MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Kommunestyret

 

Møtested:

Lyngskroa

 

 

Møtedato:

05.04.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 16.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Tove E Dreyer, Kjell Molberg, Bente Pedersen, Idar Mikkelsen, Jan Kåre Pedersen, Inger Heiskel, Anne Wiik Hansen, Henry Larsen, Sigmund Seppola, Lill K Berntsen

 

Forfall:

Hanne Braathen, Odd Geir Fagerli, Per Aronsen, Wiggo Hansen, Willy Ørnebakk, Øistein Nilsen, Arvid Lilleng

Varamedlemmer:

Rune Aabrekk, Leif Skogly, Tor Erik Skoglund, Karin Fosshaug, Halvor Karlsen

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, kontorsjef Trond Roger Larsen, oppvekst- og kultursjef May Tove Lilleng, plan- og utviklingssjef Steinar Engstad, helse- og sosialsjef Anne Dalheim, sekretær Wenche Haug Andersen

Fra Eldrerådet: Hugo Westby

Fra Ungdomsrådet: Rannveig Braathen og Simon Barman-Jenssen

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

14 – 23/06

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

Fra kl 0900 – 1230 Folkevalgtdag om skoleutvikling. Her møtte Asbjørn Ryeng, Hatteng skole og Terje Malin, Skibotn skole

 

Jan- Kåre Pedersen ble valgt til settevaraordfører

 

Sak 23/06 blir tatt opp som ekstrasak.

Sak 21/06 ble tatt opp etter referatsaker

Representantene hadde anledning til å stille spørsmål til administrasjonen.

 

Oteren, 05.04.2006

 

 

 

 

Tor Erik Skoglund

 

Anne Wiik Hansen

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0014/06       06/00378                                                                                                         

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 5. APRIL 2006                        

 

0015/06       06/00379                                                                                                         

ØKONOMIRAPPORT                                                                                 

 

0016/06       06/00350                                                                                                         

UTREDNING AV INNFØRING AV FLERSPRÅKLIGHET OG SAMELOVENS  SPRÅKREGLER I STORFJORD                                                               

 

0017/06       06/00189                                                                                                         

RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLENE 2006-2007           

 

0018/06       06/00290                                                                                                         

REVISJON AV BARNEHAGEVEDTEKTER                                            

 

0019/06       06/00248                                                                                                         

REVISJON AV VEDTEKTER SFO                                                            

 

0020/06       04/01081                                                                                                         

VOKSENOPPLÆRINGSPLAN                                                                   

 

0021/06       06/00252                                                                                                         

SPILLEAUTOMATER                                                                                 

 

0022/06       06/00377                                                                                                         

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV  NORD IKS      

 

0023/06       06/00175                                                                                                         

DELEGASJON I ENKELTSAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  


 

0014/06

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 5. APRIL 2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Sakene ble referert.

 

 

BEHANDLING:

Sakene ble referert.

 

VEDTAK:

Sakene ble referert.

 

 

0015/06

ØKONOMIRAPPORT

 

 

BEHANDLING:

Rådmannen og plan- og utviklingssjefen orienterte.

 

Økonomirapporten tas til orientering.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Økonomirapporten tas til orientering.

 

 

 

0016/06

UTREDNING AV INNFØRING AV FLERSPRÅKLIGHET OG SAMELOVENS

SPRÅKREGLER I STORFJORD

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Det igangsettes et arbeid med å utrede innføring av formell flerspråklighet i Storfjord

kommune, samisk og finsk i tillegg til norsk.

     2:    Mandat for arbeidet fremgår av rådmannens innstilling.

     3:    Som styringsgruppe utpekes:

     4:    Styringsgruppa gis ansvaret for å gjennomføre hele utredningsarbeidet.

            Det kan avtales underveis - møter med kommunestyret.

