To typer anlegg

Type
Totalkostnad
Ramme
Max
Nærmiljøanlegg
kr. 50.000 – 600.000,-
50%
kr. 300.000,-
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Ikke definert
1/3 + 25%
varierer

 

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg er kun utendørsanlegg. Kostnadsramma må være mellom kr 50.000 - 600.000,-, og det kan søkes om 50 % tilskudd (maksimalt kr 300.000,-).

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:
• hvilket anlegg som skal bygges (må forhåndsgodkjennes)
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• tinglyst bruksavtale med grunneier (20 år)

Spillemidler til idrettsanlegg

Ordinære idrettsanlegg er anlegg ment for organisert idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering, og det kan oppnås inntil 1/3 av totalkostnadene i tilskudd, inntill maksbeløp for den enkelte anleggstypen. Søkere fra Storfjord kommune får i tillegg et Nord-Norge-tillegg på 25 % av tilskuddet

Spillemidlene bidrar til bygging og rehabilitering av anlegg og områder idrett og friluftsliv som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Det kan søkes om tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg, klubbhus eller ulike typer friluftsanlegg, rehabilitering av tilsvarende eldre anlegg og nærmiljøanlegg.

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:

• hvilket anlegg som skal bygges (må forhåndsgodkjennes)
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• tinglyst bruksavtale med grunneier (30 år)

Fem trinn

1
Forhåndsgodkjente planer med behovsvurdering
 
Godkjennes av Driftsetaten eller Kulturkontoret, avhengig av enleggets art. Kirke og -kulturdepartementet godkjenner større anlegg (idrettshaller, elementer i idrettshaller osv.)
Skal inneholde:
§         Behovsvurdering – kort: Hvorfor vil dere bygge anlegget?
§         Situasjonsplan 1/1000 (anlegget tegna inn i området)
§         Tekniske tegninger
§         Enkelt kostnadsoverslag
§         Foreløpig finansieringsplan
§         Anleggets plass i kommunal plan
2
Detaljert kostnadsoverslag
 
Bør dokumenteres med anbud.
3
Finansieringsplan
 
Alt som ikke er spillemidler må dokumenteres, f.eks.:
§         Kommunale tilskudd (utskrift av vedtak)
§         Egenkapital (kontoutskrift)
§         Dugnadsinnsats (erklæring)
4
Drifts- og vedlikeholdsplan
 
Mal kan brukes. Hvem har driftsansvar, hvilke kostnader må påregnes, hvor mye bruk beregnes osv.
5
Grunnboksutskrift
 
Tinglyst skjøte e.l.
§         Nærmiljøanlegg: 20 år
§         Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 30 år

 

Frister, søknadsskjema og kontaktinformasjon

Innlevering av ferdig søknad til kommunen: 1. oktober

Kommunen og idrettsrådet må saksbehandle og sende inn til Troms fylkeskommune innen 15. januar. Svar kan ventes i tidsrommet medio mai – medio juni, etter at fylkene har fått overført rammetilskudd fra departementet.

Søknad leveres på elektroniske skjema, og sendes automatisk til den respektive kommune. Søknadsskjemaet finner du på denne portalen: www.idrettsanlegg.no.

Har du spørsmål knytta til ordninga kan du ta kontakt med Kulturkontoret på tlf. 77 21 28 00.