Storfjord språksenter har utarbeidet nye lærebøker som er utprøvd ved skolene i Nord-Troms og som elevene får. Hjemmene kan følge med i opplæringa gjennom skoleåret ved å bruke heftene sammen med elevene.  Vi prøver fra høsten av en ny modell for finskopplæringa ved Hatteng skole, der språksenteret skal stå for opplæringa i småskolen dersom det melder seg elever. Timene til samisk og finsk tas hovedsakelig fra norsk, men den enkelte skole kan fravike dette, ved også å ta språktimer fra andre fag etter særskilt vurdering.

 

Omfang av samisk- og finskopplæring: 3 timer pr.uke på barnetrinnet, noe mindre på ungdomstrinnet.

Har dere spørsmål så kontakte rektorene eller Oppvekst og kultursjefen.

 

For å melde elever på samisk eller finsk fra høst 2014, så sender dere en e-post til skolen eller i hht allerede gitt informasjon fra skolen.