MØTEINNKALLING

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Driftstyret

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

13.11.2006

Tid: 0900

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 71 45 00.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0152/06       06/01248                                                                                                         

REFERATSAKER DRIFTSTYRET 13.11.06                                             

 

0153/06       06/01250                                                                                                         

LANDBRUKSVIKARORDNINGEN I STORFJORD                              

 

0154/06       06/01260                                                                                                         

BUDSJETTREGULERING DRIFT- OG UTVIKLING 2006                    

 

0155/06       05/00293                                                                                                         

REGULERINGSPLAN "KIRKENES" GNR 52/6 I STORFJORD KOMMUNE

 

0156/06       06/00720                                                                                                         

KVALHAUGEN HYTTEFELT - VANN OG AVLØPSANLEGG              

 

0157/06       06/01084                                                                                                         

TILSYN MED STORFJORD BRANN OG REDNING TILTAKSPLAN

 

0158/06       06/01163                                                                                                         

TILBUD GRØFTING KOMMUNALE VEGER I SKIBOTN                   

 

0159/06       06/01171                                                                                                         

SØKNAD OM STØTTE TIL FOREBYGGING AV VANNSKADER I BOLIGFELT    

 

0160/06       06/01247                                                                                                         

AREALDISPONERING AV "SMÅHOLMAN" I SKIBOTNELVA        

 

0161/06       06/01095                                                                                                         

ERKLÆRING OM KLAGE - NY AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN 52/86.    

 

0162/06       06/00953                                                                                                         

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE GNR 45/2-123                                

 

0163/06       06/01112                                                                                                         

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING                  

 

0164/06       06/01238                                                                                                         

BUDSJETT 2007 - DRIFT- OG UTVIKLINGSETATEN                          

 

0165/06       06/01257                                                                                                         

TILBUD SKIBOTN VANNVERK: OMLEGGING AV VANNLEDNING VED  LENSMANNSKONTORET                                                                         

 

0166/06       06/00539                                                                                                         

JORDLOVSBEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV BOLIG PÅ 65/6     

 

0167/06       06/00718                                                                                                         

SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN 56/13        

 

0168/06       06/01244                                                                                                         

SØKNAD GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - JORDLOVSBEHANDLING    

 

0169/06       06/01231                                                                                                         

SØKNAD DELING AV GNR. 50 BNR. 2 - PARSELL I ELSNESDALEN           

 

0170/06       06/00918                                                                                                         

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 45/2 INNLØSNING AV TIDLIGERE FESTETOMT GNR 45/2-194                                                                       

 

 

 

 

Oteren, 03.11.06

 

 

 

Odd Geir Fagerli (s)                                                                           Aud Nystad

Leder                                                                                                 sekr.

 

 


REFERATSAKER DRIFTSTYRET 13.11.06

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01248

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0152/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 1. Brev fra Storfjord IL av 04.10.06, vedr. kunstgressbane og nytt baneanlegg på Hatteng.
 2. Brev fra Kultur og kirkedepartementet av 24.10.06, flerbrukshall ved Hatteng skole, forhåndsgodkjenning.
 3. Brev fra Koht & sønner av 18.10.06, søknad om steinuttak 45/2, Kvalberg.
 4. Brev fra Storfjord skytterlag av 31.08.06, ang. opprusting av vei til Brenna Skytesenter.
 5. Brev fra Fylkesmannen i Troms av 20.10.04, grustak på eiendommen 49/4.
 6. Brev fra Sametinget av 13.10.06, forprosjekt for felles kystsoneplan for kommunene i Lyngenfjorden- avslag.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Sakene ble referert uten merknader.

 

 

 

LANDBRUKSVIKARORDNINGEN I STORFJORD

 

 

Saksbehandler:

Birger Storaas

Arkiv:

V14 

 

Arkivsaksnr.:

06/01250

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0153/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har for tiden landbruksvikar i 30 % stilling kombinert med 70 % stilling som fagarbeider. Dette har fungert dårlig, og det har medført misnøye blant bøndene.

 

Tidligere hadde Storfjord landbruksvikar i 100 % stilling, men det viste seg vanskelig å fylle stillingen med arbeidsoppdrag i landbruket. Det ble vedtatt at Troms landbrukstjeneste (Landbruk Nord i dag) skulle administrere landbruksvikaren mot en fast årlig godtgjørelse. En håpet at dette skulle medføre til bedre benyttelse av stillingen. Dette skjedde nok til dels også, men etter hvert har det blitt så vidt få gårdsbruk igjen i Storfjord at det ble vanskelig å forsvare å opprettholde en hel stilling. Når den forrige landbruksvikaren sa opp sin stilling, ble det ble da vedtatt å opprette den kombinerte stillingen som en har i dag, og avtalen med Landbruk Nord ble sagt opp.

 

 

VURDERING:

Landbruksvikarordningen er primært for å kunne dekke behov ved akutte sykdomstilfeller blant bøndene. I dag er det 37 gårdsbruk som søker om produksjonstilskudd, hvorav 13 har melkeproduksjon. Det er i første rekke på melkeproduksjonsbrukene at en har det akutte behovet for sykeavløsning.

 

Det har vist seg å være vanskelig å få besatt en kombinert fagarbeiderstilling og landbruksvikarstilling med den fagkunnskap som er nødvendig for å kunne jobbe i et moderne melkefjøs. Balsfjord kommune, som en av Norges største i antall melkeprodusenter, har ingen landbruksvikarstilling. Balsfjord har inngått en avtale med Landbruk Nord om at alle bøndene henvender seg til Landbruk Nord ved behov for sykeavløsning. Avtalen innebærer at Balsfjord kommune gir et fast årlig tilskudd til Landbruk Nord.

 

Dersom kommunen ønsker å opprettholde stilling som landbruksvikar, bør denne stillingen kunngjøres som egen 30 % stilling. Da kan f.eks bønder med liten drift eller andre kvalifiserte søke på stillingen.

 

Dersom kommunestyret følger innstillinga, vil det oppstå en overtallighetssituasjon. Kommunen må ta stilling til hvordan den skal løses.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Storfjord kommune avvikler å ha en egen landbruksvikarstilling.
 2. Det inngås avtale med Landbruk Nord om at de tilbyr sykeavløsning for alle bønder i Storfjord.
 3. Det årlige tilskuddet til Landbruk Nord som en slik avtale medfører, dekkes over primærnæringsfondet.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en slik avtale med Landbruk Nord.

 

 

 

 

BUDSJETTREGULERING DRIFT- OG UTVIKLING 2006

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01260

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0154/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Saken legges fram i møtet.

 

VURDERING:

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 

 

REGULERINGSPLAN "KIRKENES" GNR 52/6 I STORFJORD KOMMUNE

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

GNR 52/6

 

Arkivsaksnr.:

05/00293

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0025/05     Driftstyret                                                                                  18.04.2005

0102/05     Driftstyret                                                                                  18.10.2005

0124/05     Driftstyret                                                                                  21.12.2005

0002/06     Kommunestyret                                                                         23.02.2006

0054/06     Driftstyret                                                                                  02.05.2006

0053/06     Kommunestyret                                                                         21.06.2006

0155/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

/                 Driftstyret                                                                                 

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på eiendommen gnr 52 bnr 6 i Åsen, nederst i Signaldalen. Planforslaget omfatter følgende bebyggelse:

Byggeområde 1: Tidligere fradelt to hyttetomter. Det planlegges 8 nye hyttetomter i feltet.

Byggeområde 2: Det planlegges oppført 20 nye hytter i feltet.

Byggeområde 3: Det planlegges oppført 15 nye hytter i feltet.

Til sammen omfatter planforslaget 43 nye hytter og 2 eksisterende hyttetomter.

 

Deler av hytteområdet er i tidligere kommuneplan av 1996 avsatt til fremtidig hytteområde.

 

VURDERING:

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel av 1996 avsatt til framtidig byggeområde for hytter. Andre deler av planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. Det går også gammel flyttevei for rein fra Finnmark og Sverige til Lyngenhalvøya inntil planområdet.

 

Storfjord  kommune holder på med revisjon av kommuneplanens arealdel. Området Åsen, nederst i Signaldalen, er et mulig ekspansjonsområde for videre utvikling av Hatteng. Det kan derfor hende at det ikke er forenelig med hyttebygging i dette området dersom kommunestyret bestemmer at det skal tilrettelegges for framtidig boligbygging i Åsen.

 

Reguleringsplanen kunne ha vært sendt til kommunestyret for å innhente råd og direktiver  fra kommunens øverste planmyndighet om framtidig arealutnytting i området. Det antas imidlertid at det vil være best for alle parter dersom planen sendes på høring slik at kommunestyret kan få et bredest mulig beslutningsgrunnlag ved realitetsbehandlingen. Ut fra dette anbefales det at reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn  i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Plan- og driftstyret anser at området i Åsen  er et mulig ekspansjonsområde for  framtidig boligbygging på Hatteng. Det anses imidlertid at det ikke er riktig å ta konkret stilling til arealreguleringen i området før saken har vært ute på høring og partene har kommet med merknader eller innsigelser til planforslaget. Dette vil gi et bredere beslutningsgrunnlag for kommunestyret ved sluttbehandling av saken.