 

 

 

BEHANDLING:

Oppnevning av styringsgruppe

 

Forslag fra AP v/Inger Heiskel:

Willy Ørnebakk

 

Forslag fra Samarbeidsgruppa v/Tove E Dreyer:

Hanne Braathen og Anne Dalheim

 

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Sigmund Seppola:

Formannskapet forespør/utpeker to representanter til komiteen

 

Forslag fra KrF v/Idar Mikkelsen:

5: Utredningen vedrørende samisk/finsk språklov bør også ta hensyn til de lokale forhold, og at befolkningen blir med i arbeidet (folkemøter)

6: Av spesiell interesse er å beholde de opprinnelige samiske/finske/kvenske stedsnavn – som i vesentlig grad avviker fra ny og moderne rettskriving.

7: Da Storfjords gamle befolkning bestod i vesentlig omfang også er kvener, bør de kvenske/samiske stedsnavn beholdes.

8: Tas eventuelt sikte på gjennomføring etter kommunevalget.

 

Tilleggsforslag fra FrP v/Jan Kåre Pedersen:

Storfjord Fremskrittsparti leser av rådmannens innstilling at det skal settes ned en styringsgruppe med mandat for å utrede innføring  av formell flerspråklighet i Storfjord kommune.

Det er vel og bra å sette ned en styringsgruppe, men om denne gruppa er representativ for folk flest i kommunen er ikke Storfjord FrP overbevist om.

 

Derfor fremmer Storfjord Fremskrittsparti et tilleggsforslag som får punkt 5 i rådmannens innstilling om at det er innbyggerne i Storfjord som skal avgjøre flerspråklighet ved folkeavstemming, for eksempel ved neste kommunevalg i 2007.

 

På denne bakgrunn fremmer Storfjord Fremskrittsparti følgende tilleggsforslag til vedtak:

 1. Innføring av flerspråklighet i Storfjord kommune avgjøres ved folkeavstemming og får punkt 9

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag fra AP v/Inger Heiskel enstemmig vedatt

Forslag fra Samarbeidsgruppa v/Tove E Dreyer enstemmig vedtatt

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Sigmund Seppola enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra FrP v/Jan Kåre Pedersen vedtatt med 10 mot 5 stemmer

 

 

 

VEDTAK:

     1:    Det igangsettes et arbeid med å utrede innføring av formell flerspråklighet i Storfjord

kommune, samisk og finsk i tillegg til norsk.

     2:    Mandat for arbeidet fremgår av rådmannens innstilling.

     3:    Som styringsgruppe utpekes: Willy Ørnebakk, Hanne Braathen, Anne Dalheim.

            I tillegg utpekes to representanter av formannskapet.

     4:    Styringsgruppa gis ansvaret for å gjennomføre hele utredningsarbeidet.

            Det kan avtales underveis - møter med kommunestyret.

     5:  Utredningen vedrørende samisk/finsk språklov bør også ta hensyn til de lokale forhold,               og at befolkningen blir med i arbeidet (folkemøter)

     6:   Av spesiell interesse er å beholde de opprinnelige samiske/finske/kvenske stedsnavn –   som i vesentlig grad avviker fra ny og moderne rettskriving.

     7:    Da Storfjords gamle befolkning bestod i vesentlig omfang også er kvener, bør de   kvenske/samiske stedsnavn beholdes.

     8:    Tas eventuelt sikte på gjennomføring etter kommunevalget.

     9:     Innføring av flerspråklighet i Storfjord kommune avgjøres ved folkeavstemming.

 

 

 

 

0017/06

RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLENE 2006-2007

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Rammetimetallet for skolene godkjennes i hht forslag til fordeling.
 2. Hver av skolene ved rektor holder igjen et visst antall rammetimer som en ”buffer” i den hensikt å oppnå budsjettbalanse for året 2006. Antallet timer som settes av, avtales med Oppvekstsjefen og vurderes ved oppstart i august.
 3. Rektor ved den enkelte skole disponerer tildelt rammetimetall i samråd med øvrige ansatte slik at ressursene til enhver tid er tilpasset vekslende behov i løpet av skoleåret. Særlige behov som oppstår i løpet av et skoleår skal behandles slik: Rektor omdisponerer eksisterende ramme. Dersom dette ikke er mulig, forberedes sak til SOK ev. k-styre om det spesielle som er oppstått.
 4. I forbindelse med budsjett 2007 legges stillingshjemler til grunn for tildeling av lønnsmidler.

