MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Klagenemnda

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

30.08.2006

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0003/06       06/00013                                                                                                         

EIENDOMMEN 55/19 - FRITAK FOR KOMMUNALE VANN- OG KLOAKKAVGIFTER -  KLAGE PÅ VEDTAK                                                                                   

 

0004/06       06/00867                                                                                                         

SKJENKEAVGIFT LYNGEN FIORD HOTEL - KLAGE                         

 

0005/06       06/00861                                                                                                         

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA MARIT S. FIGENSCHAU                                                                                               

 

0006/06       06/00862                                                                                                         

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA KRISTIAN S. FIGENSCHAU                                                                                               

 

 

 

 

Oteren, 22. august 2006

 

 

 

Hanne Braathen (s)                                         Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 

 

 

EIENDOMMEN 55/19 - FRITAK FOR KOMMUNALE VANN- OG KLOAKKAVGIFTER -

KLAGE PÅ VEDTAK

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

231 

 

Arkivsaksnr.:

06/00013

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0003/06     Klagenemnda                                                                            30.08.2006

 

 

Vedlegg:

Brev fra Lyngen Fiord Hotell av 30.05.05 om fritak for kommunale avgifter

Delegasjonsvedtak sak 69/05 av 12.07.05

Klage fra Lyngen Fiord Hotell av 03.08.05

Samlet saksfremstilling Driftsstyrets vedtak sak 107/05 i møte 18.10.05.

Utdrag fra vannforskriftene - § 11

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

I brev av 30.05.05 søker bedriften v/Bjørnar Seppola fritak for kommunale avgifter til vann og avløp for eiendommen Lyngskroa for første halvår 2005 og fremover til Lyngskroa eventuelt kommer i drift igjen.  Søknaden gjelder både hotellbygget og den gamle boligen som står på eiendommen.

 

Driftssjefen har i delegert vedtak den 12.07.05 innvilget fritak fra å betale forbruksgebyret for vann (og kloakk) for bolighuset fra 01.01.05 og så lenge den står ubebodd.  Abonnementsgebyret for begge avgifter opprettholdes.

I samme vedtak fritas ikke hotellbygget for vann- eller kloakkgebyr da forskriftene ikke åpner for fritak av de faste abonnementsgebyrene.  Hotellet har ellers vannmåler og faktureres etter forbruk.  Dersom hotellet blir frakoblet vannet helt og anlegget plombert av kommunen, kan eiendommen fritas for kommunale avgifter.

 

Delegasjonsvedtaket påklages av Bjørnar Seppola i brev av 03.08.05.  Han ber formannskapet legge den reelle situasjonen til grunn, nemlig at hotellet og boligen ikke har vært i bruk siden høsten 2004.  Han søker om at 1. termin 2005 av abonnementsgebyret for boligen på kr. 1.151,50 frafralles.  På hotellet har han mottatt faktura på kr. 6.672,50 hvorav kr. 2.710,89 er forbruk fra 2004 og resten er abonnementsgebyr for 2005.  Han søker om at kommunen sletter hele fakturaen, jfr. begrunnelse i klagebrevet.  Treningsbygget er utleid og er på ca 70 kvm, og de skal betale sine egne avgifter, og dette må kunne gjøres ut fra areal slik det er vanlig med småforbrukere. Han søker videre om at hotellet blir fritatt for avgifter til det eventuelt kommer i drift igjen.

 

Driftsstyret har i møte 18.10.05 opprettholdt Driftssjefens delegasjonsvedtak:

-         Bolighuset fritas for forbruksgebyret fra 01.01.05 og inntil videre.  Abonnementsgebyret opprettholdes.

-         Hotellbygget fritas ikke for abonnementsgebyret da forskriftene ikke åpner for dette.  Gebyret  settes til laveste sats – dvs innenfor kategori 0-500 m3.  Forbruk betales etter vannmåler.

-         Dersom eiendommen skal fritas for det faste abonnementsgebyret, må vannet fysisk frakobles eller plomberes av Storfjord kommune.

-         Endringene gjelder så lenge Bjørnar Seppola står som eier av eiendommen.

 

VURDERING:

Boligen:

I tillegg til krav fra kommunen om avgift for 1. halvår 2005, ligger det allerede en restanse fra 2004 på kr. 1.088,-.  Så vidt forstås vil denne bli betalt straks klagenemnda har sluttbehandla denne saken.