 

Reguleringsplan ”Kirkenes” gnr 52 bnr 6 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27.

 

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 18.04.2005:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Plan- og driftstyret anser at området i Åsen  er et mulig ekspansjonsområde for  framtidig boligbygging på Hatteng. Det anses imidlertid at det ikke er riktig å ta konkret stilling til arealreguleringen i området før saken har vært ute på høring og partene har kommet med merknader eller innsigelser til planforslaget. Dette vil gi et bredere beslutningsgrunnlag for kommunestyret ved sluttbehandling av saken.

 

Reguleringsplan ”Kirkenes” gnr 52 bnr 6 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27.

 

NY BEHANDLING I DRIFTSTYRET/PLANUTVALGET 18.10.2005.

 

Reguleringsplanen har ligget til offentlig ettersyn i tiden 02.05.-02.06.2005.

 

Det er innkommet følgende merknader og innsigelser:

 

1.Brev av 02.05.2005 fra Troms Fylkeskommune, kulturetaten.

Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det vurderes heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner kan finnes her.

Kulturetaten har følgende innspill til planen:

 • Etter kulturminnelovens § 8.2 pålegges tiltakshaver, eller de som utfører arbeidet for han å melde fra til kulturminnemyndigheten dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet ved grunnarbeid i marken.
 • Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. Planbestemmelsene bør forbedres.

 

2. Brev av 10.05.05 fra Forsvarsbygg.

Ingen merknader.

 

3.Innsigelse fra Statens vegvesen av 18.05.05.

Statens vegvesen har innsigelse til reguleringsplanen og vil presisere følgende:

 • Av reguleringsbestemmelsene skal det framgå: ”Det gis ikke tillatelse til byggestart i reguleringsområdet før atkomst er bygd i samsvar med vedtatt reguleringsplan og krav til utforming etter Statens vegvesens vegnormal (handbok 017). Ferdig atkomst/kryss skal godkjennes av Statens vegvesen.”
 • Sikttrekant for atkomster skal tegnes inn. Sikttrekant skal inngå i planens avgrensning. Eier av atkomsten er ansvarlig for vedlikehold og tilfredsstillende sikt. Det bør derfor framkomme av reguleringsbestemmelsene at siktforhold skal opprettholdes.
 • Innregulert parkering bør være minimum 10 meter fra kantlinje hovedveg.
 • Byggegrense skal tegnes inn. Bygging mot fylkesveg må ikke skje nærmere enn 15 meter fra senterlinje.
 • Detaljutforming av spesielle problemområder som krysstilknytning må være del av planmaterialet.

 

Merknader:

 • Reguleringsplanen framstilles på kart i målestokk 1:1000 eller annen leselig målestokk.
 • Det må avklares om trafikale forhold/konsekvenser tilsier at det er behov for å oppgradere eksisterende kryss.
 • Planforslaget skal være utarbeidet i samsvar med Statens vegvesens handbok 017 når det gjelder vegvesenets ansvarsområde.

 

Statens vegvesen vil vurdere å trekke innsigelse når reguleringsplanen er korrigert med hensyn til deres innsigelse og merknader.

 

4.Brev av 01.06.05 fra Signaldalen bygdelag.

Signaldalen bygdelag sier seg enig i rådmannens innstilling.

 

5.Sak 38/05 i Troms Fylkeslandbruksstyre.

”Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til realisering av reguleringsplan Kirkenes gnr 52 bnr 6 i Storfjord kommune. Arealet må opprettholdes som landbruksområde.”

 

6.Brev av 03.06.05 fra Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel bør Hatteng vies spesiell oppmerksomhet da området har stort potensiale for industrietablering. Det bør derfor gjennomføres en grundig analyse som klargjør hvordan en slik utbygging med tilhørende infrastruktur kan gjennomføres.

I denne sammenheng anbefales det ikke tradisjonell hyttebygging som en del av tettstedet. Ut fra erfaring viser det seg at i en slik situasjon oppstår det konflikter ut fra forskjellige behov og preferanser. Det anbefales derfor å trekke hyttebebyggelse ut av tettstedet.

 

For øvrig påpekes det at reguleringsplenen ikke tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til utredning, juridisk innhold og framstilling, jfr Miljøverndepartementets veileder T 1381. Manglene er såpass omfattende at de kan gi grunnlag for innsigelse.

 

Det forutsettes at eventuell justert plan rettes opp og sendes til endelig uttalelse.

 

7.Brev av 06.06.05 fra Reindriftsforvaltningen i Troms.

Ingen merknader.

 

8.Brev av 07.06.05 fra Sametinget.

Sametinget antar at det kan være samiske kulturminner innenfor planområdet. Endelig uttalelse kan ikke framlegges før befaring er avholdt.

 

9.Brev av 07.07.05 fra Reindriftsforvaltningen i Troms.

Tiltaket ligger i nærheten av en flyttelei, som riktignok ikke har vært benyttet i de seneste årene, og reinbeitedistrikt Lakselvdal/Lyngsdalen ønsker å bli trukket direkte inn i arbeidet med plasseringen og utformingen av de hytter som kommer nærmest flytteleia. Dette for at tiltaket skal virke minst forstyrrende for reindrifta.

 

VURDERING AV INNSIGELSER OG MERKNADER:

 

1.Merknad av  02.05.05 fra Troms Fylkeskommune, kulturetaten.

Merknaden anbefales tatt til følge.

 

2.Forsvarsbygg – ingen merknader.

 

3.Innsigelse fra Statens vegvesen.

Innsigelsen går i hovedsak på planutforming i forhold til Statens vegvesens vegnormal, handbok 017. Dette er forhold som kan innarbeides i et eventuelt revidert plandokument. Innsigelsene tas til følge.

 

4.Merknad fra Signaldalen bygdelag.

Merknaden antas å bety at bygdeutvalget foretrekker framtidig boligbygging i området framfor hyttebygging.

 

5.Innsigelse fra Fylkesmannen, landbruksavdelingen.

Innsigelsen går ut på at fylkeslandbruksstyret ønsker å opprettholde arealet som landbruksområde. Dersom innsigelsen tas til følge, betyr det at reguleringsplanen ikke kan gjennomføres. Dersom kommunen ikke tar innsigelsen til følge, kan planen ikke egengodkjennes. Konsekvensene av dette er at partene da må møtes til mekling hos fylkesmannen.

Det anbefales at innsigelsen tas til følge.

 

6.Merknad fra Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat.

Det påpekes i merknaden at området Åsen er et sentrumsområde som ikke bør utnyttes til hyttebygging, men som kan benyttes til andre tettstedsformål, f.eks industri.

Merknaden anbefales tatt til følge. Kommunen bør vurdere arealdisponeringen ved den pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.

 

7/9.Merknad fra Reindriftsforvaltningen.

Dersom reguleringsplanen skulle bli vedtatt, må det tas hensyn til merknaden.

 

8.Merknad fra Sametinget.

Sametinget har ikke gitt endelig uttalelse, men antar at det er samiske kulturminner innenfor planområdet.

 

 

 

 

Generelt om innsigelsene:

Reguleringsplanen bør framlegges for kommunestyret med innstilling om at innsigelse fra Troms Fylkeslandbruksstyre tas til følge. Dette betyr at reguleringsplanen ikke blir vedtatt. Behandling av de andre merknader eller innsigelser er da unødvendig.

 

Dersom kommunestyret likevel ønsker at det skal kunne bygges hytter i området, må reguleringsplanen sendes tilbake til planutvalget med instrukser om videre saksbehandling.

 

 

VEDTAK:

 

Innsigelsen fra Troms Fylkeslandbruksstyre, sak 38/05 tas til følge. Reguleringsplanforslaget for Kirkenes gnr 52 bnr 6 avslås.

 

Storfjord kommune vil likevel ikke binde seg til å regulere området til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Storfjord kommune vil gjøre en selvstendig vurdering av om arealene er av interesse som utbyggingsarealer til industri eller boligbygging.

 

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 18.10.2005:

 

FORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

 

Styret for Plan- og drift ser ikke å kunne godkjenne forslaget til reguleringsplan på det nåværende tidspunkt.

Driftsetaten bes kontakte Fylkeslandbruksstyret for snarlig befaring av området før vinteren. Samtidig bes regulant justere planforslaget ihht Statens vegvesen vegnormal og kontakte Reindriftsforvaltningen i Troms for å avklare utforming og plassering av hytter nærmest flytteleia.

Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat bes konkretisere hvilke mangler det henvises til, slik at regulant har mulighet til å justere planen. Slik brevet foreligger i dag er det for upresist til at Storfjord kommune kan ta stilling til påstandene.