Til grunn for stillingshjemlene legges skolenes innsendte behov for ressurser.

 

 

BEHANDLING:

Tilleggsforslag til pkt 1 fra Oppvekst- og kultursjefen:

Elvevoll skole 77 timer, Hatteng skole 412 timer og Skibotn skole 260 timer.

 

Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

 1. Rammetimetallet for skolene godkjennes i hht forslag til fordeling.

            Elvevoll skole 77 timer, Hatteng skole 412 timer og Skibotn skole 260 timer.

 1. Hver av skolene ved rektor holder igjen et visst antall rammetimer som en ”buffer” i den hensikt å oppnå budsjettbalanse for året 2006. Antallet timer som settes av, avtales med Oppvekstsjefen og vurderes ved oppstart i august.
 2. Rektor ved den enkelte skole disponerer tildelt rammetimetall i samråd med øvrige ansatte slik at ressursene til enhver tid er tilpasset vekslende behov i løpet av skoleåret. Særlige behov som oppstår i løpet av et skoleår skal behandles slik: Rektor omdisponerer eksisterende ramme. Dersom dette ikke er mulig, forberedes sak til SOK ev. k-styre om det spesielle som er oppstått.
 3. I forbindelse med budsjett 2007 legges stillingshjemler til grunn for tildeling av lønnsmidler.

Til grunn for stillingshjemlene legges skolenes innsendte behov for ressurser.

 

 

 

0018/06

REVISJON AV BARNEHAGEVEDTEKTER

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Se vedlegg  innstilling til vedtak:

”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune”

 

 

 

BEHANDLING:

Forslag fra AP v/Inger Heiskel:

Åpningstida § 8 utsettes til neste møte i kommunestyret

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

VEDTAK:

Vedlagte ”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune” enstemmig vedtatt med følgende endringer:

 

Tilføyelser til §4.3: Minimum 40% plass i barnehagene

 

Åpningstida § 8 utsettes til neste møte i kommunestyret

 

 

 

0019/06

REVISJON AV VEDTEKTER SFO

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Endringsforslag er skrevet inn med kursiv.

 

1                    LOV OM OPPLÆRING

I Lov om Opplæring, § 13-7, er alle kommunene pålagt å etablere skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1. - 4. klasse. Målsettinga for SFO er fastlagt i samme §.

Storfjord kommune har etablert SFO i henhold til dette.

 

2                    STYRINGSVERK

Skolefritidsordningene ved skolene i Storfjord eies av Storfjord kommune og drives etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lov og forskrift, samt de retningslinjer som vedtas av kommunestyret.

 

Kommunestyret fastsetter vedtekter, betalingssatser og bemanningsnorm for SFO. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur er ansvarlig godkjennings- og styringsorgan. SFO er administrativt underlagt oppvekst- og kultursjefen.

 

3                    BEMANNING

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

 

Hver SFO har en daglig leder som inngår i bemanningsnormen.

Norm for administrasjonstid til daglig leder er fastsatt i HU-sak 132.98.

 

Daglig leder skal, i tillegg å arbeide med barna

-         lede det daglige arbeidet i SFO

-         utarbeide årsplan for ordninga sammen med rektor

-         samarbeide med de foresatte og det øvrige personalet ved skolen

 

Bemanningsnormen er 12 barn pr voksen. Fra 13 til og med 15 barn økes bemanningen med inntil 10 timer pr uke. Fra og med 16 barn økes bemanningen med inntil en voksen ekstra.

 

4                    AREAL

Kommunens veiledende norm for netto samlet innedørs leke- og oppholdsareale ved heldagstilbud for 6-åringene er vedtatt 4 kvm pr barn.

Det legges vekt på at uteområdet og dets utforming for et godt leke- og læringsmiljø.

 

5                    ÅRSPLAN

Årsplanene skal være i tråd med L97 og lokale retningslinjer og være en integrert del av planprosessen i skolen.

 

6                    ÅPNINGSTIDER

SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier i skoleåret.

Hvis det er få barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, skal det samarbeides med barnehagen i kretsen. Det taes forbehold om at barnehagene har ledig kapasitet.

