MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Skibotnsenteret

Møtedato:

13.12.2006

Tid: 09.00

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

 

0089/06       06/01352                                                                                                         

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 13.12.2006                               

 

0090/06       06/01390                                                                                                         

ØKONOMIRAPPORT 30.11.2006                                                              

 

0091/06       06/01388                                                                                                         

BUDSJETTREGULERING                                                                          

 

0092/06       06/00587                                                                                                         

SFO - ÅPNINGSTIDER OM SOMMEREN                                              

 

0093/06       06/01228                                                                                                         

BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010                                

 

0094/06       06/01198                                                                                                         

UTLEIE AV SKOLER, BARNEHAGER OG LYNGENFJORD               

 

0095/06       06/00566                                                                                                         

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.          

 

0096/06       06/01084                                                                                                         

TILSYN MED STORFJORD BRANN OG REDNING TILTAKSPLAN

 

0097/06       06/01351                                                                                                         

INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD                                                    

 

0098/06       06/01230                                                                                                         

GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS      

 

0099/06       06/01379                                                                                                         

MØTEPLAN 2007 FOR KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG NÆRINGSUTVALG  

 

 

Oteren, 5.desember 2006

 

 

 

Hanne Braathen (s)                                         Wenche Haug Andersen

ordfører                                                          sekretær

 

 


REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 13.12.2006

 

 

Saksbehandler:

Wenche Haug Andersen

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01352

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0089/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

 

 1. Takkekort fra rådmann Maar Stangeland
 2. Møteprotokoll Kontrollutvalget 22. mai 2006
 3. Uttalelse fra felles regionrådsmøte ”Balsfjord, Karlsøy og Tromsø Regionråd” og ”Nord-Troms Regionråd” den 8. – 9. juni 2006 i Nordreisa
 4. Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd den 29. august 2006
 5. Tilbud fra Kvenlands forbundet om informasjonssammenkomst for Storfjord kommunestyre
 6. Hovedutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd den 31. oktober 2006
 7. Møteprotokoll Kontrolluvalget 08. november 2006
 8. Sak 14/06 i Kontrollutvalget – Offentlighet
 9. Brev fra Rådmannen til Lyngen kommune – Oppsigelse av avtale om samarbeid om legevakt og legevaktsentral

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene ble referert.

 

 


ØKONOMIRAPPORT 30.11.2006

 

 

Saksbehandler:

Magne Wilhelmsen

Arkiv:

210 

 

Arkivsaksnr.:

06/01390

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0090/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg: Drift

                 Investeringer

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Se vedlegg

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Økonomirapport pr 30.11.2006 tas til orientering.

 

 


BUDSJETTREGULERING

 

 

Saksbehandler:

Magne Wilhelmsen

Arkiv:

150 

 

Arkivsaksnr.:

06/01388

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0091/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

Vedlegg: Ingen

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

På en pressekonferanse 6.11.06 la kommunalministeren fram nye anslag i skatteveksten i 2006 som viser at skatteinngangen blir 2,5 mrd kroner høyere enn det som var regnet med ved framleggelsen av statsbudsjettet i oktober, kommunesektoren sett under ett. Disse merinntektene vil komme som økt rammetilskudd og ikke som økte skatteinntekter.

 

For Storfjord kommune vil de frie inntektene i 2006 øke med kr 803 000,-.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rådmannen foreslår ikke å øke forbruket som følge av ekstrainntektene, men å sette av økningen i de frie inntektene på kr 803 000 til disposisjonsfond, kontostreng 19908805400, inntil regnskapsavslutningen foreligger.

 

 

 


SFO - ÅPNINGSTIDER OM SOMMEREN

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

A22 

 

Arkivsaksnr.:

06/00587

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0031/06     Styret for oppvekst og kultur                                                     15.06.2006

0063/06     Kommunestyret                                                                         20.09.2006

0092/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg: Behovsundersøkelse fra Hatteng skole

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Under sak 19/06, 5 april 2006, i Storfjord kommunestyre ble det ytret ønske om at Oppvesktetaten foretok en behovsspørring på behovet for åpen SFO om sommeren. Etaten har utarbeidet spørreskjema som ble sendt ut til alle skolene der de ble bedt om å foreta undersøkelsen blant foreldre som har barn i SFO. Hatteng skole fikk inn 8 svar av 22 barn der 4 meldte om konkret behov og 2 om mulig behov. Skibotn skole fikk inn 7 svar, der 4 meldte om behov. Elvevoll Oppvekstsenter har meldt om behov for ett barn.

 

VURDERING:

Totalt sett har under 10 barn i hele kommunen meldt om behov for åpen SFO om sommeren. Det er totalt ca. 40 barn i hele kommunen som benytter seg av SFO tilbud. På Elvevoll Oppvekstsenter vil dette tilbudet kombineres med åpen barnehage. Dersom SFO på Skibotn og Hatteng skal være åpen om sommeren kreves det personale på minst to steder i kommunen. Med ca. 4 barn på hvert sted, vil det ikke være økonomisk forsvarlig å holde sommeråpent. Behovet er ikke tilstrekkelig.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

SFO beholder åpningstidene slik det er skisseert i gjeldende vedtekter. SFO holder stengt i skolens sommerferie.

 

Behandling i Styret for oppvekst og kultur den 15.06.2006:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

INNSTILLING:

SFO beholder åpningstidene slik det er skissert i gjeldende vedtekter. SFO holder stengt i skolens sommerferie.

 

Behandling i Kommunestyret den 20.09.2006:

Arvid Lilleng erklærte seg inhabil i saken.

 

Forslag fra SV/SP/FrP v/Bente Pedersen:

Storfjord kommunestyre ber Styre for oppvekst og kultur gjennomføre en ny undersøkelse om behovet for plass ved SFO, da antall barn som benytter tilbudet har økt denne høsten. Dette gjelder både hverdags- og sommerferiebehov.

 

Forslag fra SV/SP/FrP enstemmig vedtatt

 

INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre ber Styre for oppvekst og kultur gjennomføre en ny undersøkelse om behovet for plass ved SFO, da antall barn som benytter tilbudet har økt denne høsten. Dette gjelder både hverdags- og sommerferiebehov.

 

 

Behandling i Kommunestyret 13.12.2006

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Oppfølging av vedtak i sak 63/06 –21.september 2006 – Åpningstider SFO

 

” Storfjord kommunestyre ber Styre for oppvekst og kultur gjennomføre en ny undersøkelse om behovet for plass ved SFO, da antall barn som benytter tilbudet har økt denne høsten. Dette gjelder både hverdags- og sommerferiebehov”

 

Det er foretatt en ny brukerundersøkelse blant foreldre i alle skolekretsene. Dette er spørreundersøkelse nr.2 i 2006. SOK har bedt om at saka går direkte til kommunestyret. Vedtak i saka vil kanskje ha betydning for budsjett 2007. Behov oppsummert er som følger:

 

Elvevoll krets: Av 1 foreldre har 1 behov. I flg. Oppvekstsenteret kan dette behovet dekkes gjennom ledig kapasitet i barnehagen slik det har vært gjort tidligere år.

 

Hatteng krets: Av 32 foreldre har 16 foreldre svart på undersøkelsen .

8 har svart at de ikke har behov.

8 har svart at de har behov (representerer behovet for 11 av barna). Disse er fordelt slik:

1.årstrinn: 5

2.årstrinn: 3

3.årstrinn: 1

4.årstrinn: 2

 

Tilleggsinformasjon:

1 har behov noe i juni, noe i august (ikke juli)

2 har turnusarbeid (ikke behov hver dag)

1 har behov 2 uker etter skoleslutt, 2 uker før skolestart

1 har behov bare ut juni

1 fram til 8 el. 15.juli

 

Skibotn krets: 12 foreldre av 16, har besvart. 6 har ikke behov, 2 har behov neste sommer (2008), 4 har behov. 2 foreldre savner tidlig og god informasjon om barnehagetilbudet om sommeren.. En foreldre ønsker at prisen for SFO-barn i barnehage blir vurdert spesielt. 1 stk foreldre påpeker stort problem sist sommer.

 

Samlet for alle kretsene:

Elvevoll : (1 av 1 foreldre) ikke behov for åpen SFO . Samordning med barnehage.

Skibotn : 4 av 16 foreldre har (delvis) behov. Representerer 4 barn

Hatteng:  8 foreldre av 32 har (delvis) behov. Representerer 11 barn.

 

Etaten har, for å sammenligne kommunale tjenestetilbud, foretatt en spørrerunde i nabokommunene og status der er som følger:

 

Balsfjord og Skjervøy:: følger skoleruta, dvs stengt når skolen har stengt

Nordreisa: SFO stengt i fellesferien

Kåfjord: følger barnehageåret

Lyngen: De har hatt en prøveordning med åpen SFO sist sommer. Mange meldte behov, men det var liten oppslutning da tilbudet ble etablert. Skal evalueres. Bemanning: 2 personer.

 

 

Netto utgift for åpen SFO om sommeren. Beregningsgrunnlag: se vedlegg

 

Hatteng SFO: kr. 43 000 (minimumsbemanning)

Skibotn SFO: kr. 59 800 (minimumsbemanning)

 

VURDERING:

Behovet for åpen SFO om sommeren er ikke spesielt stort, samlet sett i Storfjord kommune. Dette i hht to behovsundersøkelser med 5 mnd mellomrom. Det er likevel et reelt behov for de det gjelder og slik sett er det viktig at Storfjord kommune gjør det som er rimelig mht å etablere tilbud som foreldrene kan benytte seg av. Ved at behovene blant foreldrene synes å variere mht tidsperiode på sommeren, størrelse på plass med mer, kan Storfjord kommune risikere å etablere et tilbud der etterspørselen er marginal fra uke til uke. Det vil være mulig å tenke åpen SFO ut juni , stengt i juli og åpen i august. Dette kan fange opp noen, men ikke alle, da noen av de forespurte også har behov i juli.

 

Når det gjelder bemanning kan dette bli en utfordring mht til antall voksne. Dersom en person skal betjene tilbudet alene, vil denne ikke kunne avvikle pauser som foreskrevet i Arbeidsmiljøloven. Det er ingen andre tilsatte på skolene i ferien da også skoleledelsen og kontorpersonell avvikler ferie. Det må også etableres en alternativ administrativ ledelse og organisering av SFO tilbudet om sommeren.

 

Alternativer kan være:

 

1. SFO åpen hele sommeren både på Skibotn og Hatteng.

 

2. SFO åpen bare på Hatteng, der behovet er størst. SFO Hatteng kan da tilby plasser til alle som har behov i kommunen. Om foreldre fra andre skolekretser vil benytte tilbudet, er det vanskelig å si noe om. Kjøreavstander og ukjent personale og lokaliteter kan være en terskel for noen.

 

3. SFO plass tilbys i tilknytning til barnehagene i skolens sommerferier i hht gjeldende vedtekter. Foreldre sender inn sitt behov med ønsket periode i sommerferien og datoer innen en fastsatt frist. Dette for at barnehagene kan planlegge personaltetthet ut i fra et forutsigbart barnetall i sommermånedene. Opptak i hht vedtektene for SFO, der de yngste prioriteres. Vedtektsrevisjoner må evt. gjøres tidlig i 2007.

 

4. SFO er åpen deler av sommerferien på en eller begge plasser (Skibotn og Hatteng).

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Åpningstidene for SFO opprettholdes slik de er nå er regulert i vedtektene for SFO.

 

2.      Foreldre som har behov for SFO i skolens sommerferie, får tilbud om dette i barnehagene. Kommunestyret fastsetter en egen betalingssats pr måned, uke og/eller dag for SFO - barn som får tilbud om SFO - plass i barnehage om sommeren.

 

3.      Søknadsfrist om SFO- plass lokalisert til barnehage: 1. mars hvert år.

 

4.      Samordning og revisjon av SFO og barnehagevedtektene gjøres innen februar 2007, mht de punktene som samordner og regulerer opptak og foreldrebetalingssatser.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010

 

 

Saksbehandler:

Maar Stangeland

Arkiv:

151 

 

Arkivsaksnr.:

06/01228

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0060/06     Formannskapet                                                                         08.11.2006

0061/06     Formannskapet                                                                         22.11.2006

0093/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

1.  Rådmannens generelle kommentarer til økonomiplan for 2007 – 2010

     og budsjett for 2007.

 

1.1. Forutsetninger for budsjettet

 

Det forslag til økonomiplan og budsjett som legges fram, bygger på følgende grunnlag:

 

1: Det økonomiplanvedtak som kommunestyret gjorde i juni 2006, hvor kommunestyret

    vedtok å styrke næringsarbeid og utviklingsarbeid og styrke vedlikeholdet av kommunale

    veier ut over dagens nivå.

 

   Rådmannens økonomiplannotat fra juni 2006 ga et overskudd på ca 3.6 mill kr. Det var på

   dette tidspunkt  ikke avklaret hvilket nivå salg av konsesjonskraft ville bringe for 2007.

 

2: Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement 20.9.2006, og bekreftet da den praksis som

    var etablert om hvordan budsjettet skulle bygges opp teknisk og behandles i

    kommunestyret. Budsjettet følger den vedtatte malen i økonomireglementet.

 

3: Regjeringens Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. De nærmere forutsetninger for

    dette framgår av budsjettrundskrivet fra fylkesmannen i Troms ved økonomirådgiver

    Halvard Svendsen. Budsjettrundskrivet ligger ved. Verdt å nevnes er at

    Storfjord kommune var den kommune som kom mest gunstig ut i Troms, med den største

    prosentvise økning, når det gjaldt rammeoverføringer for 2007.

 

   Rådmannens budsjettforslag baserer seg på de inngangstall som ligger i forslaget til

   statsbudsjett og de pris – og lønnsforutsetninger som ellers ligger i statsbudsjettforslaget.

 

4: Kommunestyret vedtok i juni driftsrammer for de ulike områder. Disse har vært

   veiledende for arbeidet med å bringe fram budsjettforslaget for 2007.