Søkeren er innvilget fritak fra forbruksgebyret på boligen fra 01.01.05.  Det er ikke innvilget fritak fra abonnementsgebyret da forskriftenes § 11 ikke tillater dette.  Vann- og kloakkforskriftene er dermed fulgt i vedtaket.  Abonnementsgebyret utgjør kr. 1.151,50 eks. 25% mva.

 

Hotellet:

I restansen på kr. 6.672,50 (inkl. mva.) er det fakturert kr. 2.710,89 eks 24% mva for forbruk 2004, resterende kr. 2.648,64 eks 25% mva  er abonnementsgebyr for 1. halvår 2005.  Det er rådmannens oppfatning at forbruk etter vannmåler skal betales.  Når det gjelder abonnementsgebyret, så er Driftstyrets vedtak i h.h.t. vannforskriftenes § 11.

 

Selv om eier av hotellanlegget leier ut deler av bygningene, er det abonnenten som står ansvarlig for gebyrene, jfr. forskriftenes § 11, 1. ledd.  Det er således opp til utleier å beregne tillegg for kommunale avgifter i den årlige leiesummen til leier.  Så vidt forstås, belastes forbruket av vann på treningsbygget hotellanleggets vannmåler.  Dette forbruket må abonnenten stå ansvarlig for mht. gebyrer.

 

Rådmannen kan ikke se at det ligger forhold i klagen som vil endre tidligere vedtak i Driftsstyret.  Rådmannen vil således innstille på at Driftsstyrets vedtak opprettholdes.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda viser til vedtak sak 107/05 i Driftsstyret i møte 18.10.05.  Avslag om fritak for abonnementsgebyr for vann- og kloakk er fattet med hjemmel i forskriftenes § 11, og forskriftene tillater ikke at abonnementsgebyret frafalles dersom man er fysisk tilkoplet kommunalt vann- og kloakkanlegg.

2.      Søknad fra Lyngen Fiord Hotell v/Bjørnar Seppola om frafall og fritak av kommunale vann- og kloakkavgifter kan således ikke imøtekommes utover vedtaket i Driftsstyresak 107/05.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Vedtaket er endelig. 

 

 

 

 

 

 

SKJENKEAVGIFT LYNGEN FIORD HOTEL - KLAGE

 

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

U63 

 

Arkivsaksnr.:

06/00867

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0004/06     Klagenemnda                                                                            30.08.2006

 

 

Vedlegg:

Delegasjonsvedtak sak 11/05 fra sosialsjefen den 29.08.05.

Klage fra Lyngen Fiord Hotel v/Bjørnar Seppola datert 19.09.05.

Klagebehandling/vedtak sak 29/05 fra sosialsjefen den 09.12.05.

Brev/klage fra Lyngen Fiord Hotel v/Bjørnar Seppola datert 27.12.05.

K.sak 54/04 – fornyet bevilling Lyngen Fiord Hotel.

K.sak 55/04 – bevilling til Lyngskroa Hotell v/Bjørg Ahvazi.

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kommunen fastsatte i delegasjonsvedtak sak 11/05 skjenkeavgiften for bevillingen til Lyngen Fiord Hotel for 2004 til kr. 2.250,- for perioden 01.01.-01.10.04, jfr. bl.a. vedtak om tildeling av skjenkebevilling i k.sak 54/04 for nye 3 mnd. i kommende skjenkeperiode.

 

Bjørnar Seppola klager på dette vedtaket i brev av 19.09.05 og viser til at hotellet var utleid til Bjørg Ahvazi i 2004.  Han viser også til at hennes firma hadde skjenkebevilling selv.

 

I klagebehandlingen sak 29/05 har sosialsjefen opprettholdt sitt vedtak.  Hotellet har i driften fra 01.01.04 benyttet skjenkebevillingen tilhørende Lyngen Fiord Hotel v/ansvarlig skjenkestyrer Bjørnar Seppola frem til 29.06.04.  (Fra denne dato fikk Bjørg Ahvazi egen bevilling, jfr. k.sak 55/04). Videre søkte Lyngen Fiord Hotel om fornyet bevilling og ble i k.sak 54/04 gitt bevilling foreløpig i 3 mndr. pga. feil i søkergrunnlaget – dvs. frem til 01.10.05.

