MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Styret for oppvekst og kultur

Møtested:

Møterommet, Kommunehuset

Møtedato:

27.04.06

Tid: 09.00

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0021/06                    06/00391            

REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 27.04.06

 

0022/06                    06/00423            

KOMPETANSEHEVINGSPLAN KUNNSKAPSLØFTET 2006-2007

 

0023/06                    06/00430            

SKOLERUTE 2006-2007

 

0024/06                    06/00389            

LYNGEN BYGDEBOK (LYNGEN REGIONHISTORIE BIND I OG II) - SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDD 

 

0025/06                    06/00393            

KLAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT MARIT SCWALENBERG FIGENSCHAU 

 

0026/06                    06/00395            

KLAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KRISTIAN SCWALENBERG FIGENSCHAU 

 

0027/06                    06/00450            

ØKONOMIRAPPORT OPPVEKST- OG KULTURETATEN  PR. MARS 2006

 

0028/06                    06/00424            

ÅRSMELDING OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2005

 

 

Oteren, 20. april 2006

 

Bente Pedersen (s)                                                                    Maria Figenschau

leder                                                                                        kulturkonsulent


REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 27.04.06

 

 

Saksbehandler:

Maria Figenschau

Arkiv:

033 

 

Arkivsaksnr.:

06/00391

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0021/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

a)      Den norske kulturminnedagen (27.02.2006): Den norske kulturminnedagen 10. september 2006 – Steder for ankomst og avreise

b)      Kultur- og kirkedepartementet (21.03.06): Høringsbrev – Forslag til forskrift om skrivemåten av stedsnavn

c)      Storfjord MCK (29.03.06): Kopi av brev til Driftsetaten – Vanngebyr klubbhus på Hatteng

d)      Ungdomsrådet: Protokoll 31.03.06

e)      Kunnskapsdepartementet: Lønnstillegg til førskolelærere i Storfjord kommune 2001-2002.

f)        Hovedopptak barnehagene 2006-2007

g)      Kunnskapsdepartementet: Fag- og timefordeling i grunnskolen.

h)      Troms Fylkeskommune: Invitasjon til høring om Fylkestingsmelding 1:2006- ”Det kunnskapsrike Nord”

i)        Delegerte vedtak

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Referatsakene tas til orientering

 

 

 


KOMPETANSEHEVINGSPLAN KUNNSKAPSLØFTET 2006-2007

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

43 A20 

 

Arkivsaksnr.:

06/00423

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0022/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg: ”Løft for læring 2006-2007”- forslag for Nord-Troms og Storfjord

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

I forbindelse med innføring av ny reform ”Kunnskapsløftet” for grunnskolen og vgo skal skoleeier årlig fra 2005-2008 utarbeide en plan for kompetanseheving for lærere, skoleledere og skoleeiere. Planen skal vedtas politisk og og vedtaket legges til grunn for statlig tildeling av kompetanse-hevingsmidler til Storfjord kommune. Det nasjonale strategidokumentet ”Kompetanse for utvikling” er grunnlagsteksten som legger føringer på planen. De 6 Nord-Troms kommunene har laget en felles strategiplan som skal gjelde for perioden, evt med revisjoner underveis. Handlings-plan for den enkelte kommune består ev en felles del for Nord-Troms og i tillegg tiltak bare for Storfjord. Regionsamarbeidet er koordinert av regionskontakt Ulla Laberg og alle kommunene har sendt inn sine behov. Det er foretatt kartlegging på alle skolene i kommunen i forkant av utarbeidelsen.