   Dessuten er det som vanlig tatt utgangspunkt i den realdrift som var ved inngangen til

   budsjettarbeidet.

   Gjennom kombinasjon av disse to forhold er det kommet fram til det forslag til justert drift

   som ligger som grunnlag for endringer og nye tiltak i 2007 og årene deretter.

 

1.2. Kommunens realøkonomiske situasjon - bedret økonomi i 2007.

 

Som varslet i forrige økonomiplan fra desember 2005, og ved fremleggelse av økonomiplannotatet fra juni 2007, er den underliggende økonomiske situasjonen for Storfjord bedret for 2007. Dette skyldes i fremste rekke at Storfjord kommune de tre siste årene har økt sine kraftinntekter betydelig. Den økte strømprisen fører direkte til økte inntekter ved salg av konsesjonskraft. Opptrappingen har resultert i en økning fra knapt 4 mill kr i 2005 til vel 6 i 2006 og nå til antatt nærmere 11 mill kr i 2007 forslaget.  Den samme økningen i strømprisen resulterer også i at eiendomsskatten økter betydelig fordi grunnlaget for denne er salg av produsert strøm. For 2007 er det foreløpig lagt til grunn en eiendomsskatt på ca 7 mill kr. Samlet sett har kommunen ca 20 mill i inntekter fra kraftproduksjonen i 2007.

 

I tillegg har Storfjord ”tjent” på endringer i kriteriene for rammeoverføringene fra Staten i 2007.

 

Til fradrag må en trekke at også Storfjord kommune merker lønnsoppgjøret våren 2006 i betydelig større grad enn forutsatt ved budsjettoppsettet, som egentlig var basert på de sentrale forutsetninger.

 

Netto – effekten i det budsjettforslaget som nå fremmes, er at netto – driftsresultat før nye tiltak er på knapt 4 mill kr  (i pluss), eksklusiv en viss reserve knyttet til ikke avklaret konsesjonskraftmengde, og ekstraordinær momskompensasjon  knyttet til et foreslått stort investeringsvolum for  2007. Rådmannen ser det som svært viktig at store momskompensasjonsmidler knyttet til et ekstraordinært stort investeringsvolum ikke trekkes inn i driften, men avsettes til kapitalfond. Det kan da senere brukes som delfinansiering i forbindelse med investeringer, og derved redusere behov for låneopptak.

 

Dersom kommunen hadde fått inn lønnsoppgjør som forventet, dvs budsjettert, ville kommunens frie overskudd vært ca 2 mill høyere før nye tiltak.

 

Kommunen hadde ved 3. kvartal 2006 et totalt sykefravær på 6.7 %, og rådmannen er godt fornøyd med sykefraværsarbeidet.

 

 

1.3. Nærmere om budsjettet for 2007.

 

Det er ikke foreslått noen nedjusteringer i driften i det forslag som fremmes for 2007.

 

1.3.1. Budsjettforslaget preges av mange nye driftstiltak og et meget stort investeringsvolum.

 

Rådmannen har i sitt forslag til budsjett for 2007 disponert vel 2.6 mill til nye tiltak. Da er effekten av investeringer for 2007 innlagt med halv rentebelastning, men ingen avdrag dette året.

Av de nye tiltak er grovt regnet ca 700 000 kr forutsatt brukt til kompetansebygging/utvikling, mens ca 600 000 kr er engangstiltak for 2007.

 

I budsjettforslaget er økonomireglementets forutsetning om frie midler til disposisjon for sektorstyrene påbegynt med markerte, like beløp på kr 50 000 pr styre.

 

De enkelte tiltak framgår av budsjettvedleggene og de er samlet pr ansvarsområde/etat.

Det samme gjelder de foreslåtte investeringer med finansieringsplan og foreslåtte utredninger.

 

Etter at næringsfondet nå forventes å ha nådd det vedtatte nivå på 3 mill kr, har rådmannen foreslått at det kan tas ut ytterligere midler til næringstiltak i 2007. Uttaket er økt med

kr 100 000 på hvert av de kommunale fondene.

 

Rådmannen understreker at det bl a er foreslått store investeringer i vann og avløp, og at disse foreslåtte tiltak er betinget av at kommunen trapper opp avgiftsnivået tilsvarende.

 

1.3.2. Reserver i budsjettet for 2007.

 

Etter at rådmannen i sitt forslag har disponert midler til nye tiltak, er det ubrukte reserver  i driften på ca  1.2 mill kr. I tillegg kommer som nevnt en mulig reserve knyttet til at kommunen får en avklaring av konsesjonskraftmenge til sin gunst. Den ubrukte reserve på ca 1.2 mill kr er teknisk plassert på budsjettert disposisjonsfond. Etter at kommunestyret har gjort endelig vedtak, vil budsjettet bli rettet opp ved avstemning av disposisjonsfondet.

 

Som nevnt fraråder rådmannen sterkt at ekstra ordinære momskompensasjonsmidler knyttet til store investeringer pløyes inn i driftsbudsjettet. Dette tas opp som formelt budsjettforslag i rådmannens innstilling.

 

1.3.3. Balansen i økonomiplanperioden

 

Basert på at kommunen ikke blåser opp driftsbudsjettet de nærmeste årene, at det ikke skjer noen dramatiske endringer i rammeoverføringssystemet, og at strømprisene holder seg oppe, vil kommunen ha økonomisk overskudd de nærmeste årene. Dette bør brukes til utvikling av Storfjordsamfunnet. Det vil i neste omgang gi positiv vekst og utvikling.

 

Rådmannen anbefaler at kommunen fortsetter arbeidet med å profilere Storfjordsamfunnet som et utviklingssamfunn, og fortsatt legge til rette for at kommunen skal øke sin attraktivitet.

Det kan brukes mer av kommunens midler i denne retning.

 

Rådmannen anbefaler at kommunen opparbeider seg buffere mot svingninger i de eksterne rammevilkårene. Det gjelder særlig i forhold til svingninger i strømpriser.

 

2. Generelt om økonomiplanen

2.1.            Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 44 sier følgende:

1.      Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.

2.      Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.

3.      Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

4.      I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr 6.

5.      Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunes virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

6.      Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

7.      Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.

8.      Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

 

Storfjord kommunes prosess for økonomiplanbehandlingen er beskrevet i økonomiplanreglementets kap. 2.2. Behandlingsprosessen er nærmere beskrevet slik:

 

Behandling av økonomiplanen skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende behandlingsprosedyre:

 

1.      Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til økonomiplan inkludert årsbudsjett gjennom en administrativ prosess som han har ansvaret for å organisere og gjennomføre.

2.      Rådmannens oversender forslaget til øk.plan/budsjett til ordfører.

3.      Formannskapet behandler forslaget foreløpig.

4.      Utvalgene behandler sine respektive driftsbudsjett.

5.      Formannskapet behandler saken, og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (rådmannens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i henhold til lovens minstekrav – 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det fremtidige vedtaket i kommunestyret.

6.      Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak.

2.2.            Metodebeskrivelse

Driftsenhetene iverksatte arbeidet med rullering av økonomiplanen på bakgrunn av rådmannens rundskrive nr 1/2006. Følgende tidsplan har blitt lagt til grunn:

 • Driftsenhetenes bidrag til rådmannen oversendes : innen 2. oktober
 • Rådmannens forslag oversendes til ordfører: 1. november
 • Orientering om rådmannens forslag i formannskap: 8. november
 • Behandling i sektorstyrene: medio november
 • Ordinær budsjettbehandling i formannskapet: 22. november
 • Budsjettbehandling i kommunestyret: 13. desember

 

Arbeidet som har munnet ut i rådmannens forslag til handlingsprogram har gått gjennom følgende faser:

 

1. Disponible driftsmidler i økonomiplanperioden har blitt utledet ved å

 • Framskrive generelle inntekter fra 2006-nivået, og presisere hvilke forutsetninger som blir lagt til grunn for de enkelte inntektspostene
 • Anslå netto finansieringsutgifter (avdragsutgifter, renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte) ved å legge til grunn avdragplanene for eksisterende lån, planlagt låneopptak i 2006, samt å bruke forutsetninger for fremtidig rente- og inflasjonsutvikling.

 

2. Dagens driftsnivå har blitt fremskrevet ved å konsekvensjustere rammene vedtatt for 2006. Justeringene har til hensikt å fange opp upåvirkelige endringer i bevilgningsbehovet i forhold til 2006-nivået.

3. Differansen mellom disponible driftsmidler og fremskrevet driftsnivå angir størrelsen på disponible midler til nye tiltak. Disse midlene kan både benyttes til rente- og avdragsbetjening på nye eksterne og interne lån, og til ordinære driftsutgifter. (Dersom størrelsene er negative, beskriver de behovet for balanseringstiltak før nye tiltak er lagt inn.)

4. Enhetene har fremmet samlede og prioriterte forslag om nye tiltak i økonomiplanperioden. Disse er gjengitt i vedleggsdelen til dokumentet.

5. Rådmannens forslag til investeringsprogram har blitt satt opp i prioritert rekkefølge per år.

6. Forslag til nye prioriterte driftstiltak er satt opp.

 

2.3.            Balansekravet

 

En økonomiplan skal være i balanse; utgifter og inntekter skal være like store. Kommunebudsjettet er splittet i to deler; et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett som hver for seg må tilfredsstille dette kravet. Balansebegrepet er imidlertid ikke så enkelt som det kan se ut ved første øyekast. Det inneholder to dimensjoner; for det første det som inneholder den kortsiktige finansielle balansen, - at penger ut av kommunekassens driftskonto og penger inn til denne kontoen summerer seg til samme beløp. Men i tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft.

 

Finansiell balanse. Kommunekassens pengestrøm består av to kretsløp. Det eksterne; som inneholder alle betalbare forpliktelser og inntektsstrømmer i forhold til omgivelsene. I tillegg kommer de interne transaksjonene; utgifter som kan finansieres med fondsmidler og disse blir da inntektsført som bruk av fond. I tillegg har man utgiftsføringer i driftsbudsjettet av fondsavsetninger og overføring av midler fra drifts- til investeringsbudsjettet. Det finansielle balansekravet i kommuneloven skiller ikke mellom eksterne og interne transaksjoner. Man kan altså balansere opp et budsjett eller en økonomiplan ved å bruke av fondsmidler. På kort sikt kan det dermed være en underdekning i det eksterne kretsløpet dersom man har dekning for dette gjennom bruk av tidligere avsetning.

 

Langsiktig økonomisk balanse. En bærekraftig økonomi på lang sikt vil kreve en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter. Dette fordi en del av insteringene må finansieres med egenkapital. Alternativt må alt skje i form av låneopptak og tilskuddsmidler. Dette kan gå greit dersom man har svært lavt investeringsbehov. Dersom årlig låneopptak ikke er større enn det man årlig belaster driftsbudsjettet med i form av avdrag på eksisterende lån, vil det ligge til rette for en balansert utvikling. Svært få kommuner er i en slik situasjon, og manglende egenfinansiering vil føre til at gjeldsnivået øker. Dette fører i neste omgang til økte rente- og avdragsutgifter. Man må altså ha en viss driftsmargin, - en viss størrelse på netto driftsresultat for å ha en langsiktig økonomisk balanse. Netto driftsresultat kan man bruke til investeringer enten samme år som det oppstår i form av overføringer fra drifts- til investeringsbudsjett, eller i form av fondsavsetninger til senere års investeringer. Med en netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på rundt 3-3,5%, antas det i alminnelighet at man er i stand til å ha økonomisk balanse på lang sikt.

 

I år med høye investeringer vil driftsinntektene bli blåst opp, fordi kompensasjonen for momsutgifter skal føres i driftsregnskapet. Dette er engangsinntekter knyttet til investeringene, og netto driftsmargin bør justeres for disse inntektene dersom man skal få et klart bilde av sunnhetstilstanden.

 

3.          Kommunens rammebetingelser

3.1.            Befolkningsutvikling

3.1.1.      Utvikling i befolkningen siste 5 år

 

Tabellen under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.

 

 

Samlet folketall i kommunen har hatt en liten stigning de siste fem årene. Pr. 01.01.06 viser de endelige tallene at det er 1 932 innbyggere i Storfjord. Tall fra SSB viser imidlertid en nedgang på 8 personer pr. 2. kvartal (til 1 924).

3.1.2.      Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

 

Fra og med 2003 baseres innbyggertilskuddet på befolkningstall pr 1. januar i budsjettåret, i stedet for å bruke befolkningstall pr. 1. januar året før budsjettåret. Dette medfører  at kommunene raskere må forholde seg til befolkningsendringer enn i tidligere system.

Inntektssystemet blir med denne endringen mer rettferdig i den forstand at hver kommune får kompensert for budsjettårets faktiske innbyggere, men det blir mindre forutsigbart.

Dette vil stille større krav til planlegging i kommunene, og det er viktig at de kommuner som må påregne befolkningsnedgang, tar høyde for dette i sin planlegging ved utarbeidelsen av årsbudsjettet.

 

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på kommunens egne vurderinger. 

Prognosen er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene.

 

Tabellen under viser forventet utvikling i folketallet de neste 14 årene.

 

 

 

3.2.            Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

3.2.1.      Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2007 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd -  på 4,9 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,5 prosent, blir realveksten neste år på 1,4 prosent. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn på 12,6 prosent en nedgang på 0,7 prosent.

 

For Storfjord kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realvekst i frie inntekter på 6,8 prosent - tilsvarende 3,687 mill. kroner. Det er da forutsatt en skattevekst i kommunen på 1,9 prosent. Dette er lavere skattevekst enn anslaget for landet (2,1 prosent). Den relativt høye veksten for Storfjord kommune skyldes i hovedsak endringer i kriteriedata som slår ut i utgiftsutjevningen for kommunen.    

 

Veksten i frie inntekten vil i hovedsak gå med til å dekke økte lønnsutgifter og prisøkning ellers.

