I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen oppstart avreguleringsplan for E8 riksgrensa til Halsebakkan i Storfjord kommune. Dagens veg er smalog store deler av strekningen har ugunstig kurvatur som gjør det vanskelig for tung transport, spesielt om vinteren. Tiltakene for planområdet vil være forsterkning og utvidelse til 8,5 m vegbredde. På enkelte parti vil vegen bli lagt noe om med slakere kurvatur. Lengden på strekningen er 19,6 km.

Her kan du laste ned varselbrevet