 

VURDERING:

Kompetansehevingsplanen er bygd på skolenes ønsker og behov og skal slik sett være dekkende for

det skolene har meldt som behov i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet. Tiltakene omfatter ulike områder og fag og dekker i noen grad behovet for videreutdanning, etterutdanning, kursrekker og enkeltstående kurs som skolene har. Planen har som siktemål å dekke behovene for kompetanseløft for Storfjordskolene i størst mulig grad.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Kompetansehevingsplanen ”Løft for læring” 2006-2007 vedtas som gjeldende for Storfjord kommune i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet i grunnskolen og vgo.
 2. Planen oversendes Fylkesmannen i Troms som grunnlag for tildeling av kompetansehevingsmidler 2006-2007
 3. Deler av planen legges til grunn for nasjonal rapportering på kompetanseutvikling 2006

 

 


SKOLERUTE 2006-2007

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

B06 

 

Arkivsaksnr.:

06/00430

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0023/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg: forslag fra skolene

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Forslag til skolerute ( skolerute 1) for skoleåret 2006-2007 ble oversendt fra Troms Fylkeskommune til kommunene i Troms for høring i januar. Skolene kom med sine innspill og disse ble oversendt fylkeskommunen. Den endelige skoleruta (skolerute 2) for videregående opplæring er fastsatt og fins vedlagt. Skolene har fått denne til behandling på den enkelte skole. Se vedlegg. Felles kursdag for Region Nord er 23.oktober.

 

VURDERING:

Skoleruta for videregående opplæring i Troms passer sjelden godt for grunnskolene i distriktene

Og derfor har den enkelte skole utarbeidet forslag som er tilpasset skolenes behov.Skibotn skole er ikke avhengig av bussrutene i vgo og er slik sett fristilt fra denne. Hattegn og Elvevoll må koordinere sine skoleruter både i forhold til skoleskyss for vgo og til hverandre. Endring av skoleruta må ikke utløste ekstra skyssutgifter for kommunen. Skolene må ta hensyn til datoer for sentralt gitte prøver eller datoer der det foregår regionsvise eller kommunalt fastsatte fellesdager.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Skolerute for Skibotn skole godkjennes i hht skolens forslag. Dersom det oppstår uforutsette sentralt avsatte datoer til aktiviteter må skoleruta forandres underveis i skoleåret.
 2. Skolerute for Elvevoll og Hatteng skole godkjennes i hht  skolenes forslag. Dersom det oppstår uforutsette sentralt avsatte datoer til aktiviteter må skoleruta forandres underveis i skoleåret.

 

 


LYNGEN BYGDEBOK (LYNGEN REGIONHISTORIE BIND I OG II)

- SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILSKUDD

 

Saksbehandler:

Maria Figenschau

Arkiv:

C86 

 

Arkivsaksnr.:

06/00389

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0024/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg:            Økonomisk oversikt for prosjektet

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

På bakgrunn av at vi blei gjort oppmerksom på at Kåfjord og Lyngen kommuner hadde ulik forståelse av utbetaling av årlige tilskudd til Lyngen regionhistorie bind I og II, gjorde Storfjord kommune en gjennomgang av de vedtak som er gjort i saken. Sammenholdt med årsmeldinger fra bygdebokfondet og utbetalingsanmodninger derfra, viser denne gjennomgangen at det ikke er hjemmel i vedtak for utbetaling av tilskudd for årene 2005 og 2006. Storfjord kommune har i den senere tid vært i dialog med styret i Fondet etter Lyngen bygdebok for å klargjøre forholdene rundt tilskudd til skrivinga av den nye regionhistorien bind I og II.

 

I 1997 gjorde Hovedutvalg oppvekst (sak 125/97) vedtak om at det skulle betales kr. 25,- per innbygger i 1998 og 1999, og kr. 50,- per innbygger i årene 2000 til og med 2004. Dette er seinere fulgt opp av kommunestyret og innarbeidet i de årlige budsjettene.

 

I 2003 gjorde Storfjord kommunestyre (sak 0047/03) vedtak om å støtte videreføring av bygdebokprosjektet med historien fra 1930 og fram til i dag, med kr. 50,- per innbygger i seks år framover fra og med år 2007.

 

Styret i Lyngen bygdebokfond har likevel anmodet om utbetaling for år 2005 og 2006. Kåfjord kommune har ikke utbetalt beløp ut over år 2004, mens Lyngen kommune har utbetalt etter anmodning. Storfjord kommune har utbetalt for 2005, men etter at vi blei oppmerksom på forskjellen mellom våre nabokommuner har betaling for 2006 vært holdt tilbake mens gamle arkiver blei gjennomgått og saken blei avklart med bygdebokfondet.