 

Kommunestyret har basert skatteanslaget for 2007 på signalene fra kommune-proposisjonen. For resten av økonomiplanperioden er det lagt til grunn at kommune-sektoren vil få en realvekst i de frie inntektene på 0,5% per år.

 

 

Anslag over skatt på inntekt og formue. 2006-kroneverdi. 1000 kr

 

2007

2008

2009

2010

Realøkning

Anslag i 1000 kr

1,4 %

32 684

0,5%

32 847

0,5%

33 012

0,5%

33 177

 

 

Størrelsen på rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av egen modell som er distribuert via KS. Denne er oppdatert etter at regjeringen la frem statsbudsjettet for 2007.

 

Anslag over rammetilskudd. 2006-kroneverdi. 1000 kr

 

2007

2008

2009

2010

Realøkning

Anslag i 1000 kr

1,4 %

40 186

0,5%

40 387

0,5%

40 589

0,5%

40 792

 

 

 

De enkelte elementene i rammetilskuddet er anslått slik ( 1000 kr). Faste priser 2008-2010.

 

2007

2008

2009

2010

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning

Inntektsutjevnede tilskudd

Overgangsordninger

Utenfor overgangsordn

Nord-Norge tilskudd

Regionaltilskudd

Selskapsskatt

Skjønnsmidler

Netto innt. Utjevning

Realvekst i forhold til 2007-nivå

13 488

  9 521

       48

     188

  5 182

  5 083

     678

     610

  5 388

13 488

  9 521

       48

     188

  5 182

  5 083

     678

     610

  5 388

201

13 488

  9 521

       48

     188

  5 182

  5 083

     678

     610

  5 388

403

13 488

  9 521

       48

     188

  5 182

  5 083

     678

     610

  5 388

606

Sum

40 186

40 387

40 589

40 792

 

 

3.2.2.      Eiendomsskatt

 

I Storfjord blir det skrevet ut eiendomsskatt for objekter som kommer inn under lovens begrep verker og bruk. For verker og bruk er satsen 7 promille. Beløpet er avrundet til kr 6 950 000,-.

 

Anslag over eiendomsskatt i 2006-kroneverdi. 1 000 kr

2007

2008

2009

2010

6 950

6 950

6 950

6 950

 

Følgende eiere omfattes av eiendomsskatten:

 

Eiendomsskattegrunnlag

Statnett SF

  16 870 000

Netcom ASA

       982 000

Telenor Telecom Solutions

    3 195 913

Troms Kraft Nett

  54 180 000

Troms Kraft Produksjon AS

916 117 519

Sum

988 345 432

 

3.2.3.      Konsesjonskraftinntekter

Storfjord kommune har en konsesjonskraftmengde på 32.900 MWh inklusive kjelkraft og forbruk i Skibotn kraftverk. Det er inngått finansielle gjenkjøpsavtaler med eier av dette kraftverket. Kommunen har et omstridt beløp vedrørende MWh med Troms Kraft. Av forsiktighetsprinsipp har vi derfor redusert inntektsbeløpet med kr 400 000,- .

 

 

 

 

Anslag over nettoinntekt ved salg av konsesjonskraft i 2006-kroneverdi. 1 000 kr

2007

2008

2009

2010

10 620

10 620

10 620

10 620

 

3.2.4.      Momskompensasjon

 

Momskompensasjonsordningen ble endret med virkning fra 2004. I den nye ordningen gis det løpende kompensasjon for momsutgifter som faller utenfor avgiftspliktig område etter momsloven. Ordningen blir finansiert gjennom trekk i rammetilskuddet, men på en slik måte at den enkelte kommune trekkes for en normert sum, mens man får kompensasjon for faktiske momsutgifter. Momskompensasjonen skal inntektsføres i driftsregnskapet, også den som skriver seg fra momsutgifter i investeringsregnskapet. Dersom momskompensasjonen skal brukes til finansiering av investeringer, må dette dermed skje gjennom overføring av midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

 

Beregningen av momskompensasjon i økonomiplanen er todelt:

 • Momskompensasjon for driftsutgifter er basert på erfaringstall fra 2006 budsjettet. Da inntektsførte vi en kompensasjon på 3,24 mill. Dette beløpet fremskrives for økonomiplanperioden.
 • Momskompensasjon for investeringsutgifter blir beregnet når forslag til investeringsprogram legges inn.

 

Anslag over momskompensasjon 2006-kroneverdi. 1 000 kr

 

           2007

2008

2009

2010

Komp. Moms på driftsutgifter

Komp. For moms på inv.utgifter

          2 240

          1 000               

2 240

1 000

2 240

1 000

2 240

1 000

 

Dersom man gjennomfører det investeringsbudsjettet som rådmannen har foreslått vil dette resultere i betydelig større momskompensasjon. Rådmannen vil i denne situasjon foreslå at de første kr 500 000 utover forventet nivå, 1 000 000,-, avsettes til disp. fond og at det resterende avsettes til kapitalfond.

3.2.5.      Andre generelle statstilskudd

Posten består av to ordninger som er aktuelle for Storfjord:

 • Tilskudd til ressurskrevende brukere
 • Kompensasjon for normerte rentekostnader for lån til renovering og bygging av skolelokaler

 

Fra og med 2004 ble det innført en statlig toppfinansieringsmodell for ressurskrevende brukere. Når tilbudet overskrider et bestemt utgiftsnivå, gis det et særskilt tilskudd fra staten. Brukere som får slike tjenester kan blant annet være psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, eldre med fysisk og/eller mental svikt (aldersdemens) og psykiatriske pasienter. Bare direkte lønnsutgifter ved direkte tjenesteyting til brukere av helse, pleie- og omsorgspersonell medregnes. Innslagspunktet for rett til toppfinansiering er satt til kr 770 000,- (kr 745 000,- i 2005) pr bruker etter at finansiering gjennom rammetilskuddet og øremerkede tilskudd har blitt trukket fra. I tillegg blir en lik egenandel pr innbygger trukket fra ved beregningen av tilskuddet. Tilskuddet fremskrives flatt og det beregnes kr 3 500 000,- fra og med budsjettåret 2007.

 

Rentekompensasjon for skolebygg var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002. For Storfjord kommune foreslås det å ta opp lån til tiltak på Hatteng, Skibotn og Elvevoll på kr 1 710 000,- i 2007. Renteforutsetningen er 4,5% i 2007 og deretter 5,0% for resten av økonomiplanperioden.

 

Øvrige generelle statstilskudd 2006 kroneverdi. 1 000 kr.

 

2007

2008

2009

2010

Tilskudd ressurskrevende brukere

Rentekompensasjon skolebygg

3 500

77

3 500

85

3 500

86

3 500

86

Sum

3 577

3 585

3 586

3 586

 

 

3.3.            Renteinntekter og utbytte

Vi har basert oss på følgende forutsetninger ved beregningene:

 

 

2007

2008

2009

2010

Nom. Rente på likvide midler

Inflasjon

Aksjeutbytte

3,5%

2,0%

0,175 mill

4,0%

2,0%

0,175 mill

4,0%

2,0%

0,175 mill

4,0%

2,0%

0,175 mill

 

Anslag over renteinntekter og aksjeutbytte i økonomiplanperioden. 2006-kroneverdi. 1 000 kr.

 

2007

2008

2009

2010

Ordinære likvide midler

Mottatte avdrag sosiale

Aksjeutbytte

500

10

175

525

10

175

525

10

175

525

10

175

Sum

685

710

710

710

 

 

 

3.4.            Renteutgifter

 

I 2006 har renten beveget seg oppover, og mest for den korte enden av rentekurven. De fleste makroøkonomer tror at rentenivået øker gradvis og at rentekurven vil flate ut ytterligere.

 

Rundt 80 % av kommunens låneportefølje er knyttet til fastrentebetingelser. Vi har forutsatt en ytterligere renteoppgang i forhold til dagens nivå, og har lagt til grunn en gjennomsnittrente på 4,5% i 2007, og deretter 5,0% for resten av økonomiplanperioden.

 

Ved beregning av lånesaldo er det tatt utgangpunkt i lånegjeld 01.01.06 samt låneopptak 17.10.06, med fratrekk for budsjetterte avdrag.

 

 

2007

2008

2009

2010

Nominell rente

4,5%

5,0%

5,0%

5,0%

Renteutgifter

2 546

2 829

2 829

2 829

 

 

 

 

 

 

3.5.            Avdrag på innlån til egne formål

Avdragsutgifter og avdragsinntekter på formidlingslån blir ført i kapitalbudsjettet, derfor betegnelsen ”egne formål”. I fremskrivningen har vi lag til grunn de opprinnelige vedtakene i kommunestyret om størrelsen på årlige avdrag

 

Anslag over avdragsutgifter på eksisterende og planlagte eksterne lån til egne formål. 2006-kroneverdi. 1 000 kr.

2007

2008

2009

2010

4 427

4 427

4 427

4 427

 

I kommunelovens § 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.”

 

Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum altså reflektere levetiden for anleggsmidlene.

 

4. Driftsbudsjettet

 

4.1. Budsjettkommentarer kapittel . 1.0 og 1.1

 

 

4.1.1.  Politikk

Kapitlet har en ramme på kr. 1.984.633,- før nye tiltak .   Utgiftsnivået er i hovedsak utfra den møteaktivitet som ble bestemt i 2006.

 

Særlige tiltak:

-         avsatt kr. 165.000,- til reserverte tilleggsbevilgninger f.skapet

-         avsatt kr.   19.000,- til interkommunalt samarbeide

-    avsatt kr.  130.000,- til kommunevalget 2007

-    avsatt kr.    40.500,- som støtte til politiske partier.  Rådmannen foreslår at grunnbeløpet til k-styregruppa kr. 3.089,56, og representanttillegget kr. 1.110,18 blir uforandret i 2007.

 

Nye tiltak for 2007:

I forbindelse med kommunevalget foreslås det avsatt kr. 75.000,- til folkevalgtopplæringen. Rådmannen ønsker å legge til rette for at de nye folkevalgte gis en nyttig og god innføring i forhold til arbeidsgiverfunksjonen, lov- og avtaleverket, økonomistyring og den kommunale organiseringen.

 

Foreslåtte nye tiltak øker rammen med til sammen kr. 75.000,-.    

 

4.1.2. Sentraladministrasjonen

Kapitlet har en ramme på kr. 6.751.585,- før nye tiltak.

 

Følgende fortsatte tiltak legges til grunn:

1.      Det skal utarbeides en sentral kompetanseutviklingsplan basert på en felles kursavsetning.  Avsatt kr. 145.000,- på 1.110.

2.      Pga. medlemstallet i Fagforbundet/Musikernes Fellesorganisasjon anbefaler Hovedavtalen at kommunen frikjøper Fellestillitsvalgt inntil 60%.  Dette er en videreføring fra 2006 på kap. 1.110.

3.      Fortsatt satsing på hms-tiltak og ressurser til utbedring etter vernerundene med sentral post kr. 185.000,- på kap. 1.150.

4.      Det skal i forbindelse med gjennomgang av de kommunale tjenestene, foretas en del analysearbeid for å utnytte hver krone mest mulig effektivt.  Analysekostnader er lagt inn med kr. 60.000,- på kap. 1.120.

5.      Kommunens andel av felles trekkontrollør - kr. 50.000,- i kap. 1.122 videreføres.

 

6.      Kommunens utgifter til AFP-pensjonister tilknyttet Storebrand ville, dersom alle med AFP-rett tok ut pensjonen,  komme på ca. 1,339 mill. kr. i 2007.  Det er budsjettert med en avsetning i h.h.t. prognose som viser forventet faktisk uttak på kr. 650.000,-.  Seniorpolitisk plan ble vedtatt med virkning fra 01.07.06 med mål om at minst 60% av de som kan gå av med AFP, fortsetter i stilling.  Virkemidlene kan være tilskudd til avdelingen, bonusordning, ekstra ferie, 80% arbeid med 100% lønn. Det er avsatt kr. 250.000,- til seniorpolitiske tiltak i 2007.  Disse finansieres gjennom bruk av premiefond/AFP-fond i Storebrand.  Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til hvilke avtaler som blir inngått i avdelingene for 2007.  Dersom det inngås flere/mange avtaler med 80% arbeid og 100% lønn, vil kostnadene blir høyere enn budsjettert.

7.      Post 1.199 - avsatt lønn som følge av lokale forhandlinger 2006 er  kr. 326.000,-.  Kostnadene er imidlertid 626.000,-, men fordi alle etater har budsjettert med allerede fremforhandlet sentralt tillegg på kr. 7.500,- pr. årsverk fra 01.05.07, ligger det en udisponert merbudsjettert lønn for 4 mndr. (01.01.-30.04.) på kr. 460.000,-.  Det er ikke tatt høyde for de foranstående kap. 3-forhandlingene (lederlønn), så rådmannen har satt av en rund sum ca. kr. 160.000,- til dette.  Rest avsetning blir således kr. 326.000,-.  Det følger også av dette at ingen avdelinger kan regulere 0110-postene etter budsjettvedtaket.  All regulering skjer sentralt av rådmann og økonomisjef.

8.       Forventete besparinger ved å iverksette nye rutiner for innkjøp budsjetteres samlet med         

       en inntekt på kr. 200.000,- på kap. 1.199.

 

 

Nye tiltak i 2007:

1.      Midler til tiltak vernerunder er økt med kr. 15.000,- til kr. 200.000,-.  Det er fremdeles stor etterslep på viktige arbeidsmiljømessige forbedringer rundt om på arbeidsplassene.

2.      Midler til midlertidig IT-assistent er lagt inn for 5 mndr. i 100%-stilling med kr. 142.000,-som skal støtte opp om bl.a. det interkommunale IT-samarbeidet.  Det har vært for stort kjør på IT-konsulenten som har hatt for mange oppgaver å løse i 2006.

3.      Kommunen oppretter generell lærlingeordning fra september 2007.  Det tas i prinsippet inn en ny lærling pr. år, dvs at man har to lærlingekontrakter gående fra 2008.  Utgiftene for 2006 er satt til kr. 16.000,-.  Utgiftene videre i øk.planperioden blir høyere som følge av at tarifflønn øker utover læretiden.