 

7                    KORTTIDSTILBUD

Korttidstilbud gis til foreldre som ikke har fast plass til barn i SFO under forutsetning av at SFO har ledig kapasitet. Korttidstilbud vil si at barnet kan få et kortsiktig leke- og omsorgstilbud fra halv dag inntil en uke om gangen dersom foreldrene/foresatte er berørt av eksempelvis sykdom, eksamen, heimevernsøvelse, sesongbetont arbeidspress og lignende.

 

Søknad om korttidstilbud rettes til rektor, som tar den endelige avgjørelse i hvert enkelt tilfelle.

 

Generell opplysning om korttidstilbud i SFO gis av oppvekst- og kultursjefen via kommunens informasjonsavis ved oppstart av nytt skoleår.

 

Korttidstilbud kan i spesielle tilfeller gjelde elever i høyere klasser en 4. når det er ledig kapasitet. Rektor og daglig leder avgjør i hvert enkelt tilfelle.

 

8                    FORELDREKONTAKT

Daglig leder i SFO deltar i førskoleopplegget i løpet av vårhalvåret for å informere foreldrene om SFO og bli kjent med barn og foreldre.

 

Daglig leder i SFO deltar i foreldremøter i skolen sammen med klasselærerne etter behov og avtale.

 

Foreldresamtaler i SFO gjennomføres etter behov.

 

9                    UTLYSNING OG OPPTAK

Skolen lyser ut plasser i SFO for sin krets via kommunens informasjonsavis og oppslag. Skolen sender ut søknadsskjema sammen med informasjonsark om SFO-tilbudet ved skolen til alle foreldre med barn i småskolen. Frist for å søke er Opptak skjer innen 1. mars hvert år.

 

9.1              Opptakskriterier

Barn med funksjonshemminger og barn som etter sakkkyndig tilråding prioriteres ved opptak. Sakkyndig tilråding omfatter behov for særlig tilpasset opplæring.

 

Ved opptak prioriteres det ellers slik:

-         Barn på 1.årstrinn

-         Barn på 2. årstrinn osv

 

 

10                OPPTAKSPERIODE

Opptak i fast plass skjer for ett skoleår om gangen. For barn med særlig behov for tilrettelegging kan det gjøres opptak for flere år av gangen dersom det er hensiktsmessig for barnet/familien. Fast plass innebærer at barnet får et planlagt, langsiktig og helhetlig tilbud.

 

11                OPPTAKSORGAN

Rektor ved skolen gjør opptakene.

 

12                KONTRAKT OM FAST PLASS

Ved tildeling av plass inngås kontrakt mellom skolen og foreldrene om antall timer pr uke m.m. Vedtektene og foreløpig årsplan for SFO inngår som vedlegg til kontrakten.

 

13                ENDRINGER I AVTALE OM PLASS ELLER OPPSIGELSE

Ønske om forandring av antall timer pr uke eller oppsigelse av plass skal forelegges skriftlig fra foreldre/foresatte til rektor med en måneds varsel regnet fra den 1. i hver måned.

 

14                INDIVIDUELL INFORMASJON OG AVTALER

Informasjon og avtaler vedrørende det enkelte barn om bringing og henting, telefonkontakt med foreldre/foresatte, eventuelle allergier/medisiner, medbragte ting/leker osv skal bekreftes på eget opplysningsark første dag etter oppstart i SFO.

 

15                FRAVÆR FRA SFO

Dersom barna er syke eller av andre grunner ikke skal være i SFO en eller flere dager, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om dette til personalet.

 

16                FORELDREBETALING

Satsene som fastsettes av Kommunestyret etter forslag fra Styre for Oppvekst- og kultur skal være i henhold til forskriftene til Lov om Opplæring. Det fastsettes egen timepris for korttidsopphold for elever uten fast plass i SFO.

 

17                SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjon, dvs der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis 50% søskenmoderasjon.

 

Den samme regelen gjelder der en familie har barn i barnehage og SFO.

 

18                FRITAK I FORELDREBETALING

Fritak i foreldrebetaling skjer kun i helt ekstraordinære tilfeller. Slik søknad sendes Sosialkontoret og avgjøres av administrasjonen/klientutvalget. Ankeinstans er Fylkesmannen

 

Eventuell uhell/skade i skolefritidsordningen og dertil fravær gir ikke umiddelbart betalingsfri, men skal ses i forhold til sikkerhetsrutiner og behandles særskilt i hvert enkelt tilfelle i Styre for innbyggerservice.

