Mattilsynet friskmeldte i dag, 23.november, Skibotnregionen i Troms og Finnmark for Gyrodactylus salaris, etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid mellom mange ulike aktører. Behandlingen av vassdraget ble gjennomført i 2015 og 2016, og fra 2017 har hele vassdraget vært en del av friskmeldingsprogrammet.
Med dagens friskmelding vil vassdraget inngå i nasjonalt overvåkingsprogram for Gyrodactylus salaris.

 

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Skibotnelva i 1979, og elva ble forsøkt behandlet i 1988 og 1995. Parasitten ble senere funnet i andre elver i regionen. I perioden 1988 til 2016 ble det gjennomført tre rotenonbehandlinger av Skibotnregionen. Takket være at de opprinnelige bestandene av villaks og sjørøye har blitt tatt vare på i Miljødirektoratets genbanker, har man kunnet sette de ut igjen i elvene i årene etter rotenonbehandlingene.
 

Vassdragene i Skibotnregionen har vært utfordrende å behandle. Disse har lange og vanskelig tilgjengelige elvestrekninger, og innsig av grunnvann som tynnet ut rotenon og vanskeliggjorde behandlingen, særlig de første årene før nye metoder ble tatt I bruk. I tillegg var det en utbredt forekomst av sjørøye, som er bærer av parasitten, og som gjorde at det ble større sannsynlighet for at én infisert fisk kunne lure seg unna. Gleden over å lykkes er derfor ekstra stor, forteller Pål Adolfsen ved Veterinærinstituttet, som har vært prosjektleder for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.  

Han mener at omfattende kartlegging av smitteutbredelse og behandlingsområdet, kombinert med tilpassede behandlingsstrategier samt innsats fra lokale, er viktige suksessfaktorer. 

 Friskmeldingen av Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er en milepæl for villaksen, lokalbefolkningen og alle oss andre. Vi vil rette en takk til alle som har vært med å bekjempe parasitten i disse vassdragene, og spesielt de lokale frivillige aktørene, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Alles ansvar å hindre spredning

Selv om friskmeldingen av Skibotnregionen er en viktig og gledelig milepæl, er Mattilsynet fortsatt bekymret for smitte fra vassdrag i våre naboland.  Parasitten kan overleve flere dager i fuktige omgivelser og spres med fisk, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. Det er også forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag.

Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres. Vask og sløy fisken der du fikk den og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynet.

Vurderer åpning av fisket

Signaldalelva og Skibotnelva har tradisjonelt vært gode lakseelver. Mange er spente på når de blir åpnet for vanlig fiske igjen.

Vi vet at reetableringen av bestandene er godt i rute, men vi kan ikke si noe sikkert om fisket før vi vet om det er et høstbart overskudd. Vi vil gjøre en faglig vurdering når vi får resultatene fra overvåking og gytefisktellinger til neste år, sier Hambro.