Saken tas opp til ny behandling i et senere møte i styret for Plan- og drift.

 

Forslaget fra Odd Geir Fagerli ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Styret for Plan- og drift ser ikke å kunne godkjenne forslaget til reguleringsplan på det nåværende tidspunkt.

Driftsetaten bes kontakte Fylkeslandbruksstyret for snarlig befaring av området før vinteren. Samtidig bes regulant justere planforslaget ihht Statens vegvesen vegnormal og kontakte Reindriftsforvaltningen i Troms for å avklare utforming og plassering av hytter nærmest flytteleia.

Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat bes konkretisere hvilke mangler det henvises til, slik at regulant har mulighet til å justere planen. Slik brevet foreligger i dag er det for upresist til at Storfjord kommune kan ta stilling til påstandene.


Saken tas opp til ny behandling i et senere møte i styret for Plan- og drift.

 

NY BEHANDLING I DRIFTSTYRET 21.12.2005.

 

Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat har på bakgrunn av driftstyrets behandling av saken 18.10.2005 kommet med følgende reviderte merknad, datert 15.11.2005:

Utredning:

Planen skal inneholde en beskrivelse med registrering og avklaring av planstatus, naturgitte forhold og andre rammer og forhold som har betydning for avgrensning av planområdet og valg av detaljeringsgrad. Grundigheten av dette arbeidet er avhengig av hva som er avklaret i kommuneplanen.

Her avviker planen fra kommuneplanen, noe som tilsier store krav til utredning.

Planutvalget har plikt til så tidlig som mulig å søke samarbeide med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v., jfr PBL § 27-1 nr.1.

Uten en slik beskrivelse og et tidlig samarbeide blir det vanskelig å uttale seg til planen.

 

Juridisk innhold.

Det er uklart hvilket kartgrunnlag som er benyttet. Planen skal framstilles på godkjent kartverk i henhold til Miljøverndepartementets forskrift ”Kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen”, jfr PBL § 5.

 

Planen er fremmet som tradisjonell reguleringsplan. Dette tilsier at bygninger, tomter, veier, fellesarealer, stier m.v. skal vises og målsettes på planen med byggegrenser, frisiktsoner, grad av utnytting, høyder, formbestemmelser, materialbruk m.v. Planen har overlatt dette til planutvalget.

 

Atkomst til fylkesveg skal framstilles etter vegnormaler utarbeidet av Statens vegvesen.

 

Parkering er planlagt felles med 1,5 plass pr hytte. Dette tilsvarer ca 68 plasser eller 1,6 dekar. Dette blir neppe særlig vakkert i terrenget, og bør brytes i mindre enheter. Videre må det konkret angis hvem denne skal tilhøre. Tilsvarende gjelder for felles atkomst.

 

Planen har vist et offentlig område. Grunneier kan i den forbindelse kreve området innløst av kommunen. Det antas at man isteden snakker om et spesialområde, friluftsområde, jfr PBL § 25 nr.6.

 

Renovasjonsbestemmelser kan ikke tas inn i reguleringsbestemmelsene, jfr PBL § 26.

 

Fellesbestemmelsene til planen benytter bokstavinndeling til PBL § 26. Dette ble endret i 1986. Bestemmelsen virker nå som en rammebestemmelse (uten bokstavinndeling).

 

Grad av utnytting bør fastsettes gjennom tillatt bruksareal (T-BRA).

 

Framstilling.

Med det omfang og detaljeringsgrad som planen har, bør denne framstilles i mål 1:1000.

 

Hytteområdene kan framstilles på mange måter, men er avhengig av om det skal være festepunkter eller tomter. Det antas at det ikke skal være sammenhengende byggeområder slik at det må angis hvilke formål som skal benyttes mellom hyttepunktene eller hyttetomtene.

 

Planen må likeledes sette av arealer til ferdsel og opphold mellom hyttene.

 

For øvrig opprettholdes tilbudet om å bistå i planarbeidet med eventuell drøfting av planen i ”planforum”.

 

Felles møte/befaring mellom grunneier, fylkeslandbrukskontoret og Storfjord kommune.

Ved felles møte mellom Storfjord kommune, grunneier, fylkesmannens landbruksavdeling (jord/skog) og driftstyrets leder  17/11-05 ble området  befart.

 

Fylkesmannens landbruksavdeling uttalte følgende under møtet/befaringen:

 • Fylkeslandbruksstyrets vedtak står ved lag inntil eventuell ny behandling finner sted.
 • Storfjord kommune bør avklare hva man ønsker arealene brukt til i framtiden, før man eventuelt ber fylkeslandbruksstyret ta saken opp til ny behandling.
 • Ved eventuell ny behandling bør man lokalt vurdere følgende momenter på nytt:

-         Bonitet innenfor planområdet

-         Eventuelle nye reviderte grenser for utbyggingsområdet.

 

NY VURDERING AV PLANEN.

Det planlagte hytteområdet ligger delvis innenfor og delvis utenfor arealer som i kommuneplanen av 1996 er godkjent som utbyggingsområde for hytter.

På bakgrunn av innkomne merknader anses det at arealbruken i området burde ha vært  avklaret gjennom revisjon av kommunens arealplan, og ikke gjennom enkeltplaner. Dette vil imidlertid betinge at det nedlegges bygge- og delingsforbud på eiendommen gnr 52 bnr 6 og tilliggende eiendommer i området.

 

Konklusjonen etter møtet:

 1. Reguleringsplanen tas opp til behandling i driftstyret. Driftstyret bes i første omgang vurdere arealbruken innenfor det regulerte området, dvs om arealene skal benyttes slik grunneieren foreslår i reguleringsplanen, eller om kommunens planutvalg mener at arealene skal brukes til andre formål, f.eks boligbygging, industri eller lignende.
 2. Planutvalget sender planen til kommunestyret. Kommunestyret bes behandle arealbruken innenfor planområdet, dvs følge opp planutvalgets vurderinger. Kommunestyrets vedtak vil deretter gi grunnlag for videre revisjon og behandling av reguleringsplanen. Det er særlig viktig at kommunestyret gir entydige signaler slik at spesielt landbruksmyndighetene kan gis mulighet til ny behandling av reguleringsplanen.

 

DRØFTING AV MULIG AREALBRUK I PLANOMRÅDET:

1.Hyttebygging som foreslått av grunneieren.

Området anses som velegnet til hyttebygging på den måten at det ligger skjermet i forhold til boligbebyggelsen. Det kan derfor ventes at det blir lite konflikt mellom boliger og fritidsbebyggelse. Dette betinger imidlertid at man ikke tillater blandet bolig- og hyttebebyggelse.

Arealene er lite produktive og er også av den grunn egnet til hytteformål.

Området som ligger nord for sti gjennom området, dvs lengst ut mot åsryggen er mer frodig enn det skrinne området oppe på platået. Det er derfor et spørsmål om dette arealet skal forbeholdes landbruksareal, eller om det skal omfattes av en eventuell utbygging.

 

2.Boligfelt.

Grunneieren mener at området er værhardt ved enkelte vindretninger, og anbefaler ikke selv at det bygges boliger i området.

Storfjord kommune må imidlertid vurdere behovet for boligtomter i Hattengområdet under ett. På nordsiden av Kitdalelva er det ikke mange områder igjen som egner seg for utbygging av større boligfelt. Kommunen må derfor vurdere arealene på sørsiden av Kitdalelva. Dette gjelder alle arealer i Åsen og i nederste delen av Kitdalen.

Dersom det ikke skal bygges ut nye boligfelt av betydning i Åsen, må landbruksarealene i nedre delen av Kitdalen tas i bruk til utbyggingsformål. Dette er arealer som er mer produktive enn arealene i Åsen. Konsekvensene av dette er at velegnede jordbruksarealer vil bli tatt til utbyggingsformål, noe som kan skape konflikter med landbruksinteressene.

Dersom Storfjord kommune mener at arealene oppe på Åsen skal tas i bruk som utbyggingsområde for boliger, bør kommunen vurdere å kjøpe arealene og regulere området til formålet.

 

 

3.Industri.

Områdene oppe på Åsen har slik lokalisering at det ikke er naturlig å ta arealene i bruk som industriområde. Kommunen har foreløpig tilstrekkelige arealer til industriformål i Hatteng sentrum.

 

Tilrådning:

Planutvalget og kommunestyret bes ta konkret stilling til om planområdet skal reguleres til boligformål eller til hyttebebyggelse.

 

Dersom kommunestyret godkjenner prinsippet om at det skal være hyttebygging innenfor planområdet, sendes reguleringsplanen tilbake til grunneieren for å korrigere planen i henhold til merknader og innsigelser.

 

Dersom kommunestyret mener at området skal forbeholdes framtidig boligbebyggelse, avslås reguleringsplanen, og kommunen utarbeider ny reguleringsplan for boligbebyggelse på sikt.

 

Saken fremmes uten innstilling.