 

19                INNBETALING

Betaling skjer over bank eller postgiro innen den 15. i hver måned.

Kommunen sender ut innbetalingskort månedlig. Betaling skjer for den måned en er inne i.

 

20                TAP AV PLASS I SFO

Tap av plass kan skje dersom

-         melding om fravær ikke blir overholdt tilfredsstillende

-         foreldrebetaling mangler i mer enn to måneder

 

Ved manglende foreldrebetaling sender Oppvekst- og kultursjefen skriftlig melding til foresatte med 14 dagers varsel om at SFO-plassen kan bli inndratt.

 

21                ANKEORGAN

Anke vedrørende opptak og/eller avgjørelse om å inndra SFO-plass avgjøres av Oppvekst- og kultursjefen og leder for Styre for Oppvekst- og kultur.

 

22                REVISJON AV VEDTEKTENE

Vedtektene skal revideres hvert annet år innen 01.mars. Formannskapet har myndighet til å endre vedtektene etter innstilling fra Styre for Oppvekst- og kultur.

 

IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.06

 

 

 

 

BEHANDLING:

Tilleggsforslag til pkt 10 fra Oppvekst- og kultursjefen:

Oppsigelse av plass i løpet av barnehageåret kan ikke skje etter 1. april og hvis dette gjøres må det betales for resterende del av SFO-året.

 

Tilleggsforslag fra Senterpartiet:

SP ønsker til pkt 6 at det utredes et behov for utvidet åpningstid i sommerferien.

 

Rådmannens innstilling, forslag fra Oppvekst- og kultursjefen og Senterpartiet enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1                    LOV OM OPPLÆRING

I Lov om Opplæring, § 13-7, er alle kommunene pålagt å etablere skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1. - 4. klasse. Målsettinga for SFO er fastlagt i samme §.

Storfjord kommune har etablert SFO i henhold til dette.

 

2                    STYRINGSVERK

Skolefritidsordningene ved skolene i Storfjord eies av Storfjord kommune og drives etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lov og forskrift, samt de retningslinjer som vedtas av kommunestyret.

 

Kommunestyret fastsetter vedtekter, betalingssatser og bemanningsnorm for SFO. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur er ansvarlig godkjennings- og styringsorgan. SFO er administrativt underlagt oppvekst- og kultursjefen.

 

3                    BEMANNING

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

 

Hver SFO har en daglig leder som inngår i bemanningsnormen.

Norm for administrasjonstid til daglig leder er fastsatt i HU-sak 132.98.

 

Daglig leder skal, i tillegg å arbeide med barna

-         lede det daglige arbeidet i SFO

-         utarbeide årsplan for ordninga sammen med rektor

-         samarbeide med de foresatte og det øvrige personalet ved skolen

 

Bemanningsnormen er 12 barn pr voksen. Fra 13 til og med 15 barn økes bemanningen med inntil 10 timer pr uke. Fra og med 16 barn økes bemanningen med inntil en voksen ekstra.

 

4                    AREAL

Kommunens veiledende norm for netto samlet innedørs leke- og oppholdsareale ved heldagstilbud for 6-åringene er vedtatt 4 kvm pr barn.

Det legges vekt på at uteområdet og dets utforming for et godt leke- og læringsmiljø.

 

5                    ÅRSPLAN

Årsplanene skal være i tråd med L97 og lokale retningslinjer og være en integrert del av planprosessen i skolen.

 

6                    ÅPNINGSTIDER

SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier i skoleåret.

Hvis det er få barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, skal det samarbeides med barnehagen i kretsen. Det taes forbehold om at barnehagene har ledig kapasitet.

 

7                    KORTTIDSTILBUD

Korttidstilbud gis til foreldre som ikke har fast plass til barn i SFO under forutsetning av at SFO har ledig kapasitet. Korttidstilbud vil si at barnet kan få et kortsiktig leke- og omsorgstilbud fra halv dag inntil en uke om gangen dersom foreldrene/foresatte er berørt av eksempelvis sykdom, eksamen, heimevernsøvelse, sesongbetont arbeidspress og lignende.

