til kr 420.000. I taksten var det gjort fradrag i teknisk verdi for vedlikeholdsmangler m.v. med kr 250.000.

 

Anne-Lena Dreyer sier at hun i 2005 oppdaget så alvorlige sprekker i boligens  Lecapipe at den må totalrenoveres. Kostnadene for dette vil bli ca kr 27.000 inkl mva. Hun ber om at Storfjord kommune erstatter reparasjonene ettesom skadene på pipa skyldtes pipebrann fra før hun kjøpte boligen.

 

Søknaden om estatning ble avslått i delegeringssak 0063/05 hvor det ble gjort følgende vedtak:

Storfjord kommune viser til at Storfjord kommune ikke kjente til skadene på pipa på bolig på eiendommen 61/42 ved salgskunngjøring i 1998. Dersom kommunen hadde kjent til skaden, ville dette ha blitt kunngjort i salgsdokumentene. Det vises i den forbindelse til at kommunen har gjort oppmerksom på andre skader på boligen, såsom vannlekkasje og dårlig vedlikehold.

 

Kjøperen har blitt oppmerksom på skadene i ettertid. Dersom kjøperen var blitt oppmerksom på skadene innen 5 år etter kjøpsdato, burde dette forhold ha vært tatt opp skriftlig med kommunen. Kommunen ville da sannsynligvis ha kommet i et erstatningsansvar og kunne da ha måttet gi et avslag på handelen.

 

Slik saken står nå, har kjøperen fremmet erstatningskrav ca 7 år etter kjøpet. Kommunens ansvarstid er utløpt, og Storfjord kommune avslår derfor kravet  om å erstatte Lecapipa.

 

Anne-Lena Dreyer har påklaget vedtaket, jfr brev fra advokatfirmaet Karen Blomli av 23.08.05. I klagen anføres:

  • Pipa er skadet av pipebrann før Anne-Lena Dreyer kjøpte boligen.
  • Anne-Lena Dreyer er aldri tidligere gjort kjent med skadene på pipa før hun skulle montere ny opvn i 2005.
  • Antatte reparasjonskostnader vil også etter rettspraksis anss å være en vesentlig mangel i forhold til at boligen ble kjøpt for kr 300.000.
  • Storfjord kommune kjente til skadene på pipa før salget.
  • Pipas tilstand var så dårlig at det kunne ha ført til brann.
  • Etter avhendingslovens § 4-19 nr.3 vil heller ikke 5-års fristen for reklamasjoner gjelde i de tilfeller der selger har vært „grovt aktlaus“, noe som må være tilfelle i denne saken.

 

”I og med at driftsjefen har behandlet saken i første omgang, er den overført til rådmannen som mulig klagesak.

 

Rådmannen går i det følgende ikke inn på hvorvidt det foreligger formell klagerett i denne saken i forvaltningslovens forstand.

Det tas utgangspunkt i at Anne – Lena Dreyer i det administrativt fattede vedtak er gitt tre ukers klagefrist, som er forlenget etter kontakt med hennes advokat.

Alternativt ville saken ha blitt henvist til rettssystemet, dersom klager fant grunn til det.

 

Fristen til å gjøre mangler gjeldende er etter avhendingslovens § 4-19 satt til 5 år som hovedregel. Slik frist gjelder ikke i det tilfelle hvor selger har vært grovt aktlaus, uærlig, eller har handlet i strid med god tro. Spørsmålet blir så om 5-årsregelen slår inn her, eller om det kan sies å foreligge slike omstendigheter at sperrefristen ikke gjelder.

 

Rådmannen har forespurt vaktmester Reidar Ulriksen, omtalt i saken, som hevder at kjøperne i 1998, ved Trond Larsen, ble gjort oppmerksom på at det hadde vært en pipebrann.

I en tvistesak vil det være påstand mot påstand.

 

Vaktmester Reidar Ulriksen kunne videre fortelle at han nylig har gjennomført en fullverdig renovering av en tilsvarende pipe for et betydelig lavere beløp enn det som nå hevdes.

 

Med grunnlag i denne opplysningen ønsker rådmannen å få utredet slik alternativ mulighet, og om så er tilfelle, drøfte slik løsning med klageren, eventuelt forhandle fram en minnelig ordning. Om dette aksepteres, vil klagen ikke være aktuell.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Med henvisning til de fremlagte opplysninger fra rådmannen, og den skisserte løsning, aksepterer driftsstyret at rådmannen får undersøkt muligheten til å få brakt pipen i forskriftsmessig orden og eventuelt forhandle fram en minnelig ordning.