4.      Kommunen benytter forsikringsmegler i forbindelse med kommunens personalforsikringer etter Hovedtariffavtalen.  Megleren beregner et honorar kr. 17.000,- for dette.  Beløpet innarbeides som tiltak, men påløper allerede.

5.      Kommunen går til anskaffelse av Elektronisk personalsystem.  Dvs. at alle ledere og personalansvarlige har tilgang til nyttig informasjon fra internett hva gjelder lov- og avtaleverket.  Systemet holdes ajour av Kommunenes Sentralforbund/Kommunalforlaget som gjør at lederne hele tiden har oppdatert informasjon i det daglige.  Kommunen kan dermed si opp alle papirutgavene som går som abonnement i avdelingene.  Utgiftene er beregnet til kr. 45.000,-.

6.      Den sentrale kurspotten foreslås øket med kr. 55.000,- til kr. 200.000,-.  Dette gjøres for å videreføre kompetansehevingen blant lederne.  Økningen sees i sammenheng med den foreslåtte bevilgningen til opplæring folkevalgte hvor politikerne og ansatte deltar i samme opplæring.

 

Foreslåtte nye tiltak øker rammen med til sammen kr. 290.000,-.    

 

Grunnbemanning pr. 01.11.06:

 

Sentraladm.:

Rådmann, kontorsjef,                                                                          2      årsverk

Førstesekretær/formannskapssekretær/arkivansvarlig              1      årsverk

IT-konsulent                                                                                      1      årsverk

Lønn – fagleder og lønnsmedarbeider                                      1,5   årsverk

HMS-sekretær                                                                                              0,6   årsverk

Sentralbord                                                                                        1,4   årsverk

 

Økonomiavd.:

Økonomisjef                                                                                      1      årsverk

Konsulent skatt                                                                                  1      årsverk

Prosjektleder innkjøp                                                                         0,5  årsverk

Avdelingsleder regnskap og regnskapsmedarbeider                             1,5    årsverk

SUM                                                                                                 11,5    årsverk

 

4.2. Budsjettkommentarer kap. 1.2 Oppvekst- og kulturetaten

 

Konsekvensjustert budsjett 2007

 

For alle avdelinger og budsjettansvarsområder er aktivitetsnivået for 2006 videreført. Lønnsjusteringer og politiske vedtak som er tallfestet, er lagt inn. Budsjettet blir automatisk prisjustert i ARENA. Andre endringer blir kommentert under hver avdeling. Utdypende kommentarer fra hver avdeling er lagt inn i ARENA. Betalingssatser i SFO og kulturskole er justert opp med 1, 75 %. Storfjord ligger rundt gjennomsnittet for foreldrebetaling i Troms fylke både i SFO og kulturskole. Alle nye tiltak som avdelingene har foreslått, er lagt inn under nye tiltak som finnes i samledokument for hele årsbudsjettet.

 

4.2.1. Nye forutsetninger i forhold til 2006 budsjettet:

 

Ny sentral særavtale ”Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale”, har medført ny og senket aldersgrense for rettigheter mht seniortiltak for lærere. Den nye grensen er 55 år, mot 58 år tidligere. Dette har medført at langt flere lærere i Storfjordskolen har fått redusert sin ukentlige undervisningsplikt. Til sammen utgjør nå sentralt avtalt senioraldersgrense for lærere, tett opp mot en hel lærerstilling i Storfjord kommune.

 

Tilskudd til voksenopplæringa, norsk med samfunnskunnskap beregnes nå på en ny måte, per capita - (pr. hode) og resultattilskudd, noe som vil gi reduserte inntekter for Storfjord fom 2007 og framover. Storfjord har nå fire elever i denne kategorien.

 

 

4.2.2. Føringer i statsbudsjettet, rammetilskudd, som spesielt gjelder vår etat:

 •  Kompetanseløft personalet i grunnskoler
 •  Innkjøp av læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet.
 •  Kompetanseløft barnehagene.
 • Full barnehagedekning i løpet av 2007. Storfjord kommune har ikke definert i vedtaks form hva vi mener med full barnehagedekning. Pr. i dag er det ledig kapasitet i kommunen som helhet.
 • Økning i foreldrebetaling med kr. 80 pr mnd for full barnehageplass. Pris pr hel plass økes derfor fra 2 250,- til 2 330,- pr. mnd som vil gi en økt inntekt i foreldrebetaling stipulert til rundt kr 20 – 30 000 ved de to største barnehagene. Driftstilskudd fra Staten er oppjustert med 1,75 %.

 

Følger av føringene som er innarbeidet budsjett 2007:

Lærebøker for alle fag skal kjøpes inn i 2007 for alle tre skoler, alle fag, alle årstrinn.

IKT pakke for elever og lærere – del 2.
Se eget vedlegg til investeringsbudsjettet

 

Andre endringer er kommentert kort under hvert ansvar. Utdypende kommentarer vedlagt fra noen av avdelingene. Andre har sine kommentarer direkte inn i budsjetteringsprogrammet ARENA og kan leses der.

 

4.2.3.1. Elvevoll Oppvekstsenter - ansvar 1.216

Grunnskoledel – barnetrinn, SFO og barnehagedel

Pr. okt 2006: 12 elever i grunnskolen, 2 elever i SFO og 5 barn i barnehage

Bemanning er videreført og justert ned i SFO delen i hht antallet barn. Driftstilskuddet fra staten ser ut til å gå ned pga barnegruppens sammensetning i alder, antall og oppholdstid. Dette kan endre seg fordi det er årsmeldingene (telling av barn) pr 15.desember som legges til grunn for tildeling fra staten.

 

4.2.3.2. Hatteng skole – ansvar 1.210

Grunnskole og SFO

Skolen har 163 elever i grunnskolen og 35 barn i SFO. Finsk og samisk undervisning. Pga økt barnetall i SFO har det vært nødvendig å øke bemanningen tilsvarende. 12 barn pr. voksen er normen i hht vedtektene. Forøvrig stabilt elevtall i grunnskolen de nærmeste årene

Pga elever med særskilte behov, er det vedtatt økning av lærer og assistentstilling i skole og SFO som videreføres og får helårseffekt i 2007. Seniortiltak for lærere i hht særavtale er innarbeidet. Tilsvarer ca. 70 % lærerstilling

 

4.2.3.3. Skibotn skole – ansvar 1.212

Grunnskole og SFO

Skolen har 85 elever i grunnskolen og 15 barn i SFO. Finsk og samisk undervisning. Ingen økning i bemanning – stabilt elevgrunnlag. Helårseffekt av delstilling ca. 40 % som ble opprettet i budsjett 2006. Seniortiltak i hht særavtale undervisningspersonale ca. 30 % innarbeidet.

 

4.2.3.4. Oteren barnehage- ansvar 1.220

Aktivitetsnivå videreføres. Foreldrebetaling stort sett som i 2006. Barnehagen har flere barn med særskilte behov som krever tiltak både i hht Barnehageloven og Opplæringsloven. Det ytes ekstra statstilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet fra Staten ser ut til å gå ned pga barnegruppens sammensetning i alder, antall og oppholdstid. Dette kan endre seg fordi det er årsmeldingene (”telling” og rapportering av barn mht antall, alder og plass-størrelse) , personalressurser med mer  pr. 15.desember som legges til grunn for tildeling fra staten.

 

4.2.3.5. Furuslottet barnehage- ansvar 1.222

I 2005 ble det lagt ned en hel assistentstilling i Furuslottet barnehage. Fra januar 2006 har barnetallet steget jevnt utover året, slik at det igjen er full drift. Tidlig i 2006 måtte barnehagen ta inn en ekstra assistent for ikke å overstige bemanningsnormen for barnegruppene. Denne stillinga er lagt inn for 2007. Driftstilskuddet fra Staten går ned pga barnegruppens sammensetning i alder, antall og oppholdstid. Dette kan endre seg fordi det er årsmeldingene (telling av barn) pr 15.desember som legges til grunn for tildeling fra staten .

 

4.2.3.6. Kulturskolen - ansvar 1.216

Aktivitetsnivå videreføres. Kulturskolen gir tilbud om individuell instrumentalopplæring, to barnekor, to band og malekurs. Det er i alt 2, 5 stillinger fordelt på 5 personer i to hele og tre del - stillinger.  Kulturskolen har undervisning på Hatteng skole, Skibotn skole og på Lyngenfjord. På Lyngenfjord er det også kontor for kulturskolerektor og personalrom. Lokalene er i dårlig forfatning. Det skjer ikke vedlikehold og bygningen forfaller. Det er gått vernerunde og rapport er skrevet og sendt Drift og Utviklingsetaten.

 

4.2.3.7. Kulturkonsulent – ansvar 1.250, 252, 253,254

Aktivitetsnivå videreføres med noen endringer mht til arter.Budsjett for faste tillegg klubbledere lagt til. Kulturpris andel kr. 3 000,- I tillegg er det i løpet av 2006 opprettet en ny funksjon 1 250 360 som skal synliggjøre utgifter til friluftstiltak innafor kultursektoren. Midlene er flyttet fra kulturminner.

 

Det vil komme en søknad fra Nord Troms Museum om å øke summen med kr. 20,- pr innbygger. Det vil utgjøre ca. kr. 40 000 for Storfjord.

 

4.2.3.8. Folkebiblioteket – ansvar 1.251

Aktivitetsnivå for folkebiblioteket videreføres i budsjettet, men hvis planer fullføres mht nybygg og flytting til kommunehus, må det lages egen plan over både inventar og utstyr. Også bemanningen må vurderes særskilt mht målet med etablering av studiebibliotek.

 

4.2.3.9. Administrasjon og felleskostnader – ansvar 1.200

Flere typer fellesutgifter for grunnskoler og barnehager dekkes over dette budsjettet.

Kurs, kjøreutgifter, Oppvekst og kulturetaten sin andel av leasing bil og driftsutgifter leiebil. PPT for skoler og barnehager, skoleskyss, leie idrettshall for Skibotn skole, lag, foreninger med mer. All voksenopplæring er lagt inn i dette budsjettet.

 

4.2.3.10. Kirke- ansvar 1.2

Budsjettet for 2007 er lik budsjett - sum for 2006, prisjustert i Arena.

Tiltak foreslått: midler til tak – reparasjon

 

Kr. 50 000 som tilskudd til Den Luthersk læstadianske menighet er foreslått videreført og det er satt av kr. 22 000 til obligatorisk kommunalt tilskudd pr medlem andre trossamfunn.

 

 

Utdypende tekst og kommentarer er lagt inn i budsjetteringsprogrammet ARENA.

 

 

4.3. Budsjettkommentarer kap. 1.3 Helse

 

Helsebudsjettet 2007 har behov for økning på 200- 250 000, utelukkende tilknyttet legetjenestene.

 

Dette er som følge av flere faktorer:

·          Økt aktivitet: siden høsten 2004 har det tilkommet ca 160 pasienter til Storfjord, også fra nabokommuner som Målselv, Balsfjord og Tromsø

·          Økt grad av utredning: innkjøp av moderat dyrt utrednings- utstyr med tilhørende forbruksmateriell som ikke dekkes av egenandeler

·          Høy kostnad på datalinje for legedagen på Skibotn en dag i uka

 

Dagens aktivitet i form av innkjøp av medisiner og forbruksmateriell er sterkt strammet inn:

·          Kun livsnødvendige eller billige preparater

·          Redusert utvalg av medisiner til 1/3 i forhold til våren 2006

·          Salg av medisiner og forbruksvarer har falt med 5500 i måneden siden september 2006

·          Kontinuerlig kontroll fra helsesekretærenes side med tanke på forbruk av papir, resepter, annet kontormateriell

 

Lønnsutgiftene til fastlegene er ikke øket, husleien for fastlegene er dessuten økt med totalt 120 000 de siste to årene for å kompensere for innkjøp av kapitalkrevende utredningsutstyr.

 

Legetjenestene i Storfjord er i en bevisst prosess styrt inn mot bestemte elementer:

·          Tett oppfølgning av sykemeldte i samarbeid med Aetat og trygdekontoret

·          Sykefraværet i Storfjord kommune er betydelig redusert siste året

·          Bredest og best mulig utredning ved legekontoret før henvisning til spesialisttjenesten

·          Unngå lang ventetid ved UNN

·          Avdekke alvorlige tilstander på tidligere stadium, og dermed bedre oppfølgning og raskere tilbakeføring til hverdagen

·          Kort ventetid ved legestasjonen

·          Kort tid mellom sykdomsdebut og tilsyn av lege medfører hurtigere inngripen for bedring

·          Mulighet til tett oppfølgning fra fastlegens side på ukentlig basis

 

4.4. Budsjettkommentarer kap. 1.3 Sosial og PLO etaten

 

4.4.1. Konsekvensjustert budsjett 2007.

For alle avdelinger er aktivitetsnivået for 2006 videreført, med et påslag av prisjustering på 1,75 %. Lønnskostnader er fremkommet i det skjemaet som er innført, og som viser alle kostnader i hver enkelt stilling. Nye stillinger som er vedtatt er lagt inn, og stillingsstørrelser og lønnsnivået beregnet pr.01.05.07 er lagt inn som forutsetning.

 

Avdelingene lager egne budsjett på bakgrunn av erfaringer med  regelmessige budsjett rutiner pr mnd gjennom hele året. Nye tiltak er lagt inn i Arena og avdelingslederne har kommentert dette spesielt.

 

4.4.2. Nye forutsetninger i forhold til 2006 budsjettet

 

I statsbudsjettet hadde vi forventninger om at eldreomsorgen skulle få en styrkning.  Slik ble det ikke, Jfr skriv av 06.10.06 fra Fylkesmannen i Troms : Dette er en stikkordsmessig oversikt over regjeringens prioriterte saker i statsbudsjettet 2007.

