Familieråd er en arbeidsmetode og et frivillig hjelpetiltak i barnevernet der familie, slekt og nettverk inviteres til å drøfte og planlegge hvordan familien kan bidra til å sikre god nok omsorg for de barna det gjelder, både på kort og lang sikt. Familierådet koordineres av en person utan formell tilknytning til barnevernet. Koordinatoren skal ikke ta stilling til bakgrunnen for barneverntjenestens kontakt med familien, men skal tilrettelegge for familiens felles møte.

 

Koordinatorens oppgaver:

- I samarbeid med barn og foreldre avklare hvem som skal inviteres til familieråd

- Snakke med alle som inviteres og forberede dem til møtet

- Avklare hvem som skal være ordstyrer, sekretær, og barnets støtteperson

- Ta hånd om det praktiske ved gjennomføringen av familierådet (vanligvis i løpet av 4-6 uker)

- Lede første og siste del av selve familierådsmøtet, og formidle familiens plan

- Følge metodikken, og ta del i opplæring og veiledning

- Det kan også være mulighet for å jobbe som familierådskoordinator i nærliggende kommuner

 

Personlige egenskaper:

- Du har gode evner til å samtale med barn og voksne

- Du kan jobbe selvstendig og strukturert

- Du kan være trygg, tydelig og nøytral voksen i møte med familier i utfordrende situasjoner

 

Vi forventer at du:

- takker ja til et par oppdrag i året, timeomfang for ett oppdrag er på ca 20-30 timer

- deltar på veiledning tre ganger i året

 

Du finner mer informasjon på bufdir.no/familierad    

Du kan også se film om temaet på https://www.youtube.com/watch?v=93JBCV0-92Q&list=PL7B268DBDC2CD7D4B (varighet ca 30 min)

 

Det er Bufetat, det statlige barnevernet, som har ansvar for rekruttering og opplæring, men det er kommunen som er oppdragsgiver i den enkelte sak som koordinator leies inn i.

 

Om dette er interessant for deg, ta kontakt med Bufetat ved Kirsten Buck Rustad, rådgiver Familieråd i Region Nord. kirsten.buck.rustad@bufetat.no, tlf 46615596. Du kan også ta kontakt med Storfjord barneverntjeneste for informasjon og videreformidling til Bufetat.