Det øverste politiske organet i Storfjord kommune er kommunestyret. Deretter følger formannskapet. I tillegg har Storfjord kommune flere lovpålagte uvalg, samt fagutvalg og råd.

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 kommunens øverste beslutningsmyndighet med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.  Kommunestyret fatter vedtak i alle saker som angår kommunen så langt ikke annet følger av lov eller av dette delegeringsreglementet. Formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse saker legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. I Storfjord fungerer formannskapet også som næringsutvalg, samt som klagenemnd.

Levekårsutvalget har som ansvars- og arbeidsområde de politiske oppgaver innenfor helse- og sosialsektoren, samt de politiske oppgaver innenfor oppvekst- og kultursektoren. Plan- og driftsstyret har som ansvars- og arbeidsområde de politiske oppgaver innenfor driftssektoren, jordbruk, skogbruk og utmark som kommunen har ansvaret for.

Administrasjonsutvalget behandler ansettelsessaker, omgjøring og endring av stillinger, reglementer, instrukser, permisjoner, tolkning av avtaler, utarbeider personalpolitiske retningslinjer m.m. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Ungdomsrådet skal arbeide med alt som berører ungdom og ungdoms levekår i Storfjord kommune, herunder fritids-, kultur-, bo- og arbeidstilbud. Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre, samt saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem som er valgt inn i det enkelte styre, råd eller utvalg kan du se ved å klikke på lenkene til venstre.