 

Bjørnar Seppola har sannsynligvis mottatt utskrift av Sosialsjefens klagebehandling (som underinstans),  og opprettholdt klagen i brev av 27.12.05. 

 

VURDERING:

Rådmannen finner det godtgjort at hotellet ble drevet på Lyngen Fiord Hotels skjenkebevilling fra 01.01.-29.06.04.  Storfjord kommune har ikke gitt skjenkebevilling til firmaet tilhørende Bjørg Ahvazi før i k.møtet 29.06.04.  Videre viser k.sak 54/04 at Lyngen Fiord Hotel søkte og fikk fornyet skjenkebevilling foreløpig frem til 01.10.04.

Imidlertid er det riktig at Lyngen Fiord Hotel ikke har benyttet bevillingen i perioden 29.06.-01.10.04, fordi firmaet tilhørende Bjørg Ahvazi drev hotellet med egen skjenkebevilling.

 

Etter en samlet vurdering, vil rådmannen tilrå at kommunen opprettholder kravet om skjenkebevilling i perioden 01.01.-29.06.04 fordi hotellet ble drevet med Lyngen Fiord Hotels skjenkebevilling – dvs. ½ års avgift.  Krav om skjenkeavgift for den midlertidige fornyelsen frem til 01.10.04 frafalles.  Dette begrunnes med at hotellet i perioden ble drevet av firmaet tilhørende Bjørg Ahvazi som hadde egen skjenkebevilling.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

1.      Klagenemnda viser til at Lyngskroa Hotel ble drevet på Lyngen Fiord Hotels skjenkebevilling i perioden 01.01.-29.06.04.  Skjenkeavgiften tilsvarende lovens minimumssats opprettholdes for ½ år.

2.      Skjenkeavgift for fornyelsen av bevillingen på 3 mnd frem til 01.10.04, jfr. k.sak 54/04, vil etter en samlet vurdering frafalles fordi hotellet var utleid og drevet på egen skjenkebevilling.

3.      Klagen har med dette delvis ført frem.  Vedtaket er endelig.

 

 

 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA

MARIT S. FIGENSCHAU

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

223 

 

Arkivsaksnr.:

06/00861

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0005/06     Klagenemnda                                                                            30.08.2006

 

 

Vedlegg:

Søknad av 16.02.06.

Samlet saksfremstilling sak 18/06 i Styret for oppvekst og kultur i møte 14.03.06.

Klage på vedtaket av 23.03.06.

Samlet saksfremstilling sak 25/06 i Styret for oppvekst og kultur i møte 27.04.06.

Vedtatte retningslinjer for frie kulturmidler og vedtak om dette i SOK sak 3/05.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Marit går på Norges Toppidrettsgymnas.  Her kombineres videregående utdanning med hennes idrettsgren – skyting.  Dette er en privatskole og hun må betale skolepenger og idrettsavgift med kr. 34.000,- for skoleåret 2005/06.  Hun viser til at Storfjord kommune har frie kulturmidler til disposisjon til forskjellige formål, bl.a. sponsorstøtte.  Hun søker om støtte til skolepenger og idrettsavgift fra disse midlene.

 

Styret for oppvekst og kultur fattet i møte 14.03.06 følgende vedtak:

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever.  Derfor avslås søknaden.

 

Marit har i brev av 23.03.06 påklaget vedtaket.  Hun mener at vedtaket viser at styret for oppvekst og kultur ikke har satt seg inn i saken.  Det søkes ikke om stipend, men sponsorstøtte for de utgiftene som kommer som følge av skyteundervisningen, herunder samlinger og konkurranser i inn- og utland.  Hun viser også til retningslinjene for tildeling av midlene og mener at utdannelsen og opplæringen vil bli dekket av ”aktivitetsfremmende tiltak i lokal eller regional regi” fordi hun etter endt utdanning vil kunne være instruktør og hjelpe andre utøvere frem i hjemkommunen.

 

Styret for oppvekst og kultur har behandlet klagen i møte 27.04.06 og fattet slikt vedtak:

Vedtak i sak 18/06 i Styret for oppvekst og kultur opprettholdes.

