Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunnsplanen

Storfjord 2030

Sist oppdatert 28.09.20

Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er kommunens øverste styringsdokument, og skal belyse de store spørsmålene for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling av kommunen vår. Det er gjennom denne planen det skal settes føringer for prioritert arealbruk, satsningsområder, og fordeling av midler for å oppnå målene som blir satt.

Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt. Kommunestyret vedtok i juni 2020 den nye planen som ser på Storfjordsamfunnet frem mot 2030, denne kan lastes ned i skjemaet under.

Som oppfølgning av samfunnsplanen har rådmannen igangsatt et arbeide med å finne tiltak for å oppnå de hovedmål og delmål som er vedtatt. Arbeidet utføres i grupper sammensatt av representater fra frivillige organisasjoner, ildsjeler, politikere og administrasjonen. Kampanje om innspill er kjørt digitalt. Resultatet er ment å bli grunnlag for prioritering av tiltak for kommunestyret å ta stilling til i budsjettarbeidet.

Bolkene under tabellen skal følge arbeidet med handlingsplanen.

Arbeidet så langt, og fremover

  2019
Februar

Planprogram

Vedtatt i kommunestyret 27.02.19

Mai Digital medvirkning Nettside publisseres uke 19
Questback til næringsdrivende sendes per epost.
Mai Folkemøter:

13.mai klokken 1800, Rådhuset, Hatteng
15.mai klokken 1800, Otertun, Oteren
20.mai klokken 1800, Vestersidasenteret, Elvevoll
21.mai klokken 1800, Nordkalottsenteret, Skibotn

2020
Mars
Vedtak dokument til høring

HØRINGSUTGAVE Kommuneplanens Samfunnsdel

Mars-Mai Høring av forslag Alle offentlige etater, lag og foreninger, privatpersoner, har mulighet til å gi tilbakemelding i denne formelle høringsrunden.
17.06.2020 Vedtak av Samfunnsplanen

Vedtatt Samfunnsplan (kommuneplanens samfunnsdel)

Særutskrift vedtak
Merknadsbehandling

Høst 2020 Handlingsplan Som oppfølgning av samfunnsplanen har rådmannen igangsatt et arbeide med å finne tiltak for å oppnå de hovedmål og delmål som er vedtatt. Arbeidet utføres i grupper sammensatt av representater fra frivillige organisasjoner, ildsjeler, politikere og administrasjonen. Kampanje om innspill er kjørt digitalt. Resultatet er ment å bli grunnlag for prioritering av tiltak for kommunestyret å ta stilling til i budsjettarbeidet.

I mellom alle disse punktene vil det foregå internt arbeid i administrasjonen med ledergruppa som styrende organ. Over disse er det utnevnt en politisk styringsgruppe som godkjenner dokumenter, føringer og prosess. Kommunestyret er øverste organ som beslutter innhold og gjør vedtak i planprosessen.

Denne nettsida har som intensjon å være levende i den forstand at vi legger inn utfyllende tekst og muligens endrer på innhold fortløpende i prosessen.

Næringsutvikling

BESKRIVELSE. En viktig faktor for å hindre fraflytting er tilgang på arbeidsplasser. Kommunens rolle som næringsutvikler dreier seg om å bidra med støtte og utvidelsesmuligheter for eksisterende bedrifter og tilrettelegge for etablering av nye bedrifter.

Bolyst

Med kommunens nærhet til Tromsø, sentral beliggenhet til E6/E8 og grensekommune mot Finland, har kommunen et potensiale for utvikling og innflytting. Bolyst henvender seg til attraktive boligområder, men også til attraktive fritidsopplevelser og tilgang på arbeidsplasser. Tilflytting av familier med barn (0-40 år) er særlig viktig for å etablere en livskraftig kommune.

Kultur, frivillighet og frilufstliv

Kultur, friluftsliv og deltagelse i samfunnsliv bidrar positivt til innbyggernes trivsel og livskvalitet. Kulturarven representerer samfunnets historiske grunnlag, skaper forståelse av egne tradisjoner og gir premisser for videre samfunnsutvikling. De frivillige; organisasjoner og enkeltindivider, har en viktig rolle i lokalt samfunnsliv som bidrar til mestring og møteplasser. Storfjord kommune skal være tilrettelegger og gi støtte til tiltak som engasjerer bred, særlig for tiltak som rettes mot barn og unge.