Langvakter vil det gi den enkelte arbeidstaker bedre oversikt og et større handlingsrom for planlegging og utførelse av arbeidsoppgavene på vakten. Brukeren får færre å forholde seg til den enkelte helg og totalt sett. Oppsummert vil slik turnus kunne gi større kontinuitet, reduksjon av ufrivillig deltid  og dermed øke kvalitet i tjenesten.

I 2015 startet hjemmetjenesten opp med langvaktturnus i helger. Erfaringene derfra er utelukkende positiv , med fornøyde ansatte og lavt sykefravær. Turnusen er jevnlig evaluert med fortsatt samme positive tilbakemeldinger.

Fra 01.09.17 blir nå langvakter i helger prøvd ut både på sykehjemmet og i omsorgstjenesten for utviklingshemmende.

Ordningen er frivillig og det forutsettes jevnlig evaluering basert på tilbakemeldinger fra de ansatte og tillitsvalgte samt avviks- og sykefraværsstatistikk.  

Det blir spennende å se hva slags erfaringer som høstes fra disse enhetene.