I kommunestyrets møte 7.september skal det avgjøres om styringsgruppas skisseprosjekt skal danne grunnlag for det videre arbeidet.

Ved positivt vedtak vil neste trinn være å inngå kontrakt for videre detaljplanlegging.

Kostnadsoverslaget baseres på følgende nøkkeltall:

  • Areal                                           2894 m2
  • Kostnad pr m2                            kr 30.000
  • Totalkostnad, estimert                kr 87 mill

Tilskuddssats fra Husbanken til denne type prosjekter er 55%.

 

Bilder trykk her

 

Styringsgruppa beskriver arbeidet og forslaget slik :

 

Nytt sykehjem Skibotn

 

Brukerprosess

Nytt Sykehjem Skibotn skal etableres for å imøtekomme et økt behov for sykehjemsplasser i kommunen, et behov som dagens bygningsmasse ikke kan betjene. Sykehjemmet er planlagt plassert på en tomt tilhørende Storfjord kommune i direkte tilknytning til det gamle sykehjemmet på Skibotn. Det er i prosessen med sykehjemmet vektlagt en utforming som gir flere mindre avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger med store uoversiktlige avdelinger. Dette er i samsvar med de grunnleggende prinsippene i regjeringens plan for omsorgsfeltet 2020. Et sykehjem med flere mindre enheter vil møte det økende behovet for sykehjemsplasser for beboere i ulike aldersgrupper og med ulike behov for korttidsavlastning, rehabilitering, behandling eller omsorg døgnet rundt over lengre tid. Det er et overordnet mål at sykehjemmet skal utgjøre inspirerende og sunne omgivelser for både beboere, ansatte og pårørende.

Arkitekten vurderer den valgte tomten som god, både de landskaplige kvaliteter tatt i betraktning, og beliggenheten med LHL og Aleris som nærmeste naboer. Dette kan på sikt gi positive ringvirkninger, og bidra til et godt fagmiljø for helse og omsorg i Storfjord kommune.

Arbeidet med skisseprosjekt for Nytt Sykehjem Skibotn er ledet av Torbjørn Tuoremaa fra Storfjord kommune. I samarbeid med Sweco Norge AS, Arkitektkontoret Amundsen as, samt brukerrepresentanter fra sykehjemmet, er et omforent romprogram utarbeidet. Romprogrammet har dannet utgangspunkt for arkitektens disponeringer, og det har vært gjennomført 4 brukermøter hvor funksjoner og planløsninger har vært drøftet og bearbeidet.

 

Arkitektens beskrivelse

Sykehjemmet er plassert på en tomt som i dag dels er åpen gressplen og dels tett ung furuskog. For å få plass til sykehjemmet slik det foreslås i dette prosjektet, må det ryddes en del skog og tynnes kraftig i omkringliggende skog. Det nye sykehjemmet foreslås lagt tilbaketrukket fra Gammelveien vis a vis LHL-senteret og i direkte nærhet til Aleris. En tilbaketrukket beliggenhet gir mulighet for en oversiktlig ankomstsituasjon, gode forhold for varelevering samt demping av trafikkstøy fra Gammelveien.

Nytt Sykehjem Skibotn foreslås organisert i 3 boligfløyer med en forbindelsesgang som knytter sammen inngang, fellesfunksjoner, kontorer, varelevering og lager. Boligfløyene vil dermed beskyttes for innsyn og støy fra vegen, og funksjoner som krever tilgang med kjøretøy får god og oversiktlig adkomst. Adkomst til Nytt Sykehjem Skibotn skjer hovedsakelig med bil. Kjøreretning foran sykehjemmet planlegges med adkomst fra syd, hvor parkering for ansatte og pårørende planlegges i en åpen rydning i skogen.  Det er også plass til korttidsparkering (av og på) foran inngangen. Inngangspartiet vil få et overbygg som gjør at det er en romslig utendørs sone under tak, både for opphold ute og som god og tørr adkomst for beboere og besøkende. Varemottak er plassert i en egen gård mellom de to nordligste fløyene, varemottak er dermed skjermet fra inngang for beboere og besøkende, på denne måten ivaretas sikkerhet rundt manøvrering av store biler på en enkel måte, og det blir et tydelig og naturlig skille mellom funksjonene.

I tilknytning til hovedinngangen er det lagt en stue som besøkende kan benytte fritt, her kan pårørende ta med beboere ut fra avdelingen, stuen er plassert tilbaketrukket i forhold til forbindelsesgangen i sykehjemmet men samtidig i nær tilknytning til inngangen for å være disponibel for et størst mulig antall brukere. Stuen vil kunne bli et treffsted for beboere, pårørende, ansatte og andre gjester som vil møtes over en kopp kaffe.

De to nordligste fløyene er avdelinger med 8 beboelsesrom hver, tilrettelagt for personer med demens eller annen kognitiv svikt. Avdelingene er organisert med beboelsesrom mot nord og syd, og fellesfunksjoner plassert inn mot et felles gårdsrom hvor det foreslås etablert sansehage med grillplass og annen ”innredning” samt beplantning. Planløsningene i de to skjermede avdelingene er like. Hovedgrepet består av en vandregang som går rundt fellesfunksjonene i avdelingen. Vandregangen er spesielt gunstig i en skjermet avdeling hvor beboerne har kognitiv svikt, korridoren skal innby til å gå mye og være i bevegelse, og dermed bidra til økt trivsel for beboerne. Korridoren passerer de enkelte beboerrommene, samt fellesarealene som kjøkken og stue, med utsikt til sansehagen. Det er lagt spesielt vekt på å etablere et oversiktig romlig miljø som gir følelse av frihet for den enkelte beboer. Det er direkte adkomst til sansehagen fra stuene i begge de tilrettelagte fløyene, og videre adkomst til skog og sjø er mulig med kort vei og flatt terreng.

Beboerrommene i sykehjemmet er alle utformet på samme måte, med en forgang hvor det er plassert en romslig skyvedørsgarderobe, samt adkomst til bad for den enkelte beboer. Det foreslås benyttet skyvedør mellom forgang og bad, dette er plassbesparende. Ved å plassere dør til bad i forgangen frigjøres noe areal i beboelsesrommet, og man får et tilnærmet fullverdig soverom og en stuedel som oppfattes som adskilte arealer gjennom etableringen av et karnapp hvor man kan innrede med en sittegruppe eller andre private møbler. Hvert beboelsesrom er på 21,5 kvm + 6,3 kvm bad.

Den sydligste avdelingen er tilpasset somatiske plasser, her etableres 13 beboerrom, hvorav 2 smitterom. Avdelingen kan deles i 2 hvor 5 og 8 plasser kan skilles ut i adskilte enheter ved behov. Også fra denne avdelingen er det direkte adkomst til sydvendt hage fra stuen.

Det legges opp til utstrakt bruk av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet på Skibotn. Riktig bruk av velferdsteknologi skal åpne for at beboerne kan mestre dagliglivet bedre, samt frigjøre og bidra til at personell blir brukt på rett sted til rett tid. Velferdsteknologi utvikles i høy hastighet, for Nytt Sykehjem Skibotn handler det om å etablere en plattform hvor teknologiske hjelpemidler kan installeres ved bygging av sykehjemmet og utvikles videre i tråd med utviklingen på feltet for velferdsteknologi. Det er et krav om integrering av velferdsteknologi i omsorgstjenesten innen 2020.

Det legges opp til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer i kommunen. Dette tilbudet gis i eget lokale lett tilgjengelig fra sykehjemmets hovedinngang. Dagtilbudet er lovpålagt fra 2020, og vil utgjøre et meningsfylt aktivitetstilbud til hjemmeboende og bidra til avlastning av så vel pårørende som den enkelte bruker.

 

Byggemetode og kostnader

Det er lagt opp til en enkel bygningskropp i én etasje. Sykehjemmet planlegges med gulv på grunn hvor varmerør for gulvvarme støpes inn i gulvet i beboerarealene. Dette bidrar til forenkling av renhold og sikrere omgivelser for beboere. Det legges opp til yttervegger med trestendere, 20 + 5 cm isolasjon i samtlige yttervegger, og 35 cm isolasjon i tak. Takkonstruksjon utføres med takstoler bortsett fra i stuer hvor skråtak utføres som bjelkelag. Flate tak i forbindelsesganger utføres som søyle-drager konstruksjoner, fortrinnsvis i limtre. Nytt Sykehjem Skibotn har en enkel oppbygging som gjør det mulig å oppføre bygget som elementbygg, en slik byggemetode kan være kostnadsbesparende, uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Fasader foreslås kledd med tre, som varieres med ulike dimensjoner og utførelse for å gi et spill i fasaden som ”kler” byggets form. Tak foreslås kledd med lakkerte stålplater, i samme farge som trekledning. Ulike materialer i samme farge bidrar til å  gi bygget en særegen karakter, identitet og gjenkjennelighet. Enkle og kjente bygningsmessige løsninger skal bidra til et godt bygg samtidig med at original formgivning og bruk av materialer gir at sykehjemmet en egenart.

Det er utarbeidet et overordnet kostnadsoverslag som beregnes per kvadratmeter brutto areal. Kostnadsberegningen tilsier en kostnad for prosjektet på kr 30 000,- pr kvm. Kostnaden skal dekke samtlige utgifter til prosjektet fra og med forprosjekt basert på det foreliggende skisseprosjektet og frem til ferdig bygg. Kostnadene inkluderer alle utgifter til prosjektet, slik at det ikke skal være noen utgifter utover de oppgitte kostnadene. Dette gjelder også opparbeiding av sansehager, adkomstveg og parkering.