I motsatt fall fremmes det klagesak, slik klager er tilstått. ”

 

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 13.09.2005:

 

2 stemmer ble avgitt for å opprettholde vedtaket i del.sak 63/05.

2 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling.

 

Med lederens dobbelstemme som ble avgitt for opprettholdelse av vedtaket i del.sak 63/05 oversendes saken til endelig behandling i Klagenemnda.

 

 

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Storfjord kommune viser til at Storfjord kommune ikke kjente til skadene på pipa på bolig på eiendommen 61/42 ved salgskunngjøring i 1998. Dersom kommunen hadde kjent til skaden, ville dette ha blitt kunngjort i salgsdokumentene. Det vises i den forbindelse til at kommunen har gjort oppmerksom på andre skader på boligen, såsom vannlekkasje og dårlig vedlikehold.

 

Kjøperen har blitt oppmerksom på skadene i ettertid. Dersom kjøperen var blitt oppmerksom på skadene innen 5 år etter kjøpsdato, burde dette forhold ha vært tatt opp skriftlig med kommunen. Kommunen ville da sannsynligvis ha kommet i et erstatningsansvar og kunne da ha måttet gi et avslag på handelen.

 

Slik saken står nå, har kjøperen fremmet erstatningskrav ca 7 år etter kjøpet. Kommunens ansvarstid er utløpt, og Storfjord kommune avslår derfor kravet  om å erstatte Lecapipa.

 

Klagen oversendes Klagenemnda for endelig avgjørelse.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BEHANDLING I KLAGENEMNDA:

 

Med henvisning til de fremlagte opplysninger fra rådmannen, og den skisserte løsning, aksepterer driftsstyret at rådmannen får undersøkt muligheten til å få brakt pipen i forskriftsmessig orden og eventuelt forhandle fram en minnelig ordning.

I motsatt fall fremmes det klagesak, slik klager er tilstått. ”

 

 

 

 

 

 

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN -

KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

05/00901

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0004/05                  Klagenemnda                  17.10.2005

 

 

Dokumenter i saken:

Konkurransegrunnlag pr. 20.07.05

Tilbudsdokumenter fra Viktor Koht & Sønner av 10.08.05

Tilbudsdokumenter fra Ryeng Anlegg AS av 10.08.05

Anbudskomiteens delegasjonsvedtak sak 102/05 av 12.09.05.

Brev fra Ryeng Anlegg AS (klage) av 19.09.05.

Driftsstyrets vedtak sak 98/05 av 22.09.05.

Brev av 23.09.05 fra driftssjefen til Viktor Koht & Sønner

Brev fra Ryeng Anlegg AS av 05.10.05

 

Vedlegg:

Konkurransegrunnlag m/standardbeskrivelser

Anbudskomiteens del.vedtak sak 102/05

Samlet saksfremstilling driftsstyresak 98/05

Brev fra Ryeng Anlegg av 19.09. og 05.10.05.

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Ved tilbudsfristens utløp var det innkommet 3 anbud:

 

Tilbyder                Beredskapsgodtgj.      Km-godtgj.        Timepris brøyting plasser

Ryeng Anlegg               50.000,-                      25,-                             350,-

Koht & Sønner            54.000,-                      34,-                             340,-

Dagfinn Johnsen            60.000,-                      35,-                             450,-

 

Det var ingen merknader til tilbudenes innhold før realitetsbehandling. 

 

Antakelseskriterier etter konkurransegrunnlagets pkt. 6.2:  Storfjord kommune vil anta det mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av kriteriene pris og kvalitet (i uprioritert rekkefølge).

 

Anbudskomiteens vedtak sak 102/05:

Tilbudsantakelse brøyterote Skibotn:

Anbudskomiteen antar tilbud fra:  Koht & Sønner, 9143  Skibotn

Reserve:  Ingen

Begrunnelse:

Tilbudet er antatt på bakgrunn av at det anses å være det tilbud som gir best brøytekvalitet.  Dette begrunnes med at tilbyder bor ved brøyteroten og vil til enhver tid ha oversikt over værforholdene.  Kvaliteten på brøytingen vektlegges i dette tilfelle høyere enn tilbudsprisen da anbudskomiteen vet av erfaring at Ryeng Anlegg as, som har hatt brøytingen gjennom mange år, ikke alltid har klart å levere tilfredsstillende kvalitet på grunn av at denne anbyderen bor i Kitdal, ca 30 km fra brøyteroten.

