Barnehagen hadde hentet inn ressurspersoner på språk -og leseopplæring. Logoped Bergljot Heim fra PPT, lærer med videreutdanning i lese-og skriveopplæring Rune Utby Hatteng skole og daglig leder Silja Skjelnes-Mattila fra Storfjord språksenter. Disse holdt innlegg om språk for foreldre og personale. Deretter jobbet alle grupper om barnehagens språksatsing.

Språk og språkutvikling er som nevnt viktigste fokusområde inneværende barnehageår i de kommunale barnehagene. Furuslottet ønsker blant annet å tilrettelegge for at språkopplæringa i barnehagen skal gi best mulig utbytte for barna når de går over i skolen. Barnehagen fokuserer på begrepsforståelse, ordlyder, stavelser og gjenkjenning av bokstaver på et tidlig stadium. Barnehagene ønsker at barn skal være bevisste på språk og øke deres nysgjerrighet for lesing. Barnehagen jobber med bøker og høytlesing, både for å stimulere til økt språkforståelse, samt for at barna skal bli glad i litteratur.

Barnehagene i Storfjord jobber også med andre språk enn norsk i sin språksatsing. Alle språkene som er representert i barnegruppa, synliggjøres i hverdagen. I tillegg har språkene samisk og finsk en sentral rolle. Furuslottet barnehage ønsker å gi barna en best mulig forutsetning for å begynne med språkundervisning i skolen. I den sammenheng har barnehagen fått utarbeidet en flerspråklig frasekalender til bruk i barnehagen og som foreldre også kan benytte seg av hjemme.

Furuslottet barnehage takker både ressurspersonene og deltagende foreldre for oppmøte og gode innspill for det videre språkarbeidet.

silja_150x200.jpg