 

Fondet har i sine årsmeldinger beskrevet forsinkelser med gjennomføringa av prosjektetet, og har ment at dette var tilstrekkelig til at kommunene kunne forlenge tilskuddsperioden med de nødvendige to årene. For at utbetaling korrekt skal kunne foretas, må det foreligge et nytt vedtak som gjelder årene 2005 og 2006. Det aktuelle beløpet er avsatt i ramma for kulturbudsjettet fordi man har hatt forståelsen av at det opprinnelige vedtaket også dekte disse årene. Dette skyldes at oppstart for neste prosjekt er vedtatt til år 2007.

 

Bygdebokfondet har etter korrespondanse med klargjøring av forholdene sendt Storfjord kommune en søknad om forlengelse av tilskuddsperioden med 2 år (kr. 50,- per innbygger per år), og ber om rask saksbehandling da de er i en vanskelig situasjon i forhold til trykkeriet som har utestående krav for den jobben som er gjort.

 

Årsaken til forsinkelsene og fordyrelsen i bokprosjektet er at styret så seg nødt til å forlenge skriveperioden for begge forfatterne. I tillegg blei forfatteren av bind I ytterligere et halvår forsinka. Disse forsinkelsene medførte ekstra kostnader til språkvask og korrekturlesning og også i forhold til trykkeriet.

 

 

VURDERING:

Denne situasjonen skyldes først og fremst at styret i Fondet etter Lyngen bygdebok ikke har sett at det var nødvendig med en formell søknad om forlengelse. Man har trodd at det var tilstrekkelig at man i årsmeldingene opplyste om utsettelsene og endring i betalingsplanen. I Storfjord kommune har det i denne perioden vært tre ulike personer inne som kulturkonsulent, og dette må dessverre ta noe av skylda for at forholdet ikke har blitt oppdaga tidligere. Den feilaktige utbetalinga som allerede er gjort for år 2005, er gjort etter anmodning fra bygdebokfondet, og har vært sett i sammenheng med oppstarten på neste bokprosjekt.

 

Det er ingen tvil om at resultatet av det arbeidet de involverte i redaksjonskomitéen  og fondsstyret har gjort er godt, og det er forståelig at et så stort prosjekt kan bli dyrere enn de første beregningene har klart å vurdere. Storfjord kommune har deltatt i dette arbeidet med valgte medlemmer, og bør ta ansvaret for at fullføringa og betalinga av prosjektet kan skje på en så god måte som mulig uten at det forårsaker ytterligere problemer.

 

I og med at beløpet allerede er innarbeidet i ramma for Kulturbudsjettet, vil det ikke få noen praktisk negativ konsekvens for budsjettsituasjonen. Styret for oppvekst og kultur er dermed å regne som endelig vedtaksorgan for denne saken.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Storfjord kommune forelenger tilskuddsperioden for Lyngen regionhistorie bind I og II til også å gjelde årene 2005 og 2006.
 2. Tilskuddet settes til en størrelse av kr. 50,- per innbygger per år.

 

 

 

 


KLAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT

MARIT SCWALENBERG FIGENSCHAU

 

Saksbehandler:

Maria Figenschau

Arkiv:

223 

 

Arkivsaksnr.:

06/00393

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0025/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg:            Klage av 23.03.06

                        Samlet saksframstilling i SOK-sak 18/06

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Marit Figenschau klager i brev av 23.03.06 på vedtaket gjort i sak 18/06, på bakgrunn av at hun mener den behandlende instans ikke har satt seg grundig nok inn i saken. I klagen legger søker vekt på følgende forhold:

