Hvem kan motta hjelp fra hjemmetjenesten?
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, og tildeles etter vurdering og behov til de som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjelpen blir tildelt den enkelte etter søknad og etter en faglig vurdering. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med bruker ved hjemmebesøk, og etterfølges av et skriftlig administrativt vedtak. Tjenestetilbudet vurderes fortløpende.

Kontakt:
Telefonnummer til kontoret 77 21 29 89
Mobilnummer Skibotn 982 89 152
Mobilnummer Indre Storfjord 400 28 860
Mobilnummer vestre Storfjord 982 89 153
Hjelpemiddelkontakt 40440720                                                                                                                                                                        Demenssykepleier 40028835                                                                                                                                                                                  Kreftsykepleier 404 40 750

Hjemmesykepleie

·         Nødvendig hjelp til personlig hygiene
·         Hjelp til sårbehandling for de som ikke kan komme seg til egen lege
·         Medisinadministrering
·         Hjelp til å smøre mat/varme ferdiglaget middag
·         Henvisning/samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten
·         Henvisning til tannhelsetjeneste for brukere innskrevet i hjemmesykepleien mer en 3 mnd. Denne tjenesten er gratis

Hjemmehjelp

Hjelpen omfatter rengjøring av stue, kjøkken, bad, brukers soverom og gang. I de aktuelle rom foretas rengjøring av toalett, badekar/dusj, støvtørking, støvsuging, gulvvask og sengeskift, vindusvask og gardinskift etter individuell avtale.

Matombringing

Matombringing x 3 i uken ytes til hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede sin egen mat

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en del av det totale tjenestetilbudet, og skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Omsorgslønn

Omsorgslønn gis til omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid/ merarbeid og der foreldres/ pårørendes omsorg anses som best og nødvendig.

Fritidskontakt

Fritidskontakttjenesten gis for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Hjelpemidler

Hjelpemiddelkontakt har ansvaret for administrering og organisering av hjelpemidler til hjemmeboende. Hjelpemidlene skal bidra til at funksjonshemmede får løst sine praktiske problemer ved hjelp av tekniske hjelpemidler og/eller ergonomiske tiltak.

Hva koster tjenesten?

Det er egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp og vaktmestertjeneste), trygghetsalarm og matombringing. Egenbetalingen fastsettes av kommunestyret årlig. Ta kontakt med tjenesten dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Demensomsorg

Vi tilbyr veiledning, hjelp og støtte til personer med demenssykdommer og deres pårørende. Du kan også ta kontakt dersom det er spørsmål/mistanke om demens. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.