Utsatt eller framskutt skolestart 2016/2017
 
Fristen for å søke om utsatt eller framskutt skolestart for neste skoleår er satt til 20. januar.

Hjemmel: Opplæringsloven § 2.1

1.Framskutt skolestart:

Dersom foreldrene søker om dette eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vedta at barnet skal begynne på skolen ett år før, dersom barnet innen 1. april har fylt 5 år.

Vedtaket er et enkeltvedtak med klagerett, der Fylkesmannen er endelig klageinstans

 

2.Utsatt skolestart

Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette.

 

Prosedyre for søknad:
Foreldre
må sende begrunnet søknad til Storfjord kommune