 

Rådmannens innstilling:

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 21.12.2005:

 

FORSLAG FRA PER ARONSEN:

Plan og driftstyret anbefaler kommunestyret om å godkjenne at området benyttes som hyttefelt.

 

FORSLAG FRA ANNE WIIK HANSEN:

Plan og driftstyret tar ikke stilling til disponering av området men ønsker en prinsipiell debatt i kommunestyret om det skal være hyttebebyggelse så nært, eventuelt nytt boligfelt.

 

Forslaget fra Per Aronsen ble vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt for Anne Wiik Hansens forslag.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

 

 

BEHANDLING I Kommunestyret DEN 23.02.2006:

 

Tilleggsforslag til innstillingen fra Willy Ørnebakk, AP:

Begrenset til SV-siden av stien fra fylkesveien langs bakkebringen og vestover.

 

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslag fra W. Ørnebakk tiltredes med 10 mot 7 stemmer.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Plan- og driftstyret anser at området i Åsen  er et mulig ekspansjonsområde for  framtidig boligbygging på Hatteng. Det anses imidlertid at det ikke er riktig å ta konkret stilling til arealreguleringen i området før saken har vært ute på høring og partene har kommet med merknader eller innsigelser til planforslaget. Dette vil gi et bredere beslutningsgrunnlag for kommunestyret ved sluttbehandling av saken.

 

Reguleringsplan ”Kirkenes” gnr 52 bnr 6 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27.

Begrenset til SV-siden av stien fra fylkesveien langs bakkebringen og vestover.

 

Ny behandling i Plan- og Driftstyret 02.05.06:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Driftstyrets leder har bedt om at saken tas opp til ny behandling, og den legges derfor fram uten vurdering og forslag til innstilling.

 

VURDERING:

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 02.05.2006:

 

FORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

Storfjord kommune er i dialog med grunneier for å starte arbeidet med regulering av ”nedre” deler av Åsen til boligformål. Styret for plan- og drift ser ingen problemer med å benytteområdet ”Kirkenes” til fritidsboliger. Og ønsker at kommunestyret omgjør sitt vedtak fra 23.02.06, og godkjenner at området oppe på Åsen, reguleringsplan ”Kirkenes 52/6” godkjennes brukt til fritidsformål som omsøkt.

 

Forslaget fra Odd Geir Fagerli ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Storfjord kommune er i dialog med grunneier for å starte arbeidet med regulering av ”nedre” deler av Åsen til boligformål. Styret for plan- og drift ser ingen problemer med å benytteområdet ”Kirkenes” til fritidsboliger. Og ønsker at kommunestyret omgjør sitt vedtak fra 23.02.06, og godkjenner at området oppe på Åsen, reguleringsplan ”Kirkenes 52/6” godkjennes brukt til fritidsformål som omsøkt.

 

 

 

BEHANDLING I Kommunestyret DEN 21.06.2006:

 

Kommunestyret omgjør sitt vedtak fra 23.02.2006, og godkjenner at området oppe på Åsen, reguleringsplan ”Kirkenes 52/6”, godkjennes brukt til fritidsformål som omsøkt.

 

Enstemmig vedtatt

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Kommunestyret omgjør sitt vedtak fra 23.02.2006, og godkjenner at området oppe på Åsen, reguleringsplan ”Kirkenes 52/6”, godkjennes brukt til fritidsformål som omsøkt.

 

 

NY BEHANDLING I DRIFTSTYRET/PLANUTVALGET 13.11.2006:

 

Kommunestyrets vedtak i sak 53/06 innebærer at Storfjord kommune aksepterer at det reguleres hyttefelt på Åsen ved Hatteng innenfor de plangrenser som grunneieren har foreslått.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har grunneier Kristen Are Figenschau utarbeidet revidert forslag til reguleringsplan ”Kirkenes” gnr 52 bnr 6, datert 01.08.2006. Det reviderte planforslaget har yttergrenser som er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Planforslaget er korrigert i forhold til innsigelse fra Statens vegvesen.

 

Storfjord kommune har utarbeidet en samlet oversikt over de viktigste jord- og skogbruksressurser i kommunen, samt en oversikt over aktive bruksenheter. Det er i tillegg utarbeidet kart over viktige områder for biologisk mangfold. Disse kartfestingene vil inngå som temakart i forbindelse med arealplanen.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak , revidert reguleringsplan datert 01.08.06 og de tilleggsopplysninger som framlegges i temakart for jord- og skogbruk samt biologisk mangfold anmodes det om at Fylkeslandbruksstyret og Statens vegvesen frafaller innsigelsene til reguleringsplanen.

 

INNSTILLING:

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 53/06, revidert reguleringsplan datert 01.08.06 og de tilleggsopplysninger som framlegges i temakart for jord- og skogbruk samt biologisk mangfold anmodes det om at Fylkeslandbruksstyret og Statens vegvesen frafaller innsigelsene til reguleringsplanen.

Troms Fylkeskommune, regional utviklingsetat bes gi endelig uttalelse til planforslaget.

Sametinget bes gi endelig uttalelse til planforslaget.

 

VEDTAK:

 

 

 

KVALHAUGEN HYTTEFELT - VANN OG AVLØPSANLEGG

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

231 

 

Arkivsaksnr.:

06/00720

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0106/06     Driftstyret                                                                                  26.06.2006

0156/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har sendt ut krav på tilknytningsgebyr vann og avløp for hytte under oppføring på tomt 64/36 i Kvalhaugen hyttefelt.

 

Utbygger Einar Solberg har nå påklaget tilknytningsgebyret for avløp med følgende begrunnelse:

-Det gamle anlegget til kommunen var ikke tilfredsstillende og således måtte påregnes betydelige kostnader for å ivareta dagens krav til avløpsanlegg. Med bakgrunn i kostnadene utbygger har hatt med å sanere det gamle avløpsanlegget og bygging av det nye, føles det urimelig at kommunen krever tilknytningsgebyr. Kommunen har ikke overtatt nyanlegget. Utbygger ser det slik at kommunen har fått redusert sine utgifter betydelig med det nye anlegget og ivaretatt kravene til avløpsanlegg også for det kommunale boligfeltet på Kvalhaugen.

 

I kommunestyrets vedtak sak 0058/04 ble følgende vedtatt:

1.   Storfjord kommune kjøper ny septiktank med kapasitet til både boligfelt og hyttefelt på 

      Kvalhaugen, samt avløpsledning mellom gammel og ny tank. Og avløpsledning for

      omlegging mellom kum ved RV og gammel tank.

2.      Utbygger Einar Solberg påtar seg kostnadene og arbeid med omlegging av avløpsledning, fjærning av gammel tank, nedlegging av ny tank og utlegging av overløpsledning ut i sjø.

3.       Storfjord kommune står som eier av stamledningsnettet etter at utbygger har ferdigstilt anlegget.

4.      Storfjord kommune overtar ikke det private vannledningsanlegget i hyttefeltet. Utbyger gis tilknytningstillatlse til kommunens avløpsledning og hovedvannledning under den klare forutsetning av at hver hytte skal betale tilknytningavgift og årlig vannavgift til Storfjord kommune etter at hytta er ferdig.

5.      Kostnadene dekkes inn over driftsetatens budsjett.

 

I vedtatt forskrift for vann og avløpsgebyrer § 3 skal alle som er tilknyttet kommunalt vann og eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning betale gebyrer etter gjeldende satser.

 

 

VURDERING:

Kravet er sendt ut i henhold til vedtak i kommunestyret sak 0058/04, og vedtatte forskrifter for tilknytning til kommunal vann og avløpsnett.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Storfjord kommune opprettholder kravet om tilknytningsavgift for vann og avløp for hytter som oppføres i hyttefeltet  Kvalhaugen.

Hyttene skal også betales årlige vann og avløpsgebyr etter gjeldende satser.

 

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 26.06.2006:

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Storfjord kommune opprettholder kravet om tilknytningsavgift for vann og avløp for hytter som oppføres i hyttefeltet  Kvalhaugen.

Hyttene skal også betales årlige vann og avløpsgebyr etter gjeldende satser.

 

 

NY BEHANDLING ETTER MOTTATT KLAGE:

 

Einar Solberg har i brev av 21.07. og 11.08.06 påklaget vedtaket slik:

 

Anlegget på Kvalhaugen var etter en faglig vurdering helt ubrukelig og ulovlig slik det framsto da tiltakshaver begynte planarbeidet for området. Etter tiltakshavers vurdering var det lekkasjer på anlegget og for liten dimensjon på hovedledningen med 110mm. Septiktanken som var av betong var ikke overdekket med masser slik prosjekteringstegningen viser, dette resulterte i at innholdet i tanken var frosset i kalde perioder.

Avløpet fra boligen i det kommunale feltet, som skulle ende i tanken, var ikke tilkoblet.

Kommunens forslag om rehabilitering av anlegget, og at kloakken skulle pumpes opp fra hyttene i nederste rast er en dårlig løsning. 