 

 

Klagefrist

Vedtaket kan påklages av partene innen 7 dager etter mottak av kunngjøringen.  Klagefristen 7 dager, er begrunnet med at tilbudet er ukomplisert, og at brøytesesongen kan starte i løpet av få dager.

 

Ryeng Anlegg AS har i brev av 19.09.05 påklaget anbudskomiteens behandling av brøytetilbudene for Skibotn og Oteren.  Bedriften mener det er benyttet usaklige argumenter i begrunnelsen for avgjørelsene.  Bl.a. er geografisk tilknytning vektlagt.  Når det gjelder kvalitet på brøytingen i Skibotn, har komiteen valgt å vektlegge tidligere klager og erfaringer, istedefor tilbudskvaliteten utfra konkurransegrunnlagets forutsetninger.  Bedriften vil benytte underentreprenør fra Skibotn til å utføre brøyting av veger og plasser.  I tillegg vil bedriften ha nødvendig materiell i området dersom dette blir nødvendig.  Bedriften mener at underentreprenøren har utført brøytingen hittil meget tilfredsstillende i alle år og at den kvalitet som etterspørres vil bli levert med god margin.  Når det gjelder brøyterote Oteren, ber bedriften om at det fremlegges beregninger som viser hvordan tilbudene er rangert med hensyn til pris.

 

Klagen er behandlet i driftsstyrets møte 22.09.05 sak 98/05 med følgende vedtak:

Driftsstyret kan ikke se at det fremkommer nye momenter til saken, og opprettholder anbudskomiteens vedtak.  Driftsstyret vektlegger i denne saken kvaliteten på utført brøyting fra tidligere år, på bakgrunn av mange muntlige klager og egne erfaringer.  Klagen avvises og oversendes klagenemnda for sluttbehandling.

 

Driftssjefen har i brev av 23.09.05 varslet Viktor Koht & Sønner om at antakelse av anbud i Skibotn er påklaget av Ryeng Anlegg AS og vil bli sluttbehandlet i kommunens klagenemnd.  Det foreligger ikke kopi av et slikt varsel til BN Maskin, som har fått snøbrøytingen på Oteren.  Driftssjefen har bekreftet at han ikke har forstått det slik at Ryeng Anlegg klager på tilbudsantakelsen Oteren.

 

Ryeng Anlegg AS er gjort kjent med driftsstyrets vedtak sak 98/05, og har i nytt brev av 05.10.05 etterlyst svar på hele klagen, herunder begrunnelse for antakelse av tilbud Oteren.  Bedriften påpeker at fagetaten og/eller rådmann ikke har fremmet innstilling verken i anbudssaken eller klagesaken, og mener at hele saken er behandlet overflatisk.  Det bes videre om bevis for påstandene om mange klager og hva erfaringsgrunnlaget bygger på.  Bedriften viser til at det ikke er innkommet noen skriftlige klager fra oppdragsgiver Storfjord kommune i løpet av de 8 årene brøytingen har foregått.  Man kunne også ha hevet brøytekontrakten i løpet av den siste 4-års perioden dersom kommunen mente at brøytingen ikke var god nok.  Videre spør Ryeng om hvorfor bedriften hans er god nok for to brøyteroter i indre Storfjord, men ikke i Skibotn.  Igjen etterlyses behandling av tilbudsantakelse Oteren. 

 

 

RÅDMANNENS KOMMENTARER:

 

I og med at man har valgt å benytte flere kriterier enn (laveste) pris, skal tilbudstildelingen utfra anskaffelsesforskriftens 10-2 skje utfra det tilbud som er mest økonomisk fordelaktig.  Kriteriene skal om mulig prioriteres i rekkefølge. I konkurransegrunnlaget er det ingen prioritering av pris og kvalitet.  Andre kriterier nevnt i forskriften s.s. teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, service og teknisk bistand, oppfyllelsestid mv. er ikke tatt med i konkurransegrunnlaget.

 

I konkurransegrunnlaget er det ikke skriftlig oppgitt hva som inngår i kvalitetskriteriet.  Det er imidlertid lagt ved standardkrav til brøyting, jfr. vedlegg 7 nr. 3 (vedlegg).  Disse standardene er utarbeidet i samarbeid med politikerne.