 • I tillegg til allmennfag inneholder utdannelsen flere timer skyteundervisning hver dag, sammen med flere samlinger og konkurranser (bl.a. NM) i inn- og utland. Dette medfører en utvida skoledag sammenligna med andre skoler.
 • Skolen – i motsetning til offentlig videregående skole - krever kr. 34.000,- i skolepenger og idrettsavgift, i tillegg til en mindre sum per samling, deltageravgifter pr konkurranser og utgifter til ammunisjon.
 • Stevner det deltas i er i regi av Norges skytterforbund, der man går samme program som bl.a. i OL.
 • Skolen er valgt på bakgrunn av et ønske om å delta i skyteidretten på et høyt nivå, samtidig som man får videregående utdannelse.
 • Søknaden gjelder sponsorstøtte til dette, og ikke stipend slik det heter i vedtaket.
 • Utdannelse og opplæring bør kunne vurderes som aktivitetsfremmede tiltak i lokal eller regional regi (jfr. retningslinjene) fordi søkeren vil være godkjent skyteintruktører etter utdannelsen, og ønsker å hjelpe unge utøvere i hjemkommunen bl.a. i oppkjøringa til Landskytterstevnet 2006.
 • Søknaden vil ikke skape presedens i forhold til øvrige skoleelever, fordi søknaden ikke gjelder utdannelse i ordinær videregående skole. Dessuten vil det kun gjelde et fåtall personer.

 

 

VURDERING:

Det er to begreper som det særlig vektlegges en forskjell på i denne klagen: Sponsorstøtte og stipend. Etter rådmannens vurdering er det vanskelig å skille mellom sponsorstøtte til idrettsutøvere som søker på bakgrunn av utgifter til utdannelse, og stipend til idrettsutøvere (eller andre kulturutøvere) som tar en linjeutdannelse som er relevant for deres utøvelsesgren. Med sponsorstøtte forstås først og fremst støtte til en idrettsutøver som deltar aktivt i konkurranser, eller til en arrangør av et idrettsstevne e.l. der sponsoren får en gjenytelse i form av positiv profilering. Dette vil selvsagt kunne gjelde søkeren, men kan ikke nødvendigvis kunne knyttes først og fremst opp mot skolegang.

 

Det er et faktum at denne skolen er privat, og dyrere en såkalt vanlig videregående skole, og som søker selv sier er dette et valg den enkelte tar. Ved offentlige skoler er det også elever ved f.eks. linjer som musikk- dans og drama i offentlig videregående skole har et høyere antall undervisningstimer enn elever ved vanlig allmennfaglig linje. Det vil også her være behov for å dekke eget utsyr, noe som vil by på merkostnader for eleven. Kulturfaglige utdannelser, i tillegg til utdannelsen ved Norges Toppidretssgymnas, som må tas med i betraktning vil dermed kunne være for eksempel:

 • musikk-, dans- og dramalinje
 • tegning, form og farge
 • fotball-linje
 • skilinje
 • andre private skoleinstitusjoner i inn- og utland: sirkusfag, danseinstitutter, scenefag, kunstfag, foto osv.

Det vil til enhver tid kunne være elever og studenter med tilknytning til Storfjord i utdannelse ved slike utdanningsinstitusjoner, både offentlige og private.

 

Som det også blei skrevet i vurderinga av søknaden i sak 18/06 kan det være mulig å yte støtte til elever og studenter som utdanner seg innen kultur- og idrettsfag på videregående, høyskole og universitetsnivå. Det anbefales i så fall at det etableres en fast stipendsum, slik at beløpet ikke må vurderes for hver gang. Ei slik stipendordning må innebære at alle elever som tar utdannelser som er nevnt over får støtte. Med et fast beløp på f.eks. kr. 1.000,- per elev vil dette selvsagt ha stor påvirkning på ei ramme på om lag 40.000 ,- kroner.

 

Det er beklagelig at den tidligere ordninga med kommunalt stipend til ungdom i videregående skole, uavhengig av linje, har falt bort. Ordninga bør tas opp til ny diskusjon for å vurdere mulighetene for gjenopptakelse. Ei slik ordning vil være mer forutsigbar i forhold til den økonomiske ramma, fordi tallet på elever i aktuell aldersgruppe er kjent.

 

Klagen inneholder ingen nye opplysninger, men poengteringer av momenter i den opprinnelige søknaden. Ei vurdering av begrepene sponsorstøtte kontra stipend, og konsekvenser for framtidige søknader av samme eller liknende art tilsier at vedtaket bør opprettholdes. En opprettholdelse av vedtaket innebærer at saken sendes videre til Klagenemda for behandling.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Vedtak i sak 0018/06 i Styre for oppvekst og kultur opprettholdes.

