Opprinnelig planområde og utvidelsesområde er vist med strek og skravur på kartutsnitt. For kart trykk på her 

Utvidelsen skjer som følge av at utvidelsesområdet er blitt tilgjengelig for forslagsstiller, som ønsker å bruke området som for resten av planområdet til campingplass, parkeringsplass, fritidsboliger og friluftsområde.

Det vil i tillegg tilrettelegges for gang- og sykkelvei/adkomstvei langs E6.

Utvidelsesområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

 

Planutvidelsen varsles til regionale høringsinstanser og offentlige organisasjoner som anses berørt.

Innspill sendes snarest til Anne Henriksen, AR-Ing AS, Postboks 112, 9189 Skjervøy.

Frist for tilbakemelding 31. oktober 2018.

Det er satt så kort frist fordi planen ønskes tatt opp til politisk behandling før årsskiftet, og vi regner med at de innspill og utredninger som foreligger i all hovedsak vil være dekkende også for utvidelsesområdet.