 

VURDERING:

Rådmannen velger å ta utgangspunkt i selve formålet med de frie kulturmidlene:

Midlene skal møte behovet for fleksibilitet i Storfjord kommunes støtteordning til kulturformål ved å, i motsetning til de generelle kulturmidlene, kunne tildeles etter behov gjennom hele året.

 

Rådmannen mener at kulturformål i denne sammenheng, må forstås å ikke gjelde støtte til personlig utdanning og/eller opplæring.  Økonomisk støtte til personlig grunn- eller videreutdanning, enten dette er innen idrett, kunst, eller andre ”kultur-utdanninger”,  må i tilfelle tildeles av andre kommunale ordninger enn de frie kulturmidlene.  Rådmannen ser derfor søknaden å være utenfor det formål de frie kulturmidlene er ment å dekke.  De øvrige kriterier i retningslinjene kommer således ikke til anvendelse.  Rådmannen finner på denne bakgrunn å tilrå klagenemnda opprettholde vedtaket i Styret for oppvekst og kultur.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Marit Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA

KRISTIAN S. FIGENSCHAU

 

Saksbehandler:

Trond R. Larsen

Arkiv:

223 

 

Arkivsaksnr.:

06/00862

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

             

0006/06     Klagenemnda                                                                            30.08.2006

 

 

Vedlegg:

Søknad av 16.02.06.

Samlet saksfremstilling sak 19/06 i Styret for oppvekst og kultur i møte 14.03.06.

Klage på vedtaket av 23.03.06.

Samlet saksfremstilling sak 26/06 i Styret for oppvekst og kultur i møte 27.04.06.

Vedtatte retningslinjer for frie kulturmidler og vedtak om dette i SOK sak 3/05.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kristian går på Norges Toppidrettsgymnas.  Her kombineres videregående utdanning med hans idrettsgren – skyting.  Dette er en privatskole og han må betale skolepenger og idrettsavgift med kr. 34.000,- for skoleåret 2005/06.  Han viser til at Storfjord kommune har frie kulturmidler til disposisjon til forskjellige formål, bl.a. sponsorstøtte.  Han søker om støtte til skolepenger og idrettsavgift fra disse midlene.

 

Styret for oppvekst og kultur fattet i møte 14.03.06 følgende vedtak:

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever.  Derfor avslås søknaden.

 

Kristian har i brev av 23.03.06 påklaget vedtaket.  Han mener at vedtaket viser at styret for oppvekst og kultur ikke har satt seg inn i saken.  Det søkes ikke om stipend, men sponsorstøtte for de utgiftene som kommer som følge av skyteundervisningen, herunder samlinger og konkurranser i inn- og utland.  Han viser også til retningslinjene for tildeling av midlene og mener at utdannelsen og opplæringen vil bli dekket av ”aktivitetsfremmende tiltak i lokal eller regional regi” fordi han etter endt utdanning vil kunne være instruktør og hjelpe andre utøvere frem i hjemkommunen.

 

Styret for oppvekst og kultur har behandlet klagen i møte 27.04.06 og fattet slikt vedtak:

Vedtak i sak 19/06 i Styret for oppvekst og kultur opprettholdes.

 

 

VURDERING:

Rådmannen velger å ta utgangspunkt i selve formålet med de frie kulturmidlene:

Midlene skal møte behovet for fleksibilitet i Storfjord kommunes støtteordning til kulturformål ved å, i motsetning til de generelle kulturmidlene, kunne tildeles etter behov gjennom hele året.

 

Rådmannen mener at kulturformål i denne sammenheng, må forstås å ikke gjelde støtte til personlig utdanning og/eller opplæring.  Økonomisk støtte til personlig grunn- eller videreutdanning, enten dette er innen idrett, kunst, eller andre ”kultur-utdanninger”,  må i tilfelle tildeles av andre kommunale ordninger enn de frie kulturmidlene.  Rådmannen ser derfor søknaden å være utenfor det formål de frie kulturmidlene er ment å dekke.  De øvrige kriterier i retningslinjene kommer således ikke til anvendelse.  Rådmannen finner på denne bakgrunn å tilrå klagenemnda opprettholde vedtaket i Styret for oppvekst og kultur.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Kristian Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.