Til det gamle avløpsanlegget hadde ikke kommunen opparbeidet kjørbar veg frem for tømming av septiktanken. Slik anlegget fremstår i dag er det opparbeidet veg ned til feltet med atkomst til tanken.

Nå er anlegget prosjektert og nytt anlegg er bygget i henhold til vann og avløpsplanen for feltet. Tiltakshaver står i dag som eier og grunneier av anlegget.

 

Tiltakshaver foreslår følgende:

Kommunen overtar hovedledningsnettet på 160mm vederlagsfritt.

Grunneier betaler ikke tilknytningsavgift for avløp.

 

VURDERING:

Storfjord kommunestyre har i sak 58/04 vedtatt rammene for kommunens engasjement i utbyggingen av Kvalhaugen kloakkanlegg. Vedtaket er i hovedsak samsvarende med forslag til utbyggingsplan og samarbeidsplan fra Einar Solberg. Vannanlegget i feltet og vegen i feltet har ikke vært diskusjonstema.

Kommunestyrets vedtak i sak 58/04, pkt 3, innebærer at Storfjord kommune overtar stamledningsnettet etter at utbygger har ferdigstilt anlegget.

 

Storfjord kommune har ikke ansvar for utbygging av vann og avløp inne i et privat hyttefelt. Kommunens ansvar og engasjement i slike saker avsluttes generelt ved yttergrensen til feltet. Utbygger skal stå for utbyggingskostnadene internt i feltet og kreve refusjon for disse kostnadene av hver tomtekjøper. Den enkelte hytteeiendom plikter imidlertid å betale tilknytningsgebyr til kommunen dersom man tilknytter anlegget til kommunalt hovednett for vann og avløp.

 

Storfjord kommune plikter å kreve engangsgebyr  for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Dette er hjemlet i ”Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter”  av 1974, § 1 hvor det bl.a. står:”Når ein fast eigedom har tilknytning til kommunal vass- eller kloakkleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleledning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen. I lovens § 2 står det at ”Avgiftene skal være eingongsavgifter for tilknytning og årlege avgifter”. I lovens § 4 står det ”Forfalt krav på årsavgift etter denne lova er sikra med lovpant i eigedommen etter pantelova § 6-1. Både årsavgift og eingongsavgift er elles tvangsgrunnlag for utlegg. Avgiften kan krevjast inn av kommunekassereren etter reglene for innkrevjing av skatt.”

 

Kommunene har for øvrig ikke anledning til å frita noen abonnenter fra å betale gebyr.

 

Kvalhaugen kloakk er ut fra kommunestyrets vedtak en kommunal hovedkloakk selv om deler av anlegget er utbygd av Einar Solberg. Fordelingen av utbyggingskostnader er imidlertid avtale på forhånd og skulle ikke være overraskende for noen av partene.

 

Hovedstammen gjennom hyttefeltet er også ut fra kommunestyrets vedtak kommunal hovedkloakk, jfr kommunestyrets vedtak i sak 58/04.

 

Det tilrås at driftstyrets vedtak i sak 106/06 opprettholdes.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING

Driftstyrets vedtak i sak 106/06 opprettholdes med følgende begrunnelse:

 

1. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 gir hjemmel for at Storfjord kommune skal kreve engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett i hyttefeltet:

 A) § 1:”Når ein fast eigedom har tilknytning til kommunal vass- eller kloakkleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleledning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen.

B) § 2: ”Avgiftene skal være eingongsavgifter for tilknytning og årlege avgifter”.

C) § 4:”Forfalt krav på årsavgift etter denne lova er sikra med lovpant i eigedommen etter pantelova § 6-1. Både årsavgift og eingongsavgift er elles tvangsgrunnlag for utlegg. Avgiften kan krevjast inn av kommunekassereren etter reglene for innkrevjing av skatt.”

 

2. Storfjord kommune har ikke anledning til å frita abonnenter fra å betale gebyr dersom dette ikke er hjemlet i kommunens forskrifter. I dette tilfelle er det ikke forskriftshjemmel for å innvilge fritak fra å betale gebyr.

 

3. Kommunestyrets vedtak i sak 58/04 gir rammene for kostnadsfordeling og ansvar i forhold til utbyggingen av Kvalhaugen hyttefelt med tilhørende septiktank, utslippsledning til sjø og sammenknytning med gammel kloakk fra boligfeltet. Det er ingen vedtak på at hyttefeltets eiendommer skal fritas fra å betale gebyr.

 

4. Kommunens krav om tilknytningsgebyr skal innbetales i takt med utbyggingen av de enkelte eiendommer i feltet.

 

Klagesaken sendes til klageutvalget for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

TILSYN MED STORFJORD BRANN OG REDNING

TILTAKSPLAN

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

 

 

Arkivsaksnr.:

06/01084

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0157/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

/                 Kommunestyret                                                                        

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har foretatt tilsyn med Storfjord brann og redning. I tilsynsrapportdatert xxxxxx pekes det på følgende mangler og avvik i forhold til gjeldende lovverk og forskrifter:

 

Storfjord kommune plikter å gjennomgå tilsynsrapporten og utarbeide en tiltaksplan med tilhørende kostnadsoversikt og legge den fram for kommunestyret til behandling

 

 

 

VURDERING:

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 


TILBUD GRØFTING KOMMUNALE VEGER I SKIBOTN

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

Q14 &41

 

Arkivsaksnr.:

06/01163

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0158/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Storfjord kommune har bedt om tilbud på grøfting i Øvre Markedsplass og deler av BII og borttransport av masser i Skibotn.

 

Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn 1 tilbud fra Koht & Sønner a.s. på

Kr. 63590,- inkl. mva. I tillegg kommer diverese tilleggspriser etter befaring.

 

VURDERING:

Tilbudet er vurdert av driftssjefen.

For å unngå ekstra kostnader i forbindelse med tiltaket bør det ikke igangsettes før vær/teleforholdene ligger til rette for oppstart.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Tilbud fra Koht & Sønner a.s antas. Det forutsettes at arbeidet utføres når forholdene ligger til rette for det, dvs senest våren 2007.

Tiltaket skal ikke igangsettes før Drift- og Utviklingsetaten har gitt klarsignal til oppstart.

 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL FOREBYGGING AV VANNSKADER I BOLIGFELT

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

223 

 

Arkivsaksnr.:

06/01171

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0159/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Nils Petter Nilsen har søkt om støtte til utgifter han har hatt i forbindelse med vann- og isskader i boligfeltet ved Rånka.

Nilsen har sommeren 2006 foretatt grave- og forebyggende arbeider rundt boligen for å unngå problemer med vann og is. Prisen for dette arbeidet er kr. 35750,- inkl. mva.

I 1988 fikk Nilsen laget en forebygging mot bekken. Prisen for dette var kr. 40.000,- inkl.mva.

Til sammen har han lagt ut kr. 75.000,- rundt boligen for å forebygge problemene med vann og is.

 

VURDERING:

Storfjord kommune ser på de tiltakene som er utført som spesielt viktige og forebyggende, men kommunen har dessverre ikke disponible midler på årets budsjett til tiltak av denne art.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden avslås.

Begrunnelse: Storfjord kommune har ikke disponible midler på årets budsjett til dekning av slike utgifter.

 

 

 

AREALDISPONERING AV "SMÅHOLMAN" I SKIBOTNELVA

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

142 

 

Arkivsaksnr.:

06/01247

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0160/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

Brev fra Tromsøadvokatene av 12.10.06 med kart.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Tromsøadvokatene har på vegne av grunneier Inge Koht, Skibotn fremmet forslag til arealdisponering av ”Småholman” ved Rissuroddo hyttefelt ved Skibotnelva. Grunneieren ønsker å bygge 6-8 hytter på ”Småholman”. I tillegg ønskes det opparbeidet fiskepark med gapahuk, bålplass, rullestolvennlig fiskeplass og veg fram til området. Området ønskes innarbeidet i kommunens arealplanforslag.

 

VURDERING:

Inge Koht har i forbindelse med reguleringsplan for hyttefelt Rissuroddo ved tidliger anledning fremmet forslag om regulering av ”Småholman” til hytteformål med atkomstveg. NVE har i den forbindelse varslet innsigelse til reguleringsplanen dersom dette området ikke ble tatt ut av reguleringsplanen, jfr brev fra NVE datert 19.04.05, 31.05.05 og 17.10.05. På bakgrunn av fagmyndighetens tidligere vurdering av saken og varsel om innsigelse er det ikke grunnlag for å godkjenne ny sak om utbygging av hyttefelt i området fordi arealet anses som en del av vassdraget og i tillegg er utsatt for flom m.v. Oppføring av eventuelle bygninger innenfor dette området strider mot bestemmelsene i plan og bygningslovens § 68 vedr tilstrekkelig sikkerhet mot fare.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune avslår å ta opp sak vedr arealdisponering av ”Småholman” til byggeområde for hytte med tilhørende veg. Avslaget begrunnes med at arealene er en del av vassdraget og at det er utsatt for flomfare m.v., jfr brev fra NVE vedr reguleringsplan Rissuroddo.