 

I begrunnelsen fra anbudskomiteen har man ikke tatt hensyn til laveste pris, men heller vektlagt brøytekvalitet utfra

-         den antatte tilbyders bosted (Koht)

-         utilfredstillende kvalitet ved at Ryeng bor 30 km fra brøyteroten

 

I klagebehandlingen har driftsstyret i tillegg vektlagt

-         mange muntlige klager og egne erfaringer ved Ryengs brøyting

 

 

VURDERING:

Rådmannen konkluderer med at underinstansen har behandlet Ryengs klage å kun gjelde tilbudsantakelse Skibotn.  Rådmannen vil derfor ikke ta stilling til klagens innhold på rote Oteren før underinstansen har behandlet denne.  Driftssjefen har nå påbegynt saksbehandlingen som fremlegges driftsstyret snarest.

 

Tilbud på snøbrøyting ble utlyst i Norsk Lysningsblad (nettstedet DOFFIN) som i prinsippet ikke hindret at tilbydere fra hele landet kunne komme med tilbud, enten ved å bruke firmaet selv, stedlig representant eller ved bruk av underentreprenører.  Det ble ikke forutsatt i konkurransegrunnlaget at tilbyders bosted ville inngå i  kriteriene for god kvalitet, ei heller at bosted utenfor roten eller for den del - kommunen ville være kriterier for mindre tilfredsstillende kvalitet. 

 

Videre har underinstansen vektlagt muntlige klager og egne erfaringer.  I og med at rådmannen ikke kjenner til forslagsstillerens/underinstansens informasjoner om klage eller hva som inngår konkret i forhold til kvalitet og egne erfaringer, må begrunnelsen tilligge underinstansens vedtak som den engang er.  For rådmannens del, er det i foregående brøytekontraktsperioder ikke skriftlig dokumentasjon på at oppdragsgiver har kommet med formelle klager til Ryeng Anlegg.  Hva gjelder muntlige klager, kan driftssjefen bekrefte at slike klager gjennom tiden har kommet på samtlige av brøyterne, også Ryeng Anlegg.

Rådmannen vurderer det å måtte være høyst bemerkelsesverdig, dersom alle brukere av kommunale veger og plasser er 100% fornøyd med brøytingen til alle døgnets tider.  Det er noen ganger gjennom klager/henvendelser at ting kan gjøres bedre.  Rådmannen kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig bakgrunn eller for så vidt dokumentasjon på klager, som skulle tilsi at den relative store prisforskjellen skulle måtte vike til fordel for begrunnelsen for brøytekvalitet.

 

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at anbudskomiteens vedtak oppheves.  Begrunnelser basert på meninger og ytringer fra befolkningen, vil være utenforliggende hensyn å ta all den tid at de nye tilbyderne ikke ble vurdert på samme grunnlag.  Dersom kommunen ikke har gjort sin plikt med å undersøke om klagene er riktige, er det også gjort mangelfull saksbehandling. Videre vil tilbyderens bosted være utenforliggende hensyn å ta all den tid samtlige tilbydere ble oppfordret å sende inn tilbud, og at konkurransen ellers har vært utlyst over det ganske land.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

1.      Klagenemnda vil etter en samlet vurdering oppheve Anbudskomiteens vedtak sak 102/05.  Klagenemnda finner å ikke støtte begrunnelsen i dette vedtak, i og med at kvalitetskriteriet om bosted ikke var nevnt som et fortrinn i konkurransegrunnlaget.  Klagenemnda kan heller ikke støtte underinstansens begrunnelse om muntlige klager og erfaringer, siden disse ikke kan dokumenteres fra kommunens side og/eller at kommunen har fulgt disse opp i tilstrekkelig grad.  Anbudskomiteens vedtak er dermed ikke i samsvar med anskaffelsesforskriftens § 10-2.  

2.      Klagenemnda vil videre ut fra en samlet vurdering av pris og kvalitet gi oppdraget med snøbrøyting i Skibotn til Ryeng Anlegg AS i h.h.t. tilbud.  Begrunnelsen er for det første at dette tilbudet er lavest i pris, og for det andre at tilbudet er tilfredsstillende mht. forutsetninger og standardkrav i konkuransegrunnlaget.

3.      Klagen er dermed tatt til følge.