 

Søknad om korttidstilbud rettes til rektor, som tar den endelige avgjørelse i hvert enkelt tilfelle.

 

Generell opplysning om korttidstilbud i SFO gis av oppvekst- og kultursjefen via kommunens informasjonsavis ved oppstart av nytt skoleår.

 

Korttidstilbud kan i spesielle tilfeller gjelde elever i høyere klasser en 4. når det er ledig kapasitet. Rektor og daglig leder avgjør i hvert enkelt tilfelle.

 

8                    FORELDREKONTAKT

Daglig leder i SFO deltar i førskoleopplegget i løpet av vårhalvåret for å informere foreldrene om SFO og bli kjent med barn og foreldre.

 

Daglig leder i SFO deltar i foreldremøter i skolen sammen med klasselærerne etter behov og avtale.

 

Foreldresamtaler i SFO gjennomføres etter behov.

 

9                    UTLYSNING OG OPPTAK

Skolen lyser ut plasser i SFO for sin krets via kommunens informasjonsavis og oppslag. Skolen sender ut søknadsskjema sammen med informasjonsark om SFO-tilbudet ved skolen til alle foreldre med barn i småskolen. Frist for å søke er Opptak skjer innen 1. mars hvert år.

 

9.1              Opptakskriterier

Barn med funksjonshemminger og barn som etter sakkkyndig tilråding prioriteres ved opptak. Sakkyndig tilråding omfatter behov for særlig tilpasset opplæring.

 

Ved opptak prioriteres det ellers slik:

-         Barn på 1.årstrinn

-         Barn på 2. årstrinn osv

 

 

10                OPPTAKSPERIODE

Opptak i fast plass skjer for ett skoleår om gangen. For barn med særlig behov for tilrettelegging kan det gjøres opptak for flere år av gangen dersom det er hensiktsmessig for barnet/familien. Fast plass innebærer at barnet får et planlagt, langsiktig og helhetlig tilbud.

Oppsigelse av plass i løpet av barnehageåret kan ikke skje etter 1. april og hvis dette gjøres må det betales for resterende del av SFO-året.

 

11                OPPTAKSORGAN

Rektor ved skolen gjør opptakene.

 

12                KONTRAKT OM FAST PLASS

Ved tildeling av plass inngås kontrakt mellom skolen og foreldrene om antall timer pr uke m.m. Vedtektene og foreløpig årsplan for SFO inngår som vedlegg til kontrakten.

 

13                ENDRINGER I AVTALE OM PLASS ELLER OPPSIGELSE

Ønske om forandring av antall timer pr uke eller oppsigelse av plass skal forelegges skriftlig fra foreldre/foresatte til rektor med en måneds varsel regnet fra den 1. i hver måned.

 

14                INDIVIDUELL INFORMASJON OG AVTALER

Informasjon og avtaler vedrørende det enkelte barn om bringing og henting, telefonkontakt med foreldre/foresatte, eventuelle allergier/medisiner, medbragte ting/leker osv skal bekreftes på eget opplysningsark første dag etter oppstart i SFO.

 

15                FRAVÆR FRA SFO

Dersom barna er syke eller av andre grunner ikke skal være i SFO en eller flere dager, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om dette til personalet.

 

16                FORELDREBETALING

Satsene som fastsettes av Kommunestyret etter forslag fra Styre for Oppvekst- og kultur skal være i henhold til forskriftene til Lov om Opplæring. Det fastsettes egen timepris for korttidsopphold for elever uten fast plass i SFO.

 

17                SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjon, dvs der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis 50% søskenmoderasjon.

 

Den samme regelen gjelder der en familie har barn i barnehage og SFO.

 

18                FRITAK I FORELDREBETALING

Fritak i foreldrebetaling skjer kun i helt ekstraordinære tilfeller. Slik søknad sendes Sosialkontoret og avgjøres av administrasjonen/klientutvalget. Ankeinstans er Fylkesmannen

 

Eventuell uhell/skade i skolefritidsordningen og dertil fravær gir ikke umiddelbart betalingsfri, men skal ses i forhold til sikkerhetsrutiner og behandles særskilt i hvert enkelt tilfelle i Styre for innbyggerservice.

