Beskrivelse av prosjektet:
Storfjord kommune har mangel på kommunale boligtomter i indre del av kommunen. Plan- og driftsstyret har vedtatt at kommunen skal igangsette detaljregulering for å utvide eksisterende boligfelt på Oldersletta. Flere eksisterende boligtomter vil inngå i planen.

Hovedformålet i planen er tilrettelegging for salg av tomter til boligbebyggelse. Det tenkes avsatt enkelte områder til offentlig tjenesteyting i deler av feltet, dette i form av kommunale boliger for ulike brukergrupper. En del av området må vurderes for campingformål i tilknytning Hatteng Camping.

Avgrensingen av planen er gitt av høyspentlinje i vest, samt tilstøtende reguleringsplan for «Hatteng Nedre (industriområdet) 19391990002, Kitdalselva i sør, reguleringsplan Brenna-Kitdalselva 19391980003 og reguleringsplan for området ved rådhuset 19392010003 i øst, og eiendomsgrenser mot næringsvirksomhet(er) i nord. Plangrensa overlapper delvis de to sistnevnte reguleringsplanene.

Planområdet dekker totalt rett i underkant av 145 mål inkludert allerede bebygde områder. Ikke utnyttede områder tilsvarer ca. 80 mål. Kommunen ser for seg tilrettelegging for ca. 25-30 nye tomter i planen. På grunn av hensynssone mot Kitdalselva og høyspent i vest vil noe av arealet ikke være utbyggbart. Luftspenn med høyspent med retning øst-vest i planområdet vil måtte legges som jordkabel for å få best mulig utnyttelse av arealet.

Eiendommen 52/27 er privat eiendom innenfor plangrensa, på denne ser kommunen for seg en mulig fortetting av boligtomter. Det er tidligere fradelt boligtomter inne på eiendommen. Hjemmelshaver vil bli invitert til møte rundt dette av kommunen for et mulig samarbeid.

Boligfeltet vil kreve utbygging av ny vanntiknytning til høydebassenget i Åsen. Dette må sees på i en helhet på Hatteng der kommunen kjenner til problematikk for vanntilførselen og tilgang på slukkevann. Nytt avløpsledningsnett må anlegges fra Hatteng camping, gjennom tenkte boligområdet og Hatteng industriområde. Løsning for dette må utredes i reguleringsprosessen.

Adkomstveg til eksisterende boligfelt tenkes brukt til utvidelsen. Det skal også vurderes tilknytning via veg ved campingplassen på kommunal grunn.

Informasjonssømte om planen holdes i kommunestyresalen på Storfjord rådhus den 24.04.2017 klokken 1800. Alle berørte og interesserte er velkomne.

Aktuelt regelverk:
Plan og bygningsloven §§ 12-8, 12-3
Det er ikke stilt krav til konsekvensutredning til planen, da områdebruken er avklart i kommuneplanens arealdel vedtatt sommeren 2016. Planen vil erstatte deler av tilstøtende reguleringsplaner.

Foreløpig saksgang:

Varsel om oppstart

28.03.17 – 07.05.17 (innrykk lokalavis 31.03.17)

Folkemøte

24.04.17

1.gangs høring og offentlig ettersyn

Juni-aug 2017

2.gangs høring og offentlig ettersyn

Sept-okt 2017

Sluttbehandling/egengodkjenning

13.12.2017

Flere folkemøter vil holdes dersom dette ansees nødvendig i planprosessen. Medvirkning av lokale parter skjer gjennom varsel om oppstart, folkemøte, og høringsrunder. Dersom nødvendig vil kommunen holde særmøter med de parter som ønsker dette.

Merknader til varsel om oppstart sendes per e-post til: post@storfjord.kommune.no eller per post til:
Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Forsendelsen merkes «2017/37 Merknad til varsel om oppstart: Oldersletta boligfelt», frist for tilbakemelding settes til 07.05.2017.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Storfjord kommune v/Planlegger Joakim Stensrud Nilsen på telefon 77 21 28 29 eller epost joakim.nilsen@storfjord.kommune.no