Storfjord Råd for eldre og funksjonshemmede er et politisk valgt, rådgivende organ. Rådet skal sørge for at eldre og mennesker med funksjonshemming sikres en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for disse gruppene. Rådet skal arbeide med større og overgripende saker, og skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådets arbeidsoppgaver

 • Levekår for eldre og funksjonshemmede
 • Tilgang til tjenester og tilbud i kommunen
 • Sørge for at universell utforming blir tatt hensyn til i alle kommunale planer og utbygginger
 • Bidra til å sikre like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne og alder, og hindre diskriminering
 • Bidra til å bygge ned funksjonshemmedes barrierer
 • Uttalelse til årsbudsjett og økonomiplaner for Storfjord kommune
 • Rådet har ikke mandat til å fatte endelig vedtak på kommunale saksområder

 

Uttalelse til kommunens strategi- og planarbeid som:

 • Kommuneplan
 • Boligutbygging og reguleringssaker
 • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
 • Idrett og andre kommunale tiltak som berører målgruppen
 • Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (REF) 2019-2023

Navn

Forening

Verv

Vararepresentant

Svein Richardsen

Skibotn Pensjonistforening

Leder

Lillian Seppola

Solfrid Heiskel

Storfjord Pensjonistforbund

Nestleder

Ann Mari Hansidatter

Eeva Randell

LHL

Representant

Anne-Marie Nilsen

Emil Nilsen

Storfjord Pensjonistforbund

Representant

 

Ann-Olaug Holmeslett

Skibotn Pensjonistforening

Representant

Sigrunn Andersen

Halvor Karlsen

Postens Pensjonistforening

Representant

 

Solveig Sommerseth

Politisk

Representant

Knut Jentoft