 

19                INNBETALING

Betaling skjer over bank eller postgiro innen den 15. i hver måned.

Kommunen sender ut innbetalingskort månedlig. Betaling skjer for den måned en er inne i.

 

20                TAP AV PLASS I SFO

Tap av plass kan skje dersom

-         melding om fravær ikke blir overholdt tilfredsstillende

-         foreldrebetaling mangler i mer enn to måneder

 

Ved manglende foreldrebetaling sender Oppvekst- og kultursjefen skriftlig melding til foresatte med 14 dagers varsel om at SFO-plassen kan bli inndratt.

 

21                ANKEORGAN

Anke vedrørende opptak og/eller avgjørelse om å inndra SFO-plass avgjøres av Oppvekst- og kultursjefen og leder for Styre for Oppvekst- og kultur.

 

22                REVISJON AV VEDTEKTENE

Vedtektene skal revideres hvert annet år innen 01.mars. Formannskapet har myndighet til å endre vedtektene etter innstilling fra Styre for Oppvekst- og kultur.

 

IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.06

 

 

 

 

 

0020/06

VOKSENOPPLÆRINGSPLAN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Styret for Oppvekst og kultur vedtar / godkjenner fremlagt forslag til voksenopplæringsplan. Planen, med evt. endringer ihht. høringsuttalelser, oversendes  K- styret til godkjenning.

2.      Rådmannen, eller den han bemyndiger, får fullmakt til evt. inngå nye avtaler ihht. den vedtatte voksenopplæringsplan.

3.      Rådmannen tar initiativ til å opprette et voksenopplæringsforum ihht. planen.

 

 

 

BEHANDLING:

Kommunestyret godkjenner forslaget til voksenopplæringsplan inkludert forslaget til handlingsplan.

 

Vedtatt med 14 mot 1 stemme

 

 

 

 

VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner forslaget til voksenopplæringsplan inkludert forslaget til handlingsplan.

 

 

 

 

0021/06

SPILLEAUTOMATER

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Styret for helse og sosial ønsker at alle spilleautomater fjernes fra virksomheter i kommunen, fra og med 05.04.06. ( kommunestyremøtet)
 2. Det skal påsees at nye bedrifter som etablerer seg ikke skal ha spilleautomater i sine lokaler.

 

 

BEHANDLING:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&

 

Pkt 2 – endring: Det henstilles til nye bedrifter …

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret ønsker at alle spilleautomater fjernes fra virksomheter i kommunen, fra og med den 5. april 2006

2.      Det henstilles til nye bedrifter som etablerer seg ikke skal ha spilleautomater i sine lokaler.

 

 

 

0022/06

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV

NORD IKS

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Saken legges frem uten innstilling.

 

 

BEHANDLING:

Storfjord kommune støtter forslaget til Kåfjord kommune; Ruth Seljeskog og Karl Idar Berg.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune støtter forslaget til Kåfjord kommune; Ruth Seljeskog og Karl Idar Berg.

 

 

 

 

0023/06

DELEGASJON I ENKELTSAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen å behandle/avgjøre enkeltsak om serverings- og skjenkebevilling om bord på M/S Tansøy, eier Northland Cruise AS straks nødvendige uttalelser er innhentet.

2.      Rådmannen gis videre fullmakt til å godkjenne ansvarlig styrer og  stedfortreder straks lovpålagte kunnskapsprøver i lovverket er avholdt og bestått.

Skjenkeavgiften for 2006 settes til lovens minstekrav.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen å behandle/avgjøre enkeltsak om serverings- og skjenkebevilling om bord på M/S Tansøy, eier Northland Cruise AS straks nødvendige uttalelser er innhentet.

2.      Rådmannen gis videre fullmakt til å godkjenne ansvarlig styrer og  stedfortreder straks lovpålagte kunnskapsprøver i lovverket er avholdt og bestått.

Skjenkeavgiften for 2006 settes til lovens minstekrav.