Skjema som må skrives ut

Helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Byggesak

Dispensasjon, søknad om (pdf)
Dispensasjon, søknad om PDF document ODT document (word)
Naboerklæring (pdf)
Naboerklæring PDF document ODT document (word)


Elektroniske skjema


A
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver (KF-127)
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
Bestilling - matombringing (KF-227)

F
Foreldrepermisjon (KF-228)
Fritak fra bo- og driveplikt (KF-147)
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)

H
Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)

I
Innmelding skole (KF-130-1939)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

K
Kjøletårn - innmelding (KF-146)
Kommunal bolig - leie (KF-138)
Kommunale lokaler og anlegg - leie (KF-137)

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Logopedi for voksne - henvisning (KF-200)

M
Matombringing (KF-135)
Melding om anlegg med fare for legionellaspredning (KF-148)
Miljøtips (KF-254)
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
Overføring av ferie - Søknad (KF-292)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (KF-125b)
Personalmelding (KF-701)
Pleie- og omsorgstjenester (KF-208)

R
Redusert foreldrebetaling i SFO - søknad (KF-630A)
Redusert oppholdsbetaling i barnehage (KF-244)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273)
Søknad på lærerstilling (KF-404B)
Søknad på stilling (KF-405B)

T
Tilsyn i barnehage (KF-250)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

V
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)