Avslaget er hjemlet i plan- og bygningslovens § 68 vedr byggegrunn.

 

Driftstyrets vedtak kan påklages innen 3 uker.

 

 

 

 

ERKLÆRING OM KLAGE - NY AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN 52/86.

 

 

Saksbehandler:

Steinar Engstad

Arkiv:

L42 

 

Arkivsaksnr.:

06/01095

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0161/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 1. Søknad fra Irene Bakken om avkjørsel til kommunal vei av 28.04.2003.
 2. Brev fra Toril Sandvik og Erling Hemmingsen av 05.05.2003
 3. Møteinnkalling av 07.05.2003
 4. Delegasjonsvedtak av 19.05.2003, sak 16/03.
 5. Byggemelding fra Irene og Vidar Bakken av  17.07.06 om ny atkomstveg og uthus med nabovarsel  til berørte naboer.
 6. Utskrift av sak 119/06 i driftstyret 05.09.06
 7. Oversendelse av sak 119/06 til Hemmingsen med orientering om klageadgang
 8. Klage fra Hemmingsen datert 05.09.06, mottatt 26.09.06.
 9. Brev av 10.10.06 fra Storfjord kommune til Vidar Bakken med vedlegg av klage fra Hemmingsen og med anmodning om eventuelle kommentarer til klagen.

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Irene og Vidar Bakken har eksisterende atkomst til fylkesveg over nabotomt 52/19. Atkomstvegen ligger helt inntil hjørnet på bolighuset på naboeiendommen og familien anser dette som en trafikkfelle pga  manglende oversikt. Familien ønsker derfor å flytte sin atkomst til kommunal veg i boligfelt på østsiden av sin eiendom. Den planlagte atkomstvegen ligger på Storfjord kommunes eiendom og munner ut i regulert kommunal vei. Atkomsten er ikke med i reguleringsplanen.

 

Etter felles befaring på stedet 14.05.03 hvor partene tilsynelatende var enige om at avkjørselsvegen kunne bygges ble det gitt avkjørselstillatelse til kommunal veg 19.05.2003.

 

Irene og Vidar Bakken startet ikke anleggsarbeidet før i juli 2006. Arbeidet ble stanset av kommunen etter muntlig klage fra Erling Hemmingsen. Klagen var bl.a. begrunnet med at de ikke hadde vært enige i at vegen skulle bygges og at kommunens avkjørselstillatelse av 2003 var ugyldig.

 

Irene og Vidar Bakken søkte derfor formelt om tillatelse til å anlegge ny aytkomstveg fram til kommunal veg i boligfeltet 17.07.2006. Arealet mellom Bakkens eiendom og kommunal veg er ikke regulert, men vegen er innenfor reguleringsplan.

 

 

 

Driftstyret gjorde følgende vedtak i sak 119/06:

”Eiendommen gnr 52 bnr 86 gis med dette avkjørselstillatelse til boligfeltveg i Åsen på oversiden av åpen grøft. Driftsetaten skal være med og stikke ut traseen i terrenget før arbeidene igangsettes. Dispensasjonen fra vedtatt reguleringsplan gis i medhold av plan- og bygningslovens § 7. Dispensasjonen begrunnes med at eksisterende atkomst for eiendommen gnr 52 bnr 86 er trafikksikkerhetsmessig farlig da den går over gårdstunet og kloss i husveggen til naboeiendommen. Den nye atkomsten anses ikke å være til hinder eller sjenanse for eiendommen 52/147.”

 

Toril Sandvik og Erling Hemmingsen har framført følgende klagepunkter i brev av 05.09.06:

 1. Klage om at nabovarsel ikke er mottatt.
 2. Det godtas ikke at det bygges vei kloss opp til eiendommen deres.
 3. Deres eiendom vil falle i verdi og Storfjord kommune må derfor betale tilbake pengene de betalte for tomta.
 4. Kommunen må bekoste gjerde mellom deres eiendom og atkomstvegen pga at de har barn.

 

VURDERING:

Ankepunktene vurderes slik:

 1. Nabovarsel er sendt rekommandert til Hemmingsen 17.07.06, jfr kvittering i kommunens saksmappe. Klagepunktet er ikke relevant.
 2. Omsøkt veg ligger i sin helhet utenfor 52/147 med buffer mellom. Det kan derfor ikke ses at vegen er til sjenanse for eiendommen eller for bruken av eiendommen.
 3. Den planlagte atkomstvegen anses ikke å ha noen vesentlig betydning for fastsetting av eiendomsverdiene i området.
 4. Kommunen har ikke gjerdeplikt mot kommunale eller private veger og kan derfor ikke pålegges inngjerding av vegen.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Behandling av klagepunktene:

 1. Nabovarsel er sendt rekommandert til 17.07.06, jfr kvittering i kommunens saksmappe.      

      Klagepunktet er ikke relevant og tas ikke til følge..

 1. Omsøkt veg ligger i sin helhet utenfor 52/147 med buffer mellom. Det kan derfor ikke ses at vegen er til sjenanse for eiendommen  eller for bruken av eiendommen. Klagepunktet tas ikke til følge.
 2. Den planlagte atkomstvegen anses ikke å ha noen vesentlig betydning for fastsetting av eiendomsverdiene i området. Klagepunktet tas ikke til følge.
 3. Kommunen har ikke gjerdeplikt mot kommunale eller private veger og kan derfor ikke pålegges inngjerding av vegen. Klagepunktet tas ikke til følge.

 

Driftstyret anser at fordelene trafikksikkerhetsmessig med den nye atkomstvegen fra 52/86 er mye større enn eventuelle ulemper for eiendommen 52/127.

 

Klagen som helhet tas ikke til følge da den anses å svakt begrunnet. I et boligområde må det tåles inngrep av tilsvarende art.

Driftstyret opprettholder sitt vedtak i sak 119/06 og vil presisere at vedtaket gjelder både avkjørsel til kommunal veg samt byggetillatelse for atkomstvegen fram til den kommunale vegen.

 

Klagesaken sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

 

 

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE

GNR 45/2-123

 

Saksbehandler:

Erling Lund

Arkiv:

GNR 45/2-123

 

Arkivsaksnr.:

06/00953

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0162/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg: Søknaden

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Varviks Utleie v/G.Varvik søker om tillatelse til tiltak. Tiltaket gjelder oppføring av ambulansestasjon i Skibotn. Ambulansestasjonen er søkt oppført som tilbygg til eks. Lensmannskontor i 2 etg. 1. etg. huser ambulansestasjon, og 2 etg.innredes med 3 stk.leiligheter. Tiltakshaver opplyser at leilighetene skal benyttes som utleieenheter  bl.a.til Lyngen Lensmannskontor. Byggesaken har vært sendt for uttalelse til Arbeidstilsynet. Ambulansestasjonen ligger innenfor reguleringsplan for Skibotn sentrum der det tillates oppført forretning og kontorbygg i inntil 2 etg.

VURDERING:

Bygget som huser Lyngen Lensmannskontor er pr.def.kontorbygg. I reguleringsplanens bestemmelser for Skibotn sentrum er det tillatt å oppføre bygg med boenheter i 2. etg. der boenhetene har direkte tilknytning til virksomheten i bygget.

G.Varvik opplyste på tlf. at boenhetene over ambulansestasjonen bl.a. var tenkt som utleienheter for Lensmannskontorets behov, og også utleieenhet for ansatte i ambulansetjenesten.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Varviks Utleie v/ Geir Varvik innvilges tillatelse til tiltak for oppføring av ambulansestasjon i to-etasjer med følgende merknader:

-         utleie av boenhetene skal ha direkte  tilknytning til virksomheten i bygget jfr.

reguleringsbestemmelsen § 4  pkt.c

-         arbeidstilsynets godkjenning foreligger  

 

 

 


SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING

 

 

Saksbehandler:

Erling Lund

Arkiv:

223 L71 

 

Arkivsaksnr.:

06/01112

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0163/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:  Søknaden.

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Henry Koht søker om tilskudd til spredt boligbygging. Søknaden gjelder ombygging/tilbygging til eks. fritidshus. Søker opplyser at etter ombygging  vil bygget tas i bruk som helårsbolig Søknaden gjelder  nytt kloakkanlegg ny vannledning.

 

VURDERING:

Tilskuddet er ment og utjevne kostnadene mellom de som etablerer sg i reg.boligfelt og de som oppfører boliger utenfor boligfelt. Søkeren har ombygd/tilbygd eks. fritidshus om til helårsbolig.

Grunnlagsinvesteringene blir lavere enn ved nyanlegg.

