Listen leveres til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00. På dette tidspunkt må listen være ankommet kommunen.

Nytt til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er at valgdirektoratet har åpnet for at listeforslag kan leveres elektronisk via Listeforslag (valg.no). Det er valgfritt om man ønsker å benytte den elektroniske løsningen, eller sende inn listeforslag på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger det samme regelverket og skal fungere på tilsvarende måte som papirløsningen.

Kort om krav til listeforslaget for kommunestyrevalget 2023

 • Listen skal inneholde minimum 7, maksimalt 23 kandidater (like mange kandidater som det skal velges representanter, med et tillegg på inntil 6 andre kandidatnavn) jf. valgloven § 6-2 (2).
 • Stemmetillegg (forhåndsprioritering) kan gis til inntil 4 kandidater jf. valgloven § 6-2 (3). Kandidatene skal stå først på listen og med uthevet skrift.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling jf. § 6-3 (1), må det samles inn tilstrekkelig antall underskrifter jf. § 6-3 (2) bokstav b. (Reglene om forenklet behandling gjelder registrerte partier, som ved forrige kommunestyrevalg fikk minst 500 stemmer i et valgdistrikt, eller 5000 stemmer i hele landet).
  • Antall underskrifter skal tilsvare 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. I Storfjord var det 1495 stemmeberettigede i 2019, det tilsier krav om 30 underskrifter.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • Underskriftene må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor to-sidig utskrift hvis du skriver ut listeforslag på papir.

 

Listeforslaget må inneholde

 • Navn på partiet. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn.
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder (Kommunestyrevalget 2023 i Storfjord kommune)
 • Kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. (Kandidatens registrerte etternavn må benyttes, selv om vedkommende ikke er kjent under dette navnet. Det kjente navnet kan tilføyes i parentes.)
  • Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidater på listen, påføres også opplysning om stilling og bosted. Dersom dette er nødvendig for en av kandidatene, skal opplysningene påføres for alle kandidatene.
 • Tillitsvalgt og vararepresentant

 

Vedlegg til listeforslaget

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • En oversikt over fødselsdato og bosted til de som har underskrevet på listeforslaget
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det vedlegges en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Valgdirektoratet har utarbeidet mal for listeforslag på papir.
Mal og veiledning for utfylling kan lastes ned her:
Listeforslag på papir - Valgdirektoratet

Ved endringer på listeforslaget før fristens utløp, vil det være det sist innkomne listeforslaget innen fristen 31.03 kl. 12 som er gjeldende.

 

Innsending av listeforslaget

Elektronisk: Listeforslag (valg.no)

På papir:
Listeforslag på papir sendes eller leveres til

Storfjord kommune, v/Valgstyret, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

For effektiv kommunikasjon i den videre saksbehandlingen ber vi om at epost- og telefonnummer til underskriverne på listeforslaget vedlegges.

 

Ved spørsmål

Ta kontakt med kommunens valgansvarlige:

Klara Steinnes, tlf. 77 21 28 13, e-post klara.steinnes@storfjord.kommune.no 

Rita Molberg, tlf. 77 21 28 14, e-post rita.molberg@storfjord.kommune.no