 

 

 


KLAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT

- KRISTIAN SCWALENBERG FIGENSCHAU

 

Saksbehandler:

Maria Figenschau

Arkiv:

223 

 

Arkivsaksnr.:

06/00395

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0026/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg:            Klage av 23.03.06

                        Samlet saksframstilling i SOK-sak 19/06

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kristian Figenschau klager i brev av 23.03.06 på vedtaket gjort i sak 19/06, på bakgrunn av at han mener den behandlende instans ikke har satt seg grundig nok inn i saken. I klagen legger søker vekt på følgende forhold:

 • I tillegg til allmennfag inneholder utdannelsen flere timer skyteundervisning hver dag, sammen med flere samlinger og konkurranser (bl.a. NM) i inn- og utland. Dette medfører en utvida skoledag sammenligna med andre skoler.
 • Skolen – i motsetning til offentlig videregående skole - krever kr. 34.000,- i skolepenger og idrettsavgift, i tillegg til en mindre sum per samling, deltageravgifter pr konkurranser og utgifter til ammunisjon.
 • Stevner det deltas i er i regi av Norges skytterforbund, der man går samme program som bl.a. i OL.
 • Skolen er valgt på bakgrunn av et ønske om å delta i skyteidretten på et høyt nivå, samtidig som man får videregående utdannelse.
 • Søknaden gjelder sponsorstøtte til dette, og ikke stipend slik det heter i vedtaket.
 • Utdannelse og opplæring bør kunne vurderes som aktivitetsfremmede tiltak i lokal eller regional regi (jfr. retningslinjene) fordi søkeren vil være godkjent skyteintruktører etter utdannelsen, og ønsker å hjelpe unge utøvere i hjemkommunen bl.a. i oppkjøringa til Landskytterstevnet 2006.
 • Søknaden vil ikke skape presedens i forhold til øvrige skoleelever, fordi søknaden ikke gjelder utdannelse i ordinær videregående skole. Dessuten vil det kun gjelde et fåtall personer.

 

 

VURDERING:

Det er to begreper som det særlig vektlegges en forskjell på i denne klagen: Sponsorstøtte og stipend. Etter rådmannens vurdering er det vanskelig å skille mellom sponsorstøtte til idrettsutøvere som søker på bakgrunn av utgifter til utdannelse, og stipend til idrettsutøvere (eller andre kulturutøvere) som tar en linjeutdannelse som er relevant for deres utøvelsesgren. Med sponsorstøtte forstås først og fremst støtte til en idrettsutøver som deltar aktivt i konkurranser, eller til en arrangør av et idrettsstevne e.l. der sponsoren får en gjenytelse i form av positiv profilering. Dette vil selvsagt kunne gjelde søkeren, men kan ikke nødvendigvis kunne knyttes først og fremst opp mot skolegang.

 

Det er et faktum at denne skolen er privat, og dyrere en såkalt vanlig videregående skole, og som søker selv sier er dette et valg den enkelte tar. Ved offentlige skoler er det også elever ved f.eks. linjer som musikk- dans og drama i offentlig videregående skole har et høyere antall undervisningstimer enn elever ved vanlig allmennfaglig linje. Det vil også her være behov for å dekke eget utsyr, noe som vil by på merkostnader for eleven. Kulturfaglige utdannelser, i tillegg til utdannelsen ved Norges Toppidrettsgymnas, som må tas med i betraktning vil dermed kunne være for eksempel:

 • musikk-, dans- og dramalinje
 • tegning, form og farge
 • fotball-linje
 • skilinje
 • andre private skoleinstitusjoner i inn- og utland: sirkusfag, danseinstitutter, scenefag, kunstfag, foto osv.

Det vil til enhver tid kunne være elever og studenter med tilknytning til Storfjord i utdannelse ved slike utdanningsinstitusjoner, både offentlige og private.

