Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).

Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelingen er ment å være et kontanttilskudd for transportkostnader til fritidsreiser og ikke for bruk på reiser til lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.


Søknad om godkjenning som TT-bruker
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transporttjenesten. Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

  • Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning må være sendt kommunen to måneder før tildeling av kort.
  • Søknadsfristen for innsending til kommunen er 01. mai 2018
  • Søknadsskjema fås ved henvendelse til Storfjord kommune, tlf 772 12 800.


Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere som har vært godkjent i mer en 2 år må sende inn ny søknad og legeerklæring. Brukere med varig godkjenning trenger ikke søke på nytt etter 2 år. Kommunene har ansvaret for å informere brukere som må søke på nytt ved tildelingens utløp. Dersom grunnlaget for brukergodkjenning bortfaller, må brukeren selv informere kommunen om dette.

Kommunen kan ha maksimalt 3 % av innbyggertallet i kommunen som TT-brukere. Dersom kommunen når denne grensen, kan søkere bli satt på venteliste.


Klage på avslått søknad
Kommunene godkjenner brukere av transporttjenesten, og klage på vedtak skal sendes til den kommunen som har behandlet søknaden.


Mer informasjon

  • Har du spørsmål om brukergodkjenning, tar du kontakt med Anne-Lena Dreyer tlf. 982 89 142.
  • Har du spørsmål om regelverk eller kriterier, tar du kontakt med Fylkeskommunen på tlf. 777 88 050.

 

Hvordan bruker jeg TT- kortet?
TT-kortet er et betalingskort med magnetstripe. Kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren. Reiseretten er den 2-årsperioden du har fått tildelt kort for. Det samme kortet beholdes i hele perioden.
Ved hvert årsskifte nullstilles kortet og fylles med nytt tildelt beløp. Manglende eller lite bruk av TT-kortet, medfører ikke at du får tildelt lavere sum.

Vær oppmerksom på at kortet vil bli sperret dersom det blir tomt. Det vil automatisk åpnes igjen ved neste tildeling. Kortet gjelder ikke dersom reiseretten er utløpt. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten i forkant slik at det gis mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere.

Egenandelen ved reiser er 10 % av prisen, eller minimum 20 kroner.


Hva er saldoen på TT-kortet?
Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter:
• Ring Rogaland Taxi, tlf. 51 90 90 01
• Via internettadresse: www.rtt.no/tt. Tast inn brukernummer i det åpne feltet.
• Sende tekstmelding (SMS) med brukernummer til 40 46 60 00. Her får man svar hele døgnet.


Mistet TT- kortet?
• Ta omgående kontakt med kortleverandør for sperring av kort.
• Ring Rogaland Taxi, tlf.: 51 90 90 01
For å få nytt kort blir du belastet kr. 39,- som trekkes fra ditt TT-kort.