Hjemmel: Opplæringsloven § 2.1

Framskutt skolestart:
Dersom foreldrene søker om dette eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vedta at barnet skal begynne på skolen ett år før, dersom barnet innen 1. april har fylt 5 år.

Vedtaket er et enkeltvedtak med klagerett, der Fylkesmannen er endelig klageinstans

Utsatt skolestart
Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette.

Prosedyre for søknad om utsatt skolestart:
 -barna oppdages/vurderes

  • av foresatte
  • av barnehagen
  • av helsestasjonen

Foreldre må sende begrunnet søknad til Storfjord kommune 9046 Oteren