 

Som det også blei skrevet i vurderinga av søknaden i sak 19/06 kan det være mulig å yte støtte til elever og studenter som utdanner seg innen kultur- og idrettsfag på videregående, høyskole og universitetsnivå. Det anbefales i så fall at det etableres en fast stipendsum, slik at beløpet ikke må vurderes for hver gang. Ei slik stipendordning må innebære at alle elever som tar utdannelser som er nevnt over får støtte. Med et fast beløp på f.eks. kr. 1.000,- per elev vil dette selvsagt ha stor påvirkning på ei ramme på om lag 40.000 ,- kroner.

 

Det er beklagelig at den tidligere ordninga med kommunalt stipend til ungdom i videregående skole, uavhengig av linje, har falt bort. Ordninga bør tas opp til ny diskusjon for å vurdere mulighetene for gjenopptakelse. Ei slik ordning vil være mer forutsigbar i forhold til den økonomiske ramma, fordi tallet på elever i aktuell aldersgruppe er kjent.

 

Klagen inneholder ingen nye opplysninger, men poengteringer av momenter i den opprinnelige søknaden. Ei vurdering av begrepene sponsorstøtte kontra stipend, og konsekvenser for framtidige søknader av samme eller liknende art tilsier at vedtaket bør opprettholdes. En opprettholdelse av vedtaket innebærer at saken sendes videre til Klagenemda for behandling.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Vedtak i sak 0019/06 i Styre for oppvekst og kultur opprettholdes.

 

 

 


ØKONOMIRAPPORT OPPVEKST- OG KULTURETATEN  PR. MARS 2006

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

210 

 

Arkivsaksnr.:

06/00450

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0027/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

 

Vedlegg: avdelingsvis oversikt over forbruk pr. mars 2006

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Pr. mars er status for Oppvekst og kulturetaten et samlet forbruk på 99 % av periodisert budsjett.

Stort sett alle avdelinger er innafor det som kan forventes. For Oteren barnehage må funksjonene 201 og 211 ses i sammenheng. Etatene har ikke mottatt alle refusjoner som det er inntekstsført med, herunder alt av språkrefusjoner. Heller ikke alle sykelønnsrefusjoner eller kurstilskudd grunnskolen er kommet med.

 

VURDERING:

Etaten er innafor det som er akseptabelt når det gjelder forbruk pr. mars. Det er likevel nødvendig for spesielt skoler, SFO og barnehager å følge nøye med tilsendte konteringslister og å være à jour når det gjelder eget forbruk vurdert opp mot regnskap. Det vil i samarbeid med økonomiavdelinga bli forsøkt lagt til rette for at de av avdelingene som ikke har fått intern skolering i bruk av kommunens regnskapsprogram, kan få et slikt tilbud i løpet av mai/juni 2006. Dette vil lette avdelingene når det gjelder å holde intern oversikt.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Oppvekst- og kulturetatens økonomirapport tas som orientering

 

 


ÅRSMELDING OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2005

 

 

Saksbehandler:

May-Tove Lilleng

Arkiv:

004 

 

Arkivsaksnr.:

06/00424

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0028/06                  Styret for oppvekst og kultur                  27.04.06

 

 

Vedlegg: årsmelding for Oppvekst og kulturetaten 2005

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune v /rådmannen utarbeider hvert år årsmelding for aktivitetene og status for foregående år, i år - 2005. Årsmelding for hver etat er en del av Storfjord kommunes årsmelding . Alle avdelingene i Oppvekst- og kultur ( i alt 8 ) har skrevet egne årsmeldinger. Avdelingene sine årsmeldinger vil bli å finne som vedlegg

 

VURDERING:

Årsmeldinga for Oppvekst- og kulturetaten bygger på avdelingenes årsmelding, men er også en oppsummering og et tilbakeblikk på 2005 der det rapporteres på ulike områder, herunder organisering, økonomi, likestilling, økonomi, resultatvurdering og målsettinger for 2006. Hver avdeling har hatt sine mål, men Oppvekst- og kulturetaten har som etat ikke hatt felles målsettinger som er nedfelt skriftlig og vedtatt. Dette arbeidet vil bli igangsatt og SOK vil bli involvert tidlig i prosessen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Oppvekst- og kulturetatens årsmelding tas til orientering.