·        Kommuneøkonomi

·        Barnehager

·        Internasjonal bistand

·        Veg og jernbane

·        Helseforetak

·        Fattigdom og integrering/inkludering

·        FoU

·        Folkehelse

·        Energi og miljø

I tillegg til vekst i kommunesektorens inntekter, er det særlig barnehagesatsingen som berører kommunene.

 

4.4.3. Føringer i statsbudsjettet som særlig gjelder denne etaten   

Styrking av psykisk helsearbeid, forebyggende psykososialt arbeid, toppfinansiering særlig ressurskrevende brukere videreføres i 2007 uten endringer i utforming, endringer vil komme i 2008, arbeidet med Nav reformen som er lagt inn i ramma  i 2007. Effektiviserings- og kvalitetsprosjekt skal vektlegges. Oppvekst og omsorg skal prioriteres. Sykefraværet skal reduseres.

 

Regjeringa varsler endringer i 2008 der nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger vil defineres, personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming vil bli prioritert,  endringer i utforming ressurskrevende brukere, tilpasningstiltak i boliger, som eks heis i egen bolig prioriteres, Husbanken vi ha en sentral rolle i dette arbeidet. Dette vil komme i statsbudsjettet for 2008.

 

4.4.4. Innarbeidet i Budsjett 2007.

 

Avdelingene har kommet med forslag på nye tiltak og investeringer for 2007. Avdelingene i plo – og sosial har startet arbeidet med langsiktig planlegging frem mot et reelt Langtidsbudsjett. Mange av de tiltakene som er ønsket er ikke kommet med i rådmannens forslag, i den hensikt å oppnå et Budsjettforslag i balanse, men som likevel er levelig for avdelingene.

 

Jeg viser til den enkelte avdelings budsjettforslag til drift, forslag til nye tiltak og investeringer og  kommentar til dette slik det er lagt inn i ARENA.

 

4.5. Budsjettkommentarer kap. 1.4, 1.6 og 1.7 Næring, Drift og utvikling

 

4.5.1. Bemanning

Drift og utvikling har i dag en bemanning på til sammen 22,94 stillinger, fordelt med 2,8 stillinger innen næring, kap 1.4 og 20,14 innen kap 1.6 og 1.7. Innen kap 1.4 ”selger” kommunen skogmester- og utmarkstjenester til Kåfjord kommune med 35 % mens vi er med og ”deler” skogbrukssjef med Lyngen m.fl med 15 % som kjøpt tjeneste.

Det er foreløpig ikke lagt inn driftsendringer så som vaktordninger ute/inne, men det vil være naturlig å drøfte dette mellom partene i løpet av 2007. Det gjøres sårbarhetsanalyser i forkant for begrunne behovet.

 

Nye stillinger:

På bakgrunn av en gjennomgang av etaten høsten 2006 sammen med formannskapet og driftstyret er det administrativt fra etaten fremmet forslag om følgende økning av bemanningen:

Ingeniør VAR osv – 1/1 stilling. Utbyggingsoppgaver innen VAR. Oppmåling på sikt.

Fagarbeidere – 2 stk. Styrking av utetjenesten.  50 % lønn over investeringer.

Renholder 20 % - Nytt arbeidssted ved Valmuen

I det endelige budsjettforslaget fra rådmannen er det ikke funnet finansiering til å opprette alle stillingene, men det anses at det er viktig å få fram etatens ønsker ettersom man ved gjennomgang av etaten har skapt forhåpninger om bemanningsøkning for å bedre tjenestene.

 

4.5.2. Planarbeider:

Det er i budsjettforslaget foreslått en styrking av GIS-utstyr og -kompetanse med sikte på at kommunen skal bli mer effektiv til å utføre planoppgaver med moderne planleggingsverktøy. Kommunen har mange og store planoppgaver foran seg, særlig innen regulerings- og arealplaner, men også planer innen næringstiltak. Disse planarbeidene vil kreve en vesentlig plankapasitet som det må tas hensyn til i budsjettet, både når det gjelder bemanning og skolering.

 

4.5.3. Brann, forebyggende.

Innen forebyggende brannvern er det forutsatt at feieren skal være leder for forebyggende avdeling. Stillingen ble opprettet i 2006 og den videreføres med full virkning.

Brannmesteren har til sammen 67 % stilling i kommunen. Av denne stillingsprosenten er

24 % overført fra boliger til forebyggende arbeider innen brann.

Kommunen vil med dette ha en forebyggende avdeling som tilfredsstiller kravene i vår brannordning.

 

4.5.4. Brann, utrykning.

Innen utrykningsavdelingen er man inne i et omfattende generasjonsskifte hvor mange dyktige brannmenn vil gå av for aldersgrensen i løpet av 2-3 år. Nye konstabler som blir tatt inn må gis en grunn- og videregående utdanning i samsvar med kravene i brannvernloven. Kommunen må også ta høyde for i utdanningsplanen og budsjettet å sikre utdanning av nødvendig antall sjåfører til de tunge utrykningsbilene. Staten har overført en del midler til kommunene til utdanning av brannmannskap i 2007.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ført tilsyn med Storfjord brann og redning i 2006. Kommunen har fått en del avvik på materiell, spesielt når det gjelder personlig verneutstyr til mannskapet. Det er budsjettert med nødvendige innkjøp i 2007. Kommunen må også gjøre ”tyngre” investeringer i løpet av kort tid, bl.a. for å skifte ut den eldste bilparken. Brannvesenet har ønsket å kjøpe tankbil i 2007. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må denne anskaffelsen gjøres i 2008. Tankbilen vil sikre brannvannsforsyningen i de områder som har svakt utbygd brannvann.

 

Det er foreløpig ikke foreslått vaktordning innen brannvesenet, bortsett fra eksisterende påskevakt, men behovet anses å være til stede og vil bli nærmere vurdert i kommunens revisjon av brannordningen som vil bli framlagt ut på nyåret

 

4.5.5. VAR-området.

Avløp:

Oteren kloakkrenseanlegg er under rehabilitering/oppgradering. Anlegget vil stå ferdig tidlig på nyåret. Når anlegget er ferdig innkjørt er det ventet at bemanningen ved anlegget kan reduseres til 50 % stilling. Resten av lønnshjemmelen fordeles til andre oppgaver innen VA-sektoren. Dette er oppgaver som hittil er forsømt pga liten bemanning.

Avløpssektoren viser for første gang overskudd. Dette kommer av at de aller fleste investeringer er ferdig avskrevet. Overskuddet foreslås ført i fond pga at kommunen venter store investeringer innen avløpssektoren i løpet av de nærmeste årene. En del av investeringene må finansieres med bruk av fond.

Avløpsgebyret er foreslått øket med 5 %.

 

Vann:

Horsnes vannverk er under sanering og overføringsledningen til bygda vil være i drift ut på nyåret. Dette vil føre til merarbeide pga at anlegget har mer mekanikk enn dagens anlegg.

Det er generelt nødvendig med tettere oppfølging av vannverkene for å tilfredsstille Mattilsynets krav. Bl.a. må prøvehyppigheten fordobles.

I 2006 ble det søkt om godkjenning av Indre Storfjord vannverk (sammenslåing av Vestre Storfjord vannverk, Horsnes vannverk og Hatteng vannverk). I 2007 må det søkes om godkjenning av de andre vannverkene. Dette er et omfattende arbeide som det tas høyde for å utføre i egen regi. Kommunen må påregne at søknadene vil utløse en del krav fra Mattilsynet, så som ytterligere vannbehandling. Dette er det til dels tatt hensyn til i investeringsbudsjettet.

Vanngebyret er foreslått økt med 12 % for å dekke de investeringer som er igangsatt og som vil fortsette de kommende årene.

 

Renovasjon:

Det ventes ikke endringer i renovasjonsordningen, bortsett fra at kommunen må budsjettere med tildekking av gammelt deponi i Skibotndalen.

Avfallsgebyret må fastsettes i samsvar med styrevedtak fra Avfallsservice.

 

Feiing:

Feietjenesten fortsetter som i 2006 med egen feier og mulighetene for å hjelpefeie i Nord Troms hvis behovet er tilstede.

Feietjenesten skal helst balansere økonomisk. Gebyret må øke kraftig dersom dette kravet skal tilfredsstilles.

 

4.5.6. Samferdsel

Det er ønsket opptrapping av vedlikeholdet ved de grusveiene i kommunen som ikke er med i asfaltplanen. Dette gjelder spesielt veiene i Signaldalen. Det er imidlertid ikke rom for vesentlig økt veivedlikehold i budsjettforslaget. Ordinært vedlikehold av grusveier kan ikke finansieres over investeringer.

 

Veilysene er under oppgradering gjennom kommunens PCB-program over investeringsbudsjettet. Det er foreslått ytterligere økning av investeringene i 2007 for om mulig å fullføre programmet. Arbeidet med skifting av armaturer igangsettes i mars 2007. Det er ikke vesentlige vedlikeholdsmidler til ordinært vedlikehold av anleggene.

 

Skibotn kai er lite benyttet av skipstrafikken. Det er en del armeringsrust på kaia og det burde derfor ha vært avsatt midler til prosjektering av rehabilitering. Det er imidlertid ikke funnet midler til tiltaket.

 

4.5.7. Kommunale bygg

Kommunale bygg lider under at det har vært avsatt lite midler til vedlikehold utenom spesielle investeringer til skolebygg og noen boliger. Det er avsatt altfor lite midler til ordinært vedlikehold på driftsbudsjettet. Kommunens bygningsmasse vil derfor forringes i verdi etter hvert som årene går.

Kommunens utebemanning og vaktmestertjeneste er også for liten til at man kan foreta tilfredsstillende drift og vedlikehold.

 

4.5.8. PCB

Staten har pålagt kommunene og andre eiere av PCB-holdig utstyr å kvitte seg med dette innen utgangen av 2006. Storfjord kommune har etter søknad fått forlenget frist til utgangen av 2007 med å bli kvitt dette farlige avfallet. De viktigste kilder til PCB i Storfjord kommune er innen veilys, vinduer og lysarmaturer ved Hatteng skole og noen andre bygg. I 2006 ble det kun sanert PCB ved kommunehuset.

Kostnadene til saneringsarbeidet er så store at disse tiltakene ikke kan gjennomføres innen driftsbudsjettet.

Storfjord kommune kan ikke påregne utsettelse av fristen med å kvitte seg med PCB ut over 2007.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

A: Budsjettet for 2007:

1: Det kommunale skattøret for 2007 fastsettes til 12.6 ved utskriving av forskuddsskatt og

    etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste

     lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2007:

   a: En stilling som lærling fra 1.9.2007.

   b: 40% stilling som prosjektleder/lærer med alternativ opplæring fra 1.8.2007.

   c: 20 % stilling som renholder ved Skibotn omsorgssenter fra 1.1.2007.

   d: 20% stilling som fagleder ved langtidsavdelingen ved Åsen omsorgssenter fra 1.1.2007.

   e: 34 % stilling som assistent i PU – tjenesten fra 1.1.2007.

   f:  Stilling innenfor rammen på 211 000 opptrappingsplan psykiatri.

   g: 20% stilling som renholder ved Valmuen fra 1.1.2007.

   h: 100 % stilling som ingeniør VAR ( og eventuelt oppmåling” fra 1.1.2007.

   i:  100 % stilling som fagarbeider innenfor drift fra 1.1.2007.

 

  Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.

 

4: Driftsbudsjettet for 2007 vedtas med slike nettorammer:

   a: Politisk aktivitet:                                         kr  2 059 633

   b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter:      ”    7 041 585

   c: Oppvekst og kultur:                                     ”  26 132 882                                     

   d: Helse og sosial:                                           ”   36 243 833

   e: Næring:                                                        ”    1 209 775

   f: Drift og utvikling:                                        ”   12 778 501

 

5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med  1.75 %  fra 1.1.2007,

    hvor det ikke er avtalt andre satser.

    Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.

    Barnehagesatsene settes til kr 2330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2007

    Satser SFO settes til kr 1400 pr mnd  pr fulltidsplass fra 1.1.2007

    Satser kulturskole settes til kr 1426 pr fulltidsplass fra 1.8.2007

    Renovasjonssatsene økes i samsvar med forslag fra Avfallsservice fra 1.1.2007.

    Avgiftssatsene for Vann, avløp og feiing  økes med :

    Vann + 12%, feiergebyr +10%, avløp + 5%

 

6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt  kr 30 290 000 for 2007, i samsvar med

    rådmannens forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan.

 

7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 29 720 000 for 2007.

    Det forutsettes at det kan gis lån innenfor rammen skolepakke med kr 1 720 000.

    I tillegg vedtar kommunestyret å ta opp startlån med 2 mill kr i 2007.

 

8: Rådmannen gir fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor

    en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 20 år.

 

9 : I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare.

 

10: Kommunestyret vedtar at merinntekter momskompensasjon fra investeringer utover det

      normale nivå, dvs med 1 mill kr, inntektsføres slik:

      De første kr 500 000 tilføres disposisjonsfond.

      Merinntekter utover dette tilføres kapitalfond.

 

B: Økonomiplanen for 2007 – 2010:

 

Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år. Det vedtas en investeringsramme for de enkelte år i samsvar med rådmannens forslag, slik:

For     2008:     kr 8 600 000

  ”       2009:      ”  2 350 000

  ”       2010:      ”      500 000 (foreløpig tall)

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

Behandling i Formannskapet den 08.11.2006:

Rådmannens innstilling tas til orientering.

 

Behandling i Formannskapet den 22.11.2006:

 

Forslag fra SP, FrP og SV:

Pkt 4a) Driftsramme politikk – øke rammen med kr 44.000,-

Dekkes fra disp. fond

 

- Støtte politiske partier økes (k-styregruppa kr 3.250,- og representanttillegg kr 1.250,-) til

   kr 44.000,-. Merutgift kr 3.500,-

-         Avslutningsmarkering kommunestyret kr 20.000,-. Merutgift kr 20.000,-

-         Frikjøp av politikere (utover dagens ordning), merutgift kr 20.500,-

 

Pkt 4 d): Helse

Legekontoret på Skibotn legges ned fra 01.01.2007

Helsesekretær utvides fast med inntil 0,1 stilling (totalt 2,6)

Sparer kr 120.000,-

 

Pkt 3 i):  Drift og utvikling

Da Storfjord kommune har mange vedlikeholdsoppgaver og div prosjekter som krever merarbeid over en kortere tidsperiode, er det mest hensiktsmessig å kjøpe tjenester til dette hos private. Det opprettes ingen stillinger som fagarbeider. Innsparing kr 150.000,-

Det kjøpes inn tjenester til vedlikehold. Merutgift kr 150.000,-

 

Pkt 3 g):

20% stilling som renholder ved Valmuen ses i sammenheng med omdisponering renhold ved Elvevoll oppvekstsenter. Det opprettes en 50% stilling som ledende renholder ( som skal organisere renholderne slik at disse behovene blir dekt på en tilfredsstillende måte).

 

Nytt pkt j):

Det opprettes stilling som ledende renholder 50% stilling. Merutgift kr 200.000,-

Differansenkr kr 140.000,- dekkes inn av disp. fond

 

Pkt 4 f) Drift og utvikling

Økt vedlikehold kommunale bygg – Merutgift kr 200.000,- dekkes av disp. fond

 

Teknisk gjennomgang kommunale bygg (prioriteringsliste). Merutgift kr 60.000,- dekkes disp. fond

 

Det gjøres en tilstandsrapport av Lyngenfjord om bruken og vedlikeholdskostnader. I påvente av det. Innsparing kr 150.000,-

 

Landbruksvikar 30% lyses ut ledig iflg tidligere k-styrevedtak. Hvis det er vanskelig å få ansatt noen i 30% stilling, kjøpes tjenesten fra Landbruk Nord.

 

Tilrettelegging fiskeplass for handicap. Merutgift kr 30.000,-. Dekkes disp. fond

 

Pkt 4 c):

UKM – Merutgift kr 12.000,- . Dekkes disp. fond

Totalt kr 611.000,- redusere disp. fond.

 

Pkt 4 e) Næring

Primærnæringsfond kr 400.000,-

Kr 250.000,- styrke grunnfondet

 

Pkt 4c)

Kirketak Hatteng kr 250.000,-

 

Investeringer:

                                                                                                                      2007

 

Opparbeidelse av vei, vann, kloakk i næringsfelt Hatteng.                          Merutgift kr 700.000.-

Opparbeidelse av boligfelt Hatteng                                                            Merutgift kr 800.000,-

Oppmålingsutstyr (kjøpe tjenester av private)                               Innsparing kr 250.000,-

Distriktslegebolig og to gjennomgangsboliger bygges i ett                         Investering som forslaget

Vann Tverrdalen, nye husstander                                                              Merutgift kr 50.000,-

Boligtomter Elvevoll (grunnkjøp og opparbeidelse)                                    Merutgift kr 300.000,-

Avløpsrenseanlegg Hatteng                                                                       Merutgift kr 3.000.000,-

Skolehytta                                                                                                Merutgift kr 100.000,-

PBC (skifting av vinduer)                                                                          Innsparing kr 500.000,-

Totalt kr 4.200.000,-

 

Forslag 1) fra Hanne Braathen, SP:

Drift

Eiendomsskatt økt                                           kr 185.000,- (inn)

Økt tilskudd private barnehager –                    kr 100.000,-

Lærling kontor sentraladm. 01.03.07   kr 130.000,-

Trafikksikkerhetstiltak                         kr   10.000,-

Totalt                                                              kr   55.000,-

 

 

Forslag 2) fra Hanne Braathen, SP:

Grunnkjøp motorcross klubb                           kr    400.000,-

Kirkegårdsgrunn, Skibotn                                kr      60.000,-

Opparb. Sommersetlia                         kr 1.000.000,-

                                                                       kr 1.460.000,-

 

 

Forslag fra Inger Heiskel, AP:

Pkt 4 d)

Det opprettes 0,3% helsesekretærstilling.

(0,1% til legekontoret Oteren og 0,2% til legekontoret Skibotn)

 

 

Først ble det stemt punktvis over rådmannens innstilling:

A Budsjettet for 2007:

1: Enstemmig vedtatt

2: Enstemmig vedtatt

3: a) Enstemmig vedtatt

    b) Enstemmig vedtatt

    c) Enstemmig vedtatt

    d) Enstemmig vedtatt

    e) Enstemmig vedtatt

    f)  Enstemmig vedtatt

    g) Enstemmig forkastet

    h) Enstemmig vedtatt

    i)  Forkastet med 3 mot 2 stemmer

4. Driftsbudsjettet 2007 med justeringer enstemmig vedtatt

5. Enstemmig vedtatt

6. Investeringsprogram med justeringer enstemmig vedtatt

7. Med justeringer – enstemmig vedtatt

8. Enstemmig vedtatt

9. Enstemmig vedtatt

10. Enstemmig vedtatt

 

B: Økonomiplan for 2007 – 2010

Med justeringer – enstemmig vedtatt

 

Det ble stemt punktvis over forslag fra SP, FrP og SV:

Pkt 4 a Driftsramme politikk – enstemmig vedtatt

Pkt 4 d Helse

 1. Legekontoret på Skibotn legges ned.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling for å beholde legekontoret på Skibotn.

 1. Helsesekretær utvides fast med inntil 0,1 stilling (totalt 2,6)

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

 

Pkt 3 i) Drift og utvikling

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

 

Pkt 3 g)

Enstemmig vedtatt mot rådmannens pkt 3 g) som ble forkastet

 

Nytt pkt 3 j) enstemmig vedtatt

 

Pkt 4 f) Drift og utvikling

 

Økt vedlikehold kommunale bygg – enstemmig vedtatt

Teknisk gjennomgang kommunale bygg – enstemmig vedtatt

Tilstandsrapport Lyngenfjord – enstemmig vedtatt

Landbruksvikarstilling – enstemmig vedtatt

Tilrettelegging fiskeplass – enstemmig vedtatt

UKM – enstemmig vedtatt

 

4 e) Næring

Primærnæringsfond og styrke grunnfondet – enstemmig vedtatt

 

4 c) Kirketak Hatteng – enstemmig vedtatt

 

Investeringer

Opparbeidelse av vei, vann, kloakk i næringsfelt Hatteng – vedtatt med 4 mot 1 stemme

Opparbeidelse av boligfelt Hatteng – enstemmig vedtatt

Oppmålingsutstyr (kjøpe tjenester av private) vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.

Distriktslegebolig og to gjennomgangsboliger bygges i ett enstemmig vedtatt

Vann Tverrdalen, nye husstander – enstemmig vedtatt

Boligtomter Elvevoll (grunnkjøp og opparbeidelse) – enstemmig vedtatt

Avløpsrenseanlegg Hatteng – vedtatt med 4 mot 1 stemme

Skolehytta – enstemmig vedtatt

PBC (skifting av vinduer) – enstemmig vedtatt

 

 

Forslag 1 fra Hanne Braathen, SP enstemmig vedtatt

Forslag 2 fra Hanne Braathen, SP enstemmig vedtatt

Forslag fra Inger Heiskel, AP forkastet med 3 mot 2 stemmer

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret:

A: Budsjettet for 2007:

1: Det kommunale skattøret for 2007 fastsettes til 12.25 ved utskriving av forskuddsskatt og

    etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste

     lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2007:

   a: En stilling som lærling fra 1.9.2007.

   b: 40 % stilling som prosjektleder/lærer med alternativ opplæring fra 1.8.2007.

   c: 20 % stilling som renholder ved Skibotn omsorgssenter fra 1.1.2007.

   d: 20 % stilling som fagleder ved langtidsavdelingen ved Åsen omsorgssenter fra 1.1.2007.

   e: 34 % stilling som assistent i PU – tjenesten fra 1.1.2007.

   f:  Stilling innenfor rammen på 211 000 opptrappingsplan psykiatri.

   g: 20 % stilling som renholder ved Valmuen fra 1.1.2007 ses i sammenheng med

       omdisponering renhold ved Elvevoll oppvekstsenter.

   h: 100 % stilling som ingeniør VAR (og eventuelt oppmåling” fra 1.1.2007.

i:  Da Storfjord kommune har mange vedlikeholdsoppgaver og div prosjekter som krever                merarbeid over en kortere tidsperiode, er det mest hensiktsmessig å kjøpe tjenester til dette   hos  private. Det opprettes ingen stillinger som fagarbeider. Det kjøpes inn tjenester til   vedlikehold tilsvarende.

   j:  Det opprettes 50% stilling som ledende renholder

 

  Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.

 

 

 

4: Driftsbudsjettet for 2007 vedtas med slike nettorammer:

   a: Politisk aktivitet:                                         kr  2 103 633

   b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter:      ”    7 171 585

   c: Oppvekst og kultur:                                     ”  26 494 882                                    

   d: Helse og sosial:                                           ”   36 373 833

   e: Næring:                                                        ”     1 079 600

   f: Drift og utvikling:                                        ”   13 068 501

 

5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med  1.75 %  fra 1.1.2007,

    hvor det ikke er avtalt andre satser.

    Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.

    Barnehagesatsene settes til kr 2330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2007

    Satser SFO settes til kr 1400 pr mnd  pr fulltidsplass fra 1.1.2007

    Satser kulturskole settes til kr 1526 pr fulltidsplass fra 1.8.2007

    Renovasjonssatsene økes med 6% jfr brev fra Avfallsservice fra 1.1.2007.

    Avgiftssatsene for Vann økes med 12 %, avløp økes med 5 % og feiing  økes med 10%.

 

6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt  kr 35 800 000 for 2007, i samsvar med

    rådmannens forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan:

 

INVESTERINGSPROSJEKTER 2007-2010. Tall i 1000 – Se vedlegg

 

Merknader til investeringene: Se vedlegg

 

7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 35 230 000 for 2007.

    Det forutsettes at det kan gis lån innenfor rammen skolepakke med kr 1 710 000.

    I tillegg vedtar kommunestyret å ta opp startlån med 2 mill kr i 2007.

 

8: Rådmannen gir fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor

    en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 20 år.

 

9 : I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare.

 

10: Kommunestyret vedtar at merinntekter momskompensasjon fra investeringer utover det

      normale nivå, dvs med 1 mill kr, inntektsføres slik:

      De første kr 500 000 tilføres disposisjonsfond.

      Merinntekter utover dette tilføres kapitalfond.

 

B: Økonomiplanen for 2007 – 2010:

 

Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år. Det vedtas en investeringsramme for de enkelte år i samsvar med rådmannens forslag, slik:

For     2008:     kr 10 100 000

For      2009:    kr   3 850 000

For      2010:    kr    2 000 000 (foreløpig tall)

 


UTLEIE AV SKOLER, BARNEHAGER OG LYNGENFJORD

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

D10 

 

Arkivsaksnr.:

06/01198

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0072/06     Styret for oppvekst og kultur                                                     15.11.2006

0094/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har funnet det nødvendig å revidere og gjennomgå hva som finnes av  gjeldende generelle forskrifter om utleie av skolebygg, skolelokaler, kulturlokaler og barnehager i kommunen. Det dukker ved enkelte anledninger opp overordna prinsipielle spørsmål om utleie og bruk som ikke er regulert gjennom utleieforskrifter.

 

Det er ulike lover og forskrifter som regulerer bruk av skoleanlegg

Opplæringsloven :

§ 9-5. Skoleanlegga

” Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar. På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.”

Kommunehelsetjenesteloven
”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v”er hjemlet i denne loven.  Forskriften inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og har bestemmelser om bl.a. ansvarsforhold, internkontroll, opplysnings-og informasjonsplikt, tilsyn, sanksjoner og klage. Målet med forskriften er å medvirke til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven gjelder primært arbeidsmiljøet for personalet i skolen. Men så lenge elevene oppholder seg i de samme lokalene vil arbeidsmiljøloven gi elevene et indirekte vern.  Arbeidsmiljøloven gjelder også direkte for elevene i visse tilfeller.

STATUS OVER BYGG  I KOMMUNEN DER OPPVEKST OG KULTURETATEN HAR DRIFTSANSVAR FOR AKTIVITETER I SOM FOREGÅR I BYGGENE

 

Barnehager: Oteren barnehage og Furuslottet barnehage. Elvevoll barnehage holder til i kjelleren på Elvevoll Oppvekstsenter

 

Samfunnshuset i Skibotn

er en fysisk atskilt enhet fra skolebygget og ble opprinnelig organisert som et andelslag. For å ivareta andelseiernes interesser er det et eget styre for Samfunnshuset. I § 2 er det fastslått at Storfjord kommune er å regne som eier av anlegget. Kulturkontoret disponerer anlegget utenom skoletid. I skoletida er det Skibotn skoles v/ rektor som disponerer anlegget.

Ungdomsklubben i Skibotn har sine lokaler i kjelleren. Det ble gitt spillemidler til anlegget. Samfunnshuset er derfor et eget objekt med eget valgt styre og egne vedtekter som sist var revidert i sak 92/93 av kommunestyret.

 

Lyngenfjord ”kulturhus” eies av Storfjord kommune og inneholder pr. dag flg. aktiviteter og tjenester for Oppvekst og kulturetaten: møterom og klasserom for voksenopplæringa, undervisningsrom for kulturskolen, kontor for musikkskolerektor og ungdomsklubb.

 

Skoler: Hatteng skole med atskilt gymbygg og basseng, Skibotn skole og Elvevoll Oppvekstsenter inkl. gymbygg. Alle er 100 % offentlig finansierte skolebygg og det er rektor ved den enkelte skole som er utleieansvarlig.

 

Opplæringsloven hjemler som nevnt muligheten for i unntakstilfeller å kunne skjenke alkohol i kombinerte anlegg. Det er derfor nødvendig at det foretas en grenseoppgang gjennom vedtak i politiske organer.Dersom noen av skoleanleggene og/eller ”Lyngenfjord” defineres til å være kombinerte anlegg, må denne utleieforskriften suppleres med bestemmelser og regler i hht Alkohollovens bestemmelser og da innta at det kan brukes alkohol i særskilte situasjoner og å forutsette at det skal skje ved bevilling i disse tilfelle, dvs ved åpne arrangement.  Rådmannen har fullmakt til å gi ambulerende bevilling for enkeltanledning

 

Etter alkohollovens kommentarutgave, rundskriv  I - 6/98, side 172 - 175; (§ 8 - 9), er det forbud mot å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vederlag i bl a lokaler som vanligvis er alment tilgjengelige for offentligheten, i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler.

 

Fra denne regelen er det unntak for arrangement som eier eller ansatte har i de egne lokaler, og da som sluttet anledning. Dessuten kan de samme lokaler lånes eller leies ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, dvs selskap som har en karakter som om det var et selskap i egen privat bolig. Konsekvensen av dette blir da:

 

1: Dersom det skal kunne skjenkes i kombinerte anlegg, bør det tas inn en bestemmelse om dette i vedtektene.

2: Det spiller ingen rolle om det tas vederlag eller ei for den skjenking som foregår når det kombinerte anlegg brukes til arrangement som er åpen for almenheten Det kreves da bevilling.

3: Det vil kunne være mulig å skjenke eller bruke alkohol når anlegget brukes til ansattes arrangement som sluttet lag når anlegges lånes/leies ut til privatperson for en enkelt anledning, se ovenfor.

 

VURDERING

Nåværende utleieordninger er lagt til grunn for revisjonen. Det er viktig at utleiereglene er entydige mht ansvarsforhold og hva de ulike bygninger kan benyttes til. I tillegg til de kommunale reglene, kan hver institusjon lage interne regler som utfyller de kommunale, men disse må ikke være i strid med vedtatt forskrift i kommunen.

 

 

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Barnehagene

1.1. Barnehagelokalene lånes/leies ikke ut. Utenom barnehagens åpningstid kan lokalene benyttes til interne møter og kurs.

1.2 Bygninger som omfattes av pk.1: Oteren barnehage og Furuslottet barnehage. Elvevoll barnehage som holder til i kjelleren på Elvevoll Oppvekstsenter

1.3. Det utarbeides en intern instruks over praktiske regler og avtaler Ansvar: Styrer

1.4 Ansvarlig for utlån: styrer

 

2. Samfunnshuset Skibotn

Egne vedtekter og eget styre. Vedtektene regulerer utlån og utleie.

Lokaler ungdomsklubben: se pk. 3

 

3. Lyngenfjord ”kulturhus” og ungdomsklubblokalet i Skibotn:

3.1 Rom og lokaler i Lyngenfjord ”kulturhus” kan lånes/leies ut til andre brukere.

3.2 Det utarbeides en brukerplan over fast bruk av lokaler og rom.

3.3 Det utarbeides en intern instruks over praktiske regler og avtaler: Ansvar: Kulturkonsulenten

3.4 Ansvarlig for brukerplan : kulturkonsulenten

  

4. Skoler

4.1. Rom og lokaler kan lånes ut til all lovlig kultur og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute pga religiøse, sosiale eller politisk syn.

4.2. Det utarbeides en brukerplan over fast bruk av lokaler og rom.

4.3 Hver skole utarbeider en intern instruks for utleie over praktiske regler og avtaler. For

      lån eller utleie av spesialrom utarbeides egen utleieregler. Ansvar: rektor

4.4 Rektor avgjør hvilke rom som kan lånes/leies ut.

4.4 Ansvarlig for brukerplan og utlån: rektor

 

For alle lokaler gjelder:

 

 1. Avtaler om helårsleie avgjøres av utleieansvarlig.
 2. Instruks for utleie skal utleveres til ansvarlig for brukergruppen og henges opp og være godt synlig i lokalet
 3. Ansvarlig for brukergruppa må være over 18 år.
 4. Evt lån av utstyr avtales med utleieansvarlig.
 5. Renhold og vedlikehold utføres av Storfjord kommune ved Drifts og utviklingsetaten
 6. Faste leietakere må vike for eventuelle tilstelninger i etatens regi.
 7. Forbud mot bruk av rusmidler
 8. Evt. skader som oppstår under andre brukergruppers bruk av anleggene, erstattes av bruker.
 9. Utleieansvarlig har adgang til utleide/utlånte lokaler til enhver tid i kontrolløyemed.
 10. Utleieansvarlig kan vise bort låne- eller leietakere fra lokalene for kortere eller lengre tidsrom dersom utleiereglementet ikke blir fulgt. Saken rapporteres til Styret for Oppvekst og kultur.
 11. Oppstår det tvist om bruk av bygningene, avgjøres tvisten av Styret for Oppvekst og kultur

 

 1. Intern instruks for det enkelte bygg som lånes/leies ut, skal minimum inneholde

 

q       Hva det innebærer å være ansvarlig leder for brukergruppa
Skader på bygg, inventar med mer – meldeplikt og meldefrist

q       Generelle ”ordensregler” inkl. rydding, bruk av rusmidler, bruk av sko, utstyr med mer Låserutiner

q       Regler for nøkkelinnlevering

q       Tidsfrister

q       Underskrifter

 

Evt utleiepriser fastsettes av k-styret i forbindelse med budsjettbehandlinga .

Faktura for utleie utstedes av Storfjord kommune, v/økonomiavdelingen

 

Behandling i Styret for oppvekst og kultur den 15.11.2006:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

Tilleggsforslag fra Bente Pedersen

Vestersida mangler ei storstue , et ”kulturhus” som bygda kan bruke til ulike arrangement. Pt. Brukes Elvevoll oppvekstsenter som Vestersidas storstue.

Vi synes at Oppvekssenteret fortsatt kan brukes slik, under forutsetning av at Elvevoll oppvekstsenter defineres som et kombinert anlegg med vedtekter ihht. Gjeldende lovverk.

 

Tilleggsforslag fra Bente Pedersen enstemmig vedtatt

 

INNSTILLING:

1. Barnehagene

1.1. Barnehagelokalene lånes/leies ikke ut. Utenom barnehagens åpningstid kan lokalene benyttes til interne møter og kurs.

1.2 Bygninger som omfattes av pk.1: Oteren barnehage og Furuslottet barnehage. Elvevoll barnehage som holder til i kjelleren på Elvevoll Oppvekstsenter

1.3. Det utarbeides en intern instruks over praktiske regler og avtaler Ansvar: Styrer

1.4 Ansvarlig for utlån: styrer

 

2. Samfunnshuset Skibotn

Egne vedtekter og eget styre. Vedtektene regulerer utlån og utleie.

Lokaler ungdomsklubben: se pk. 3

 

3. Lyngenfjord ”kulturhus” og ungdomsklubblokalet i Skibotn:

3.1 Rom og lokaler i Lyngenfjord ”kulturhus” kan lånes/leies ut til andre brukere.

3.2 Det utarbeides en brukerplan over fast bruk av lokaler og rom.

3.3 Det utarbeides en intern instruks over praktiske regler og avtaler: Ansvar: Kulturkonsulenten

3.4 Ansvarlig for brukerplan : kulturkonsulenten

  

4. Skoler

4.1. Rom og lokaler kan lånes ut til all lovlig kultur og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute pga religiøse, sosiale eller politisk syn.

4.2. Det utarbeides en brukerplan over fast bruk av lokaler og rom.

4.3 Hver skole utarbeider en intern instruks for utleie over praktiske regler og avtaler. For

      lån eller utleie av spesialrom utarbeides egen utleieregler. Ansvar: rektor

4.4 Rektor avgjør hvilke rom som kan lånes/leies ut.

4.4 Ansvarlig for brukerplan og utlån: rektor

 

For alle lokaler gjelder:

 

 1. Avtaler om helårsleie avgjøres av utleieansvarlig.
 2. Instruks for utleie skal utleveres til ansvarlig for brukergruppen og henges opp og være godt synlig i lokalet
 3. Ansvarlig for brukergruppa må være over 18 år.
 4. Evt lån av utstyr avtales med utleieansvarlig.
 5. Renhold og vedlikehold utføres av Storfjord kommune ved Drifts og utviklingsetaten
 6. Faste leietakere må vike for eventuelle tilstelninger i etatens regi.
 7. Forbud mot bruk av rusmidler
 8. Evt. skader som oppstår under andre brukergruppers bruk av anleggene, erstattes av bruker.
 9. Utleieansvarlig har adgang til utleide/utlånte lokaler til enhver tid i kontrolløyemed.
 10. Utleieansvarlig kan vise bort låne- eller leietakere fra lokalene for kortere eller lengre tidsrom dersom utleiereglementet ikke blir fulgt. Saken rapporteres til Styret for Oppvekst og kultur.
 11. Oppstår det tvist om bruk av bygningene, avgjøres tvisten av Styret for Oppvekst og kultur

 

 1. Intern instruks for det enkelte bygg som lånes/leies ut, skal minimum inneholde

 

q       Hva det innebærer å være ansvarlig leder for brukergruppa
Skader på bygg, inventar med mer – meldeplikt og meldefrist

q       Generelle ”ordensregler” inkl. rydding, bruk av rusmidler, bruk av sko, utstyr med mer Låserutiner

q       Regler for nøkkelinnlevering

q       Tidsfrister

q       Underskrifter

 

Evt utleiepriser fastsettes av k-styret i forbindelse med budsjettbehandlinga .

Faktura for utleie utstedes av Storfjord kommune, v/økonomiavdelingen

 

Vestersida mangler ei storstue , et ”kulturhus” som bygda kan bruke til ulike arrangement. Pt. Brukes Elvevoll oppvekstsenter som Vestersidas storstue.

Vi synes at Oppvekssenteret fortsatt kan brukes slik, under forutsetning av at Elvevoll oppvekstsenter defineres som et kombinert anlegg med vedtekter ihht. Gjeldende lovverk.

 

 


FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

00 M7 

 

Arkivsaksnr.:

06/00566

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0078/06     Driftstyret                                                                                  22.05.2006

0097/06     Driftstyret                                                                                  26.06.2006

0171/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

0095/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg: Ingen

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune plikter etter brannvernloven å innføre forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Hensikten med forskriften er å gi bestemmelser for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, herunder å angi hyppigheten av feiingen.

 

VURDERING:

Brannvernloven med tilhørende forskrifter krever at kommunen innfører regler om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det skal innføres behovsprøvet feiing. Dette betyr at brannsjefen bestemmer hvor ofte den enkelte pipe skal feies på grunnlag av tidligere erfaringer. Kommunen plikter likevel å feie pipene minst en gang pr 4.år.

 

Kommunen bør varsle oppstart av arbeidet med ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg med en kort frist. Nabokommunene i Nord Troms varsles også, og det søkes samarbeide med disse for å samordne feierforskriftene i Nord Troms dersom dette er mulig.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeide med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

 

Behandling i Driftstyret den 22.05.2006:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeide med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

 

 

 

Ny behandling i Driftstyret 26.06.06:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Varsel om igangsetting av arbeidet med ny forskrift er kunngjort.

Ved fristes utløp var det ikke kommet inn merknader.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Ny forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn.

 

FORSLAG FRA PER ARONSEN:

Endring av § 9.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Per Aronsen ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeide med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

Endring av § 9.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

 

Behandling i Driftstyret den 13.11.2006:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeid med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

Endring av § 9.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

 

 


TILSYN MED STORFJORD BRANN OG REDNING

TILTAKSPLAN

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01084

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0157/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

0096/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg: Ingen

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har foretatt tilsyn med Storfjord brann og redning. I tilsynsrapportdatert 07.09.06 pekes det på følgende mangler og avvik i forhold til gjeldende lovverk og forskrifter:

 

Storfjord kommune plikter å gjennomgå tilsynsrapporten og utarbeide en tiltaksplan med tilhørende kostnadsoversikt og legge den fram for kommunestyret til behandling

 

DSB,s tilsynsrapport av 07.09.2006 påpeker følgende avvik og anmerkninger:

 

Definisjoner)

Avvik: Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkninger: Forhold som ikke omfattes av definisjoner for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

 

Avvik 1: Tilsyn

Lovpålagt tilsyn er ikke utført i samsvar med forskriftens krav.

Kommentar: 8 av 12 tilsyn ble utført i 2005.

 

Avvik 2. Delegering.

Brannsjefen har ikke myndighet etter ny lovgivning.

Kommentar: Kommunen plikter å delegere myndighet på en slik måte at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

 

Avvik 3. Utrykningsstyrke.

Det er kun utpekt 2 utrykningsledere.

Kommentar: Samlet innsatsstyrke skal være på minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte utrykningsledere.

 

Avvik 4. Materiell.

Brannvesenet har ikke tilstrekkelig materiell med nødvendig driftsikkerhet.

Kommentar: Førsteutrykningsbilen er en 1977 modell.

Anmerkning 1. Instrukser/stillingsbeskrivelser.

Det er ikke utarbeidet stillingsinstrukser.

Kommentar: Det må utarbeides instruks/arbeidsbeskrivelse for samtlige stillinger i brannvesenet.

 

Anmerkning 2. Øvelser.

Kommunen har øvelsesplan, men systemet for dokumentasjon, gjennomføring og registrering er mangelfull.

Kommentar: Brannvesenet må ha oversikt over hvem som deltar på øvelsene og er med på innsats. Røykdykkerne må øves minst ihht anbefalingene i røykdykkerveiledningen og i det antall som er angitt i vedtatt brannordning.

 

Anmerkning 3. Feiing.

Storfjord kommune gjennomfører ikke behovsprøvd feiing.

Merknad. Det feies hvert år. Det er viktig at kommunen i fremtiden tar hensyn til hvordan ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres.

 

Tilbakemelding:

Frist for tilbakemelding er 15.01.2007.

 

VURDERING:

Avvik 1. Tilsyn.

Storfjord kommune har i 2006 ansatt feier og leder forebyggende avdeling. Tilsyn forutsettes utført i samsvar med forskriftskravene fra og med 2006.

 

Avvik 2. Delegering.

Storfjord kommune arbeider med revisjoner av delegasjonsmyndighet. Avviket rettes innen mai 2007.

 

Avvik 3. Utrykningsstyrke.

Storfjord kommune har utrykningsstyrke på 16 personer. Brannsjefen og varabrannsjefen er kvalifiserte utrykningsledere. Kommunen har søkt kursplass ved Norges Brannskole for 2 konstabler i 2007 med sikte på å kvalifisere disse som utrykningsledere. Inntil videre søker Storfjord kommune om dispensasjon fra utdanningskravet for disse konstablene slik at de kan fungere som utrykningsledere fra den dato dispensasjonen blir innvilget.

 

Avvik 4. Materiell.

Storfjord kommune har helt ny førsteutrykningsbil, Mercedes 2005 modell med 3000 liters tank.

De andre bilene er av eldre dato og må skiftes ut. I økonomiplanen for 2007 – 2010 vil det bli innarbeidet innkjøp av tankbil med ca 10000 l vanntank.

I budsjettet for 2007 er det innarbeidet forslag om innkjøp av verneutstyr for røykdykkere.

 

Anmerkning 1. Instrukser/stillingsbeskrivelser.

Fullføres innen 1.mai 2007

 

Anmerkning 2. Øvelser.

Øvelsesplan er utarbeidet. Registreringsarbeidet med oppfølgingen av planen iverksettes straks.

 

 

 

 

Avvik 3. Feiing.

Storfjord kommune vedtar ny feieforskrift med virkning fra årsskiftet 2006/2007. Kommunen vil fra samme dato innføre behovsprøvd feiing.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre vedtar følgende handlingsplan med tidsangivelse for oppfølging av avvik og anmerkninger:

 

Nr

Avvik/anmerkning

Frist

Avvik 1

Tilsyn

Innen 31.12.2006

Avvik 2

Delegering

Innen 01.05.2007

Avvik 3

Utrykningsstyrke

Dispensasjonssøknad utrykningsledere.

Innen 31.12.2007

Innen 01.02.2007

Avvik 4

Materiell.

Det er faktiske feil i anmerkningen. Kommunen har helt ny førsteutrykningsbil.

Det settes opp følgende investeringer:

Verneutstyr personell

Tankbil, stasjon Hatteng

Brannbil Skibotn

 

 

 

 

01.03.2007

2008

2009

 

Anmerkn 1

Instrukser/stillingsbeskrivelser

 01.05.2007

Anmerkn 2

Øvelser

Straks

Anmerkn 3

Feiing

01.01.2007

 

Kommunestyret tar forbehold om å justere økonomiplanen i forhold til de tyngste investeringene dersom de økonomiske forutsetninger ikke er tilstede.

 

Behandling i Driftstyret den 13.11.2006:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 

Storfjord kommunestyre vedtar følgende handlingsplan med tidsangivelse for oppfølging av avvik og anmerkninger:

 

Nr

Avvik/anmerkning

Frist

Avvik 1

Tilsyn

Innen 31.12.2006

Avvik 2

Delegering

Innen 01.05.2007

Avvik 3

Utrykningsstyrke

Dispensasjonssøknad utrykningsledere.

Innen 31.12.2007

Innen 01.02.2007

Avvik 4

Materiell.

Det er faktiske feil i anmerkningen. Kommunen har helt ny førsteutrykningsbil.

Det settes opp følgende investeringer:

Verneutstyr personell

Tankbil, stasjon Hatteng

Brannbil Skibotn

 

 

 

 

01.03.2007

2008

2009

 

Anmerkn 1

Instrukser/stillingsbeskrivelser

 01.05.2007

Anmerkn 2

Øvelser

Straks

Anmerkn 3

Feiing

01.01.2007

 

Kommunestyret tar forbehold om å justere økonomiplanen i forhold til de tyngste investeringene dersom de økonomiske forutsetninger ikke er tilstede.

 

 


INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD

 

 

Saksbehandler:

Viggo Johansen

Arkiv:

026 

 

Arkivsaksnr.:

06/01351

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0097/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

Vedlegg: Ingen

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Regionrådet for BKT-regionen vedtok i sak 41/06 planen for et interkommunalt friluftsråd.

 

                                                       Rådets vedtak:

 

1.      Regionrådet for BKT-regionen vil berømme utvalget sitt arbeide og rapport om etablering av et interkommunalt friluftsråd. Utvalget anbefaler at friluftsrådet skal omfatte både BKT-regionens kommuner og Nord-Troms- regionens kommuner, i alt 9.

 

2.   Regionrådet slutter seg til utvalgets anbefaling om at et interkommunalt friluftsråd  

      organiseres som interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens § 27.

 

3.      Regionrådet slutter seg til utvalgets modell for organiseringen med årsmøte, styre og et fagutvalg. Årsmøtet vil bestå av 4 representanter fra Tromsø kommune og 2 fra hver av de øvrige med stemmerett.  Troms Turlag og Forum for Natur og Miljø i Troms gis møterett og talerett i årsmøtet men ikke stemmerett.

Styret består av 2 representanter fra Tromsø kommune og 1 fra hver av de øvrige kommunene samt 1 representant fra organisasjonene. Alle har stemmerett. I tillegg velges personlige varamenn. 

     Dersom Troms Fylkeskommune går inn som medlem, bør det få 2 representanter i

     årsmøtet og 1 i styret.

 

4.      Regionrådet anbefaler utvalgets alternativ til finansiering med et basisbeløp på kr 25’ pr kommune og 5 kr pr innbygger. Rådet ønsker en særlig gjennomgang med Troms Fylkeskommune om fylkeskommunens formelle tilknytning og deltakelse i finansieringen.

 

5.      Rapporten sendes ut på høring til alle kommunene og andre berørte instanser og for de nødvendige vedtak. Regionrådet håper at alle de 5 kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet, ser nytten av etableringen av et interkommunalt friluftsråd og slutter opp om tiltaket. De øvrige Nord-Troms-kommunene innbys også til å delta.

      Rådet håper at denne prosessen kan skje rimelig raskt.

 

I 2005 tok Regionrådet BKT (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø) initiativ til utredning av et regionalt friluftsråd. 

På grunn av flere forhold var det naturlig å invitere også Lyngen og Storfjord til denne utredningsoppgaven. 

 

Rådmennene oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle utrede eventuelt interkommunalt friluftsråd.

 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i begynnelsen av 2006. 

Gruppa har vært ledet av Rådmannen i Balsfjord Sylvi M. Fjellheim. 

Gruppa har ellers bestått av Ragnhild Sandøy Tromsø kommune, Oddrun Skjemstad Lyngen kommune, Gunnar Kvaal Balsfjord kommune, Freddy Sørensen Karlsøy kommune og Viggo Johansen Storfjord kommune.

 

Arbeidsgruppa har hatt mange møter og samlet mye informasjon om friluftsråd og vurdert arbeidsoppgaver og økonomi. 

Gruppa innstiller på at en etablerer et friluftsråd for kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Storfjord, men gruppas oppfatning er at også resten av Nord-Troms kommunene bør bli med i et slikt friluftsråd.  Dette mellom annet ut fra økonomien i eventuelt friluftsråd. 

Troms fylkeskommune inviteres med som medlem.

Et slikt regionsamarbeid må dersom man skal lykkes, ha en viss størrelse hva gjelder antall kommuner, innbyggere og økonomi. 

 

Etter arbeidsgruppas vurdering bør eventuelt friluftsråd allerede første driftsår ha et budsjett som dekker utgiftene til to stillinger. Dette betyr at en må kunne disponere 1,3 – 1,5 mill.

 

Arbeidsgruppa foreslo at økonomien skulle sikres gjennom en medlemsavgift på kr. 50 000,- pr. kommune og kr 10,- pr. innbygger, kr 150 000,- fra Troms fylkeskommune og tilskudd fra staten på kr 200 000,-.

 

Gruppa har utarbeid forslag til vedtekter for eventuelt friluftsråd.

Slikt friluftsråd anbefales etablert som en medlemsorganisasjon med hjemmel i § 27 i kommuneloven. 

Organiseringen av rådet er foreslått med årsmøte som høyeste organ, hvor medlemskommunene kan stille med to representanter, styremedlemmet og en representant i tillegg.  Disse velges av kommunestyrets medlemmer. 

Styret settes sammen med en representant fra hver medlemskommune. 

Den daglige driften ivaretas av et sekretariat som består av de ansatte. 

Det kan etableres friluftsfaglige utvalg som rådmannen i hver kommune utpeker. 

Viser til forslaget til vedtekter. 

 

I en oppstartfase velges det et interimsstyre som drar i gang friluftsrådet. 

Balsfjord kommune sørger for sekretærfunksjonene inntil sekretariat er på plass.   

Av oppgaver som vanligvis ivaretas av friluftsråd kan her nevnes;

 

Sikre areal og landskap til friluftsformål

a)      Være høringsinstans i saker som berører utmarka slik at friluftsverdier blir belyst på en for friluftslivet god måte.

b)      Erverv og bruksavtale for å sikre atkomst, besøkssteder, stier, løyper og turveger

c)      Tilrettelegging og drift av offentlig eide friluftsområder

Informasjonstiltak

a)      Internett

b)      Kart og turbøker

c)      Informasjonstavler, m.m.

Aktiviteter, kampanjer, arrangementer

a)      Kurs for ulike profesjoner, lærere, entreprenører, idrettslag

b)      Kampanjer, turer og ute-arrangementer, (naturlos)

c)      Tiltak for særskilte grupper

Storfjord kommune er opptatt av det enkle friluftsliv – for alle, i dagliglivet og i harmoni med naturen.  Samtidig vil en ivareta lokalbefolkningens friluftsinteresse. 

 

Kommunen har gjort en god del på tilretteleggingssiden gjennom merking av løyper og informasjon m.m.

Imidlertid gjenstår mye arbeid som en tror kan gjennomføres av et eventuelt friluftsråd. 

Storfjord kommune tror at et eventuelt interkommunalt friluftsråd mellom annet vil kunne styrke den enkelte kommunes mulighet for å utnytte tilskuddsordninger til friluftsformål. 

Kommunen tror at en gjennom tilrettelegging av friluftsliv vil kunne styrke reiselivsnæringen i området. 

 

I oversendelsesbrevet fra BKT regionen legges det opp til at en i denne omgang tar stilling til opprettelse friluftsråd og valg av et interimsstyre som skal etablere arbeide videre med denne saken. 

Om ønskelig kan kommunen allerede nå komme med forslag til navn på friluftsrådet.

BKT regionråd legger opp til at en først etter valget 2007 velger de personer som skal utgjøre styre og årsmøte.  Det skal derfor bare velges en person med personlig varamann til et interimsstyre.     

 

Storfjord kommune ønsket at et eventuelt friluftsråd skulle bli en sterk og aktiv støttespiller i tilrettelegging av friluftslivet i vår region.  Med den økonomiske modellen som BKT-regionen legger opp til vil en fra kommunene kun få ca. kr. 500 000,- pr år.  I tillegg kan en forvente en del tilskudd fra stat og fylke.   Til sammen vil en kanskje oppnå opp mot en million.  Det synes å være noe knapt om en skal få en slagkraftig organisasjon. 

Storfjord kommune aksepterer den økonomiske situasjonen og håper at eventuelt friluftsråd selv vil vær i stand til å gjennomføre prosjekt som gir flere ressurser.  

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1: Storfjord kommune slutter seg til at det dannes et interkommunalt friluftsråd for kommunene Karlsøy, Troms, Balsfjord, Lyngen og Storfjord, og at dette organiseres etter kommunelovens § 27.

 

2: Storfjord kommunen forstår forslaget til vedtekter som veiledende i denne omgang, og forutsetter at endelig forslag til vedtekter tas opp til behandling etter forslag fra interimsstyret.

 

3: Storfjord kommune støtter også forslaget om at de øvrige kommunene i Nord-Troms går inn i friluftsrådet etter en tid.

 

4: Storfjord kommune samtykker i at det legges opp til en årlig avgift på kr 25 000 i bunnen for alle kommunene pluss kr 5 pr innbygger i kommunen.

Storfjord kommunes andel i 2007 bevilges ved at posten fra disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

 

5: Som medlem i interimsstyret fra Storfjord kommune velges: .......     med ........ som personlig vara mann.

GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS

 

Saksbehandler:

Wenche Haug Andersen

Arkiv:

063 

 

Arkivsaksnr.:

06/01230

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0098/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg:

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Skjervøy kommune har søkat om deltakelse i Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) fra 01.01.2007.

Deres søknad om deltakelse medfører endringer i selskapsavtalens §§ 1 og 5, og må derfor i samsvar med avtalens § 21 godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre godkjenner at Skjervøy kommune blir deltaker i Interkommunalt arkiv Troms IKS.

 

 

 


MØTEPLAN 2007 FOR KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG

NÆRINGSUTVALG

 

Saksbehandler:

Wenche Haug Andersen

Arkiv:

033 

 

Arkivsaksnr.:

06/01379

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0099/06     Kommunestyret                                                                         13.12.2006

 

 

Vedlegg: Ingen

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslag til møteplan for kommunestyret:

Torsdag 1. februar

Onsdag 28. februar

Onsdag 28. mars

Tirsdag 15. mai

Onsdag 20. juni

Onsdag 29. august

Onsdag 10. oktober

Onsdag 14. november

Onsdag 12. desember

 

Forslag til møteplan for formannskapet:

Tirsdag 23. januar

Onsdag 14. februar

Onsdag 21. mars

Tirsdag 24. april

Onsdag 6. juni

Onsdag 22. august

Onsdag 24. oktober

Onsdag 7. november

Onsdag 21. november

Onsdag 19. desember

 

Forslag til møteplan for næringsutvalget:

Onsdag 21. mars

Onsdag 26. september