Det tilrås at søkeren gis et tilskudd på kr 15 000.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Henry Koht innvilges tilskudd  til spredt boligbygging på kr 15 000 i 2006 etter følgende forutsetning: Grunnmur,ny septiktank og vannledning skal være ferdigstilt  til 15 desember 2006.

Søkeren har  ombygd /tilbygd eks. fritidshus til helårsbolig, og de totale grunnlagsinvesteringene blir lavere enn ved nyanlegg.

Dette er begrunnelsen for at driftstyret har  redusert tilskuddets størrelse med  50%

Vedtaket kan påklages.

Budsjettdekning: 1740 283 4702.

 

 

 

 

BUDSJETT 2007 - DRIFT- OG UTVIKLINGSETATEN

 

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

151 

 

Arkivsaksnr.:

06/01238

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0164/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Legges fram i møtet.

 

VURDERING:

 

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

 

TILBUD SKIBOTN VANNVERK: OMLEGGING AV VANNLEDNING VED

LENSMANNSKONTORET

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

M22 &41

 

Arkivsaksnr.:

06/01257

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0165/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Totaltilbudet gjelder planlegging, levering av materiell og utstyr, arbeid med omlegging av hovedvannledningen.

Det er i tilbudet forutsatt at arbeidet skal utføres i 2006, og på en slik måte at berørte vannabonnenter får kortest mulig avbrekk i vannforsyningen.

 

Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn 1 tilbud fra Koht & Sønner a.s. på

Kr. 110.000,- inkl.mva. Oppstart i uke 45 med overlevering senest 30.11.06.

 

VURDERING:

Tilbudet er vurdert av driftssjefen.

På årets budsjett har ikke driftsetaten disponible midler til gjennomføring av tiltaket til den pris tilbyder har gitt.

Tilbudet anses også å være altfor høyt i forhold til utførelse om sommeren.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Tilbudet fra Koht & Sønner a.s forkastes da det anses for høyt i forhold til tiltakets omfang.

Tilbudet lyses ut på nytt i løpet av våren 2007.

 

 


JORDLOVSBEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV BOLIG PÅ 65/6

 

 

Saksbehandler:

Birger Storaas

Arkiv:

GNR 65/6

 

Arkivsaksnr.:

06/00539

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0060/06     Driftstyret                                                                                  22.05.2006

0166/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg: - kart

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Det søkes om fradeling av tomt på 4 dekar med påstående bolig og fjøs. Det er ikke oppgitt kjøper til tomta.

 

Eiendommen ligger mellom Steindalen og Rasteby. Eiendommens arealer er (i dekar):

 • Fulldyrka:                     2
 • Overflatedyrka:            9
 • Innmarksbeite:              6
 • Skog:                       236
 • Annen type areal:     269
 • SUM:                      522

 

 

VURDERING:

 

Det oppdyrkete arealet har vært ute av drift i svært mange år og har liten verdi i jordbruksmessig sammenheng. Skogen har også en begrenset driftsmessig verdi.

 

En fradeling som omsøkt vil medføre at landbrukseiendommen vil bli uten bolig. Dette er normalt ansett som uheldig og vil som oftest avslås etter jordloven. Men i dette tilfellet gjelder søknaden for en eiendom som har marginal landbruksmessig verdi og en beliggenhet i kommunen hvor det ikke har vært særlig press for bosetting, men langt større interesse for utbygging til fritidsformål. Men samtidig kan dette også brukes som et argument for at det er viktig å bruke landbrukseiendommene i området for å stimulere til framtidig bosetting hvor landbruksresursene på eiendommmen blir brukt mer i en hobbymessig sammenheng hvor det i hovedsak bare produseres til eget behov.

 

Rådmannen vil i dette tilfellet ikke legge fram en innstilling utfra følgende forhold:

 • De landbruksfaglige interessene i denne saken er nokså svake.
 • Det vil dermed bli mer bosettingspolitiske vurderinger som må legges til grunn for et eventuelt avslag.
 • I Storfjord har vi på lang tid ikke hatt lignende søknad.
 • De vurderinger og vedtak som driftsstyret gir i denne saken vil være retningsgivende for lignende saker i ettertid.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 22.05.2006:

 

FORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

Styret for plan og drift ser det som uheldig at hovedhuset fradeles eiendommen. I henhold til jordlovens § 1 og 12 avslås søknaden.

 

Vedtaket er enstemmig.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

Styret for plan og drift ser det som uheldig at hovedhuset fradeles eiendommen. I henhold til jordlovens § 1 og 12 avslås søknaden.

 

 

 

NY BEHANDLING ETTER KLAGE:

 

Kitty Berger har rettidig klaget over vedtaket.

 

I klagen henviser hun til konsesjonslovens (i klagen står det jordlovens) § 4.4 som et argument for sin søknad. Men dette er nok basert på en misforståelse av loven. Alle eiendommer over 100 dekar vil uansett være konsesjonspliktig hvor unntak skal skje på grunnlag av eiendommens karakter. En kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Driftsstyret kan ikke se at klagen inneholder noen vesentlige momenter og opprettholder sitt vedtak.

 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN 56/13

 

 

Saksbehandler:

Birger Storaas

Arkiv:

GNR 56/13

 

Arkivsaksnr.:

06/00718

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0105/06     Driftstyret                                                                                  26.06.2006

0167/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg: -kart

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Gunnar Qwen og hans kone Liv Havstein søker om fritak fra bo- og driveplikten på gnr. 56 bnr. 13.

 

Eiendommen ligger i Tverrdalen. I henhold til økonomisk kartverk er eiendommens arealer  (i dekar):

 • Fulldyrka:                   16
 • Innmarksbeite:            21
 • Skog:                       157       herav er 45 dekar produktiv skogsmark
 • Annen type areal:       81
 • SUM:                      275

 

Det er opplyst i søknaden at skogen er tilnærmet uthogd og at gården ble drevet som et småbruk med geithold fram til 1980. Deretter har gården ligget brakk fram til i dag. Gunnar Qwen overtok søskenes eierandeler i juni –05.

 

Søkerne ønsker å bruke eiendommen som en fritidseiendom.

 

Det er også vedlagt søknaden kopi av utdrag av dom fra 2004 vedrørende 56/13.

 

VURDERING:

Det legges til grunn at søkeren Gunnar Qwen har odelsrett til eiendommen. Videre legges det også til grunn at eiendommen er av en slik størrelse at det medfører bo- og driveplikt for den, jf. odelslovens § 27.

 

Søkerne oppgir at de har til hensikt å bruke eiendommen som fritidseiendom. Det er åpenbart at eiendommens landbruksmessige produksjonspotensial er relativt liten. Det er ikke oppgitt i søknaden hvilke bygninger som finnes på eiendommen, men etter hva en kjenner til er det våningshus og fjøs der av eldre dato.

 

Fra driftsstyret er det signalisert at en ønsker å bruke kommunens ubebodde landbrukseiendommer som nok i utgangspunktet ofte er av relativt begrenset landbruksproduksjonsmessig verdi, til å brukes i bosettingsmessig sammenheng. Storfjord kommune får fra tid til annen forespørsler om det finnes mindre landbrukseiendommer til salgs som en primært har til hensikt å bruke til bosetting, men også kunne drive litt landbruksproduksjon til eget behov.  Ikke så langt unna denne eiendommen finnes det konkret eksempel på at en slik holdning fra kommunens side har gitt positiv effekt i bosettingsmessig sammenheng. I dette tilfellet ble det avslått fritak fra boplikten og eiendommen er nå videresolgt til noen som har til hensikt å bosette seg på eiendommen. Kommunen legger til grunn at det vil være sannsynlig å kunne få solgt eiendommen til noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av odelslovens § 27 avslås søknaden om fritak fra bo- og driveplikten.

 

I vedtaket er det lagt vekt på at kommunen anser det som uheldig at eiendommen vil bli brukt som fritidseiendom. Kommunen anser at eiendommen bør eies av noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

 

 

BEHANDLING I Driftstyret DEN 26.06.2006:

 

FORSLAG FRA JONN ARNE IVERSEN:

Det gis fritak fra bo- og driveplikten.

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

 

I medhold av odelslovens § 27 avslås søknaden om fritak fra bo- og driveplikten.

 

I vedtaket er det lagt vekt på at kommunen anser det som uheldig at eiendommen vil bli brukt som fritidseiendom. Kommunen anser at eiendommen bør eies av noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

 

NY BEHANDLING ETTER KLAGE :

 

Gunnar Qwen har i brev av 18.07.06 rettidig klaget over avslaget.

I brevet anfører han at det må være feil lovanvendelse i vedtaket pga. at det foreligger rettskraftig dom hvor det er konkludert med at eiendommen ikke var odlingsjord, og at det ikke var lengre mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningssvarende måte. Han hevder også i klagen at bo- og driveplikten på eiendommen opphørte når driften av den ikke lengre ga overskudd. Videre vises det til at retten kom til at eiendommen bare hadde verdi som fritidseiendom. Klageren mener at boligen på eiendommen ikke er egnet som helårs bolig.

 

 

VURDERING:

Det må anses som korrekt at lovanvendelsen var feil. Odelsloven skulle ikke ha vært brukt siden retten hadde fastslått at eiendommen ikke var å anse som odlingsjord. Det korrekte vil derfor være å bruke konsesjonsloven i denne saken. Men det får ikke noen positiv betydning for søknaden om fritak, snarere tvert imot da det i henhold til odelsloven skal også ses på søkerens tilknytning til eiendommen. Eierens tilknytning til eiendommen skal derimot ikke vektlegges når bo- og driveplikten behandles etter konsesjonsloven.

 

Retten har ikke vurdert eiendommens verdi i bosettingsmessig sammenheng. Som det framkommer i vurderingen ved første gangs behandling av søknaden, så vektlegger driftsstyret at landbrukseiendommer med begrenset produksjonsmessig verdi i landbrukssammenheng, kan ha stor bosettingsmessig verdi. En liten landbrukseiendom kan også gi noe biinntekter samt dekke en del av husholdningens eget behov.

 

En kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter som kan gi grunnlag for endring av vedtaket gitt 26.06.06 utover at lovanvendelsen må endres.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I  medhold av konsesjonslovens § 5 siste ledd avslås søknaden om fritak fra bo- og driveplikten på gnr. 56 bnr. 13 i Storfjord.

 

I vedtaket er det lagt vekt på at kommunen anser det som uheldig at eiendommen vil bli brukt som fritidseiendom. Kommunen anser at eiendommen bør eies av noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

Driftsstyret kan ikke se at klagen inneholder noen vesentlige nye momenter og tar ikke klagen til følge.

 

 

 

SØKNAD GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - JORDLOVSBEHANDLING

 

 

Saksbehandler:

Birger Storaas

Arkiv:

GNR 45/2

 

Arkivsaksnr.:

06/01244

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0168/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg: - kart

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Willy Ørnebakk søker om godkjenning av 40 dekar på gnr. 45 bnr.2. Arealet ligger ved Skibotnelva i nærheten av søppelfyllinga. Søknaden er datert 15.6.06.

 

Planen er sendt ut på høring. Det har kommet svar fra Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten. Det er ingen registerte kulturminner i området.

 

VURDERING:

Planen har vært ute på høring.

 

Troms fylkeskommune, kulturetaten har i brev av 19.09.06 uttalt at det ikke er kjent noen kulturminner på området som medfører fredning, men at tiltakshaver har plikt på å melde fra hvis han finner spor etter tidligere menneskelig aktivitet som kan medføre til fredning. De ber om at dette tas med i vedtaket.

 

Sametinget har i brev av 18.09.06 meddelt at de ikke har noen merknader til den foreslåtte planen.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av jordlovens § 11 godkjenner Storfjord kommune søknaden om nydyrking av inntil 40 dekar. Det oppdyrkete arealet være i minst 10 meters avtand fra elvebredden som en kantsone.

 

Tiltakshaver har plikt til å stoppe arbeidet og å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 

 


SØKNAD DELING AV GNR. 50 BNR. 2 - PARSELL I ELSNESDALEN

 

 

Saksbehandler:

Birger Storaas

Arkiv:

GNR 50/2

 

Arkivsaksnr.:

06/01231

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0169/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg: - kart

                - brev fra søkeren datert 14.8.06

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

Hallgeir Naimak søker om fradeling på sin eiendom gnr. 50 bnr. 2 i Storfjord av parsellen som ligger i Elsnesdalen.

 

Eiendommen består av i alt 8 parseller på til sammen 1.123 dekar innenfor oppmerket areal på økonomisk kartverk. I følge NIJOS gårdskartverk består eiendommen av 678 dekar skog, 8 dekar innmarksbeite samt 9 dekar overflatedyrka jord. Tidligere var det 11 dekar fulldyrka jord, men denne ble godkjent omdisponert til campingformål og fradelt på eget bruksnr (50/9) i 2002. Gnr. 50 bnr. 9 er også eid av Hallgeir Naimak Søkeren er bosatt på 50/2.

 

Parsellen som søkes fradelt er totalt 680 dekar innenfor avmerket område på økonomisk kartverk, men strekker seg antakeligvis utenfor dette området. Av dette er 82 dekar produktiv skog.

 

Naimak grunngir søknaden med at det er aktuelt å bygge ut Elsneselva (Storelva). Det er 11 grunneiere som har gått sammen om tiltaket. Omsøkte parsell har fallrett til elva. Søkeren anser det som viktig å ha en struktur på eierskapet som tillater handlefrihet og skaper sikkerhet. Han anser en parsell med fallrett vil være velegnet og lukrativ som pant og ved å ha et eget bruksnummer kan den settes i pant uavhengig av egen boligparsell. Også ved et tenkt tilfelle av salg av hans private bolig på 50/2 vil en kunne unngå at fallrettighetene skal ”gå med på kjøpet”.

 

VURDERING:

Jordlovens § 12 gjelder deling og sier:

 

Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

…

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.

…

50/2 må anses som en landbrukseiendom, men med begrensete landbruksresurser. En fradeling  av omsøkte parsell vil svekke eiendommens avkastningsevne. En kan heller ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt for en deling som omsøkt.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av jordlovens §§ 1 og 12 avslås søknaden om deling av parsell fra gnr. 50 bnr. 2. I avslaget har driftsstyret lagt vekt på at deling som omsøkt vil svekke eiendommens avkastningsevne. Driftsstyret kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av større vekt som taler for delingen.

 

 

 

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 45/2

INNLØSNING AV TIDLIGERE FESTETOMT GNR 45/2-194

 

Saksbehandler:

Aud Nystad

Arkiv:

GNR 45/2-194

 

Arkivsaksnr.:

06/00918

Gradering:

 

 

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato:

0170/06     Driftstyret                                                                                  13.11.2006

 

 

Vedlegg:

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Grunneier: Statskog Troms, 9321 Moen

Tomtekjøper: Marianne K. Orchard, Ishavsvn.10, 9010 Tromsø

Beliggenhet/kart ref: Skibotndalen, øk.kartref. FK263-5-2

Journalnr.: 28/06

 

Det søkes om omgjøring/innløsning av eksisterende punktfestetomt 45/2-194.

Tomtestørrelse: 1000m2

Formål: Hyttetomt. Tomten er bebygd med 1 hytte.

 

Dispensasjon:

Søknaden må behandles som dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen. Det er ikke oppgitt særlige grunner i søknaden.

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan for Storfjord kommune betegnelsen LNF-1. Innenfor disse områdene vil spredt bolig- og ervervsbebyggelse bli underlagt en streng vurdering.

I bestemmelsene er det i nr. 2 pkt. b fastsatt at det innenfor mindre avgrensa soner kan gis tillatelse til oppføring av bolig- og ervervsbebyggelse.

 

Befaringer/gebyrer:

Kostnader i forbindelse med eventuelle befaringer skal belastes grunneier.

 

Avkjørsel:

Riksveg E78

Tomten har avkjørsel fra E78 i dag, og det forutsettes at denne skal benyttes.

 

Søknaden har vært tilsendt berørte parter, og følgende merknader er kommet inn:

 

-Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av 11.10.06. Tiltakshavers meldeplikt må framgå av godkjenningsvedtaket. Dersom parsellen skal utbygges må tiltakshavere melde fra om dette.

-Statens vegvesen Troms, brev av 04.10.06. Under forutsetning av avkjørselsforholdene forblir uendret og ikke medfører endret bruk av eiendommens avkjørsel fra E8. Avkjørselen skal fortsatt kunne brukes til resterende del av eiendommen.

-Storfjord landbrukskontor, del.sak 0118/06, fradeling av inntil 1000m2 godkjennes som omsøkt. Vedtaket er i medhold av jordlovens § 12.

 

VURDERING:

Innkomne merknader viser at ingen av fagetatene har innvendinger mot søknaden.

Driftssjefen kan ikke se at søknaden fører til ulempe for gjennomføring av kommuneplanen. Det anses heller ikke at delingssøknaden fører til miljømessig ulemper, eller er til hinder for friluftslivet i området.

 

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte areal ligger i et område som anses utenfor fare for flom/overflatevann, utglidning og skredfare. Området ligger ikke værutsatt til eller er spesielt nedbørsutsatt.

Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiv industri i nærområdet.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om innløsning av eksisterende festetomt 45/2-194 på inntil 1000m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende vilkår:

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra E8 på de vilkår som er beskrevet i tillatelsen fra Statens vegvesen av 04.10.06.

-Tomtekjøper må selv sørge for tinglyst vegrett til tomten.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted. Tomten vil bli oppmålt tidligst mai/juni 2007.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren, Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget. Oppføring av nye bygg skal sendes Troms fylke, kulturetaten på høring før byggetillatelse kan gis.

-Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, og tomtefesteloven § 32.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.