Opplæringsloven § 7-1: Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengde. Det må søkes med begrunnelse om skoleskyss for hvert barn og sendes til den enkelte skole. Skolen foretar en konkret vurdering og fatter enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Elever som allerede har enkeltvedtak på skoleskyss, trenger ikke å søke på nytt, så lenge vilkårene som er satt i vedtaket står ved lag.

Skolene vil forøvrig invitere til dialog med foreldre og oppforde alle elever som har muligheter for det, å gå eller sykle til skolen, da fysisk fostring gjør godt, også til og fra skolen. Kontakte skolene eller Oppvekst for evt spørsmål.