Skilt Brennaveien

Hvordan tildeles nummer

Tildelinga av adressenummer er gjort i henhold Statens Kartverk sin Adresseveileder, som bygger på matrikkelforskriften. I Storfjord benyttes kantprinsippet eller avstandsprinsippet, avhengig av om veien befinner seg i et regulert felt eller ikke.

Kantprinsippet
Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og åpne portrom, og sett fra startpunktet av vegen med oddetall på høyre side og partall på venstre side som hovedregel, jf. matrikkelforskriften § 52 første ledd. Nummereringen langs sidene i vegen bør gå mest mulig parallelt. For å få dette til, kan det være nødvendig å lage sprang i numrene. En bør reservere nummer der det er påregnelig med fremtidig utbygging eller omregulering.

Avstandsprinsippet
I spredtbygde strøk kan tildeling av adressenummer skje i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir således adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44. Der sidegrener inngår i en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidegrenen tar av.

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en får parallell nummerering. Dette kan være til nytte for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, forutsatt de er kjent med at dette prinsippet er benyttet.

Uttale- og klagerett

Etter matrikkelloven § 21 har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt.

Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22, og klageinstans er fylkesmannen. Klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold. Det presiseres at en slik klage må gjelde selve adressetildelingen, og ikke valg av navn eller skrivemåte av navn.

Frist for uttalelse og/eller klage er satt til 3 uker etter at informasjonsbrev er mottatt.

Ikrafttredelse

Dersom Storfjord kommune ikke mottar innvendinger innen fastsatt tid vil disse adressene bli gjort gjeldende fra samme dato.

Ansvarlig for skilting

Storfjord kommune er ansvarlig for å skilte med veiens navn.

Eier er selv ansvarlig for skilting av adresseobjekter. Riktig adressenummerskilt og plassering er svært viktig for utrykningskjøretøy, taxi og andre som skal finne fram. Feil eller mangler ved husnummerskilt kan føre til forsinka utrykning, eller i verste fall utrykning til feil adresse.

Storfjord kommune gir disse anbefalingene for valg og oppsetting av skilt:

  • Skiltene må være godt synlige for trafikanter og bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør.
  • Skiltet bør stå på venstre side av port, inngangsdør o.l.
  • En må unngå å sette opp skilt på porter, dører e.l. som ikke er synlige når de er åpne.
  • Det anbefales skilt med svart skrift på hvit reflekterende bakgrunn, teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm, bredden varierer med antall siffer (150, 220, 280 mm).

Det anbefales også å merke postkassa med den nye adressen. Adressaten er selv ansvarlig for å underrette Posten og andre instanser om ny adresse.

Frist for å sette opp skilt framgår av det informasjonsbrevet som sendes ut til eierne i den enkelte vei.

Spørsmål

Brev om adressetildeling sendes ut fortløpende, etterhvert som den enkelte vei er ferdig behandlet. Dette betyr at ikke alle husstander i Storfjord får informasjonsbrev samtidig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Birger Larsen på e-post birger.larsen@storfjord.kommune.no